SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Physical Handicap I - OPBP1S149A
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBS1S103A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Co-requisite : OPBP1Q102A, OPBP1S147A, OPBP1S148A
Interchangeability : OBPS18012, OBPS18905
K//Is co-requisite for: OPBP1S147A, OPBP1S148A
P//Is pre-requisite for: OPBP1S159B, OPBP1S152A, OPBP1S151A, OPBP1S150A
Annotation - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.09.2017)
Předmět zahrnuje výuku témat: problematika tělesné odlišnosti, tělové schéma, sebepojetí a psychosociální obraz tělesně postiženého jedince, kognitivní zpracování tělesné odlišnosti, sociální hodnocení tělesně postižených, společenské stereotypy ve vnímání osob s omezenou schopností pohybu, základy biomechaniky pohybu a omezení pohybu, objektivní a subjektivní hodnota motoriky v průběhu ontogeneze, syndrom imobility, problematika centrálních poruch hybnosti, komunikační aspekty tělesného postižení, znevýhodnění v pohybu jako otázka práv, deklaratorní vyjádření a legislativní zakotvení práv tělesně postižených, socializace osob s tělesným postižením, životní autonomie, soběstačnost a kvalita života osob s SMA, asistence tělesně postiženým osobám, nové trendy v podpoře samostatnosti tělesně postižených, systém péče a podpory tělesně ve vzdělávání, etické aspekty práce s tělesně postiženými, problematika vrozených vývojových vad s hybnou symptomatikou.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.09.2017)

Znalost základní problematiky života osob s tělesným postižením, orientace v problematice (bez)bariérovosti a v příslušné legislativě.

Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.09.2017)

HÁJKOVÁ , V., STRNADOVÁ , I. (eds.): Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. EPOCHA & Somatopedická společnost: Praha 2011

KOČOVÁ, H. a kol. Spinální svalová atrofie v souvislostech. Praha: Grada Publishing, 2017.

TROJAN,S.,DRUGA,R.,PFEIFFER, J, VOTAVA,J: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka - třetí, přepracované a doplněné vydání, Praha: Grada, 2001, ISBN 80-247-1296-2

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.09.2017)

Studium doporučené literatury a odborných pramenů poskytnutých na přednáškách. 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.09.2017)

70% úspěšnost v písemném testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html