Financial Literacy - OPBO4O101C
Title: Finanční gramotnost
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 21 / 21 (21)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Teacher(s): PhDr. Milena Tichá, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Course introduces students to the basics of financial literacy. Contributes to optimalising preparation of teachers for their profession and motivates them for the financial education of their students. As a financially sound citizen can better secure her and her family, she is able to handle responsibly her financial tools, she is better oriented in financial products and she is able to do better decisions on the financial market. In its conclusion whole course develops individual economical thinking and responsible decision making. Emphasis will be placed on the didactic elaboration of individual topics with regard to the needs of teaching OV and ZSV.
Last update: Tichá Milena, PhDr., CSc. (16.04.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci.

Last update: Tichá Milena, PhDr., CSc. (16.04.2021)
Literature - Czech

Literatura povinná:

 • KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s 3 – 90. ISBN  978-80-87063-13-2. Dostupné z WWW: <http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.
 • Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 15 – 477. ISBN 978-80-7552-190-3.
 • TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018,  s. 247- 319. ISBN 978-80-7290-984-4.

Literatura doporučená:

 • KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2021-1-21].  Dostupné z WWW:<http://www.nuov.cz/uploads/FG/Fingramotnost.pdf>.
 • Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6.
 • SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-41-2.
 • SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4
 • KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013. s. 3 – 179. ISBN 978-80-87204-82-5.
 • BERNAU, P; Petersdorff, W. Chyby, které nás stojí peníze. Praha : Ikar, 2016. s. 9 – 338.  ISBN 978-80-249-2882-1
 • STROUHAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 80-271-1043-8.
 • SYROVÝ, Petr; TYTL, Tomáš. Osobní  finance. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 80-271-3123-5.
Last update: Tichá Milena, PhDr., CSc. (15.01.2024)
Syllabus - Czech

Sylabus:

A. Úvod

1. Ekonomie jako věda – předmět a metody zkoumání. Základní pojmy a problémy. Klíčové didaktické problémy při výchově k ekonomickému myšlení.

B. Základy finanční gramotnosti.

1.Hospodaření domácnosti

Osobní rozpočet. Vzácnost a obětovaná příležitost. Rozpočet domácnosti. Majetek a závazky domácnosti. Osobní aktiva a osobní pasiva. Rozbor konkrétních příkladů. Životní úroveň. Životní a existenční minimum. Výpočet, kritéria hodnocení, aplikace uvedených ukazatelův oblasti sociální politiky. Didaktické zpracování.

2.Ceny

Trh. Nabídka. Poptávka. Cena. Způsoby stanovení ceny. Cenové „praktiky“. Konkurence, nekalá soutěž. Reklama. Rozbor konkrétních příkladů. Inflace, její podstat a důsledky. Ekonomické rozhodování s ohledem na inflaci a deflaci. Didaktické zpracování.

3.Peníze, placení, cenné papíry

Peníze. Hotovostní placení. Bezhotovostní placení. Měna. Deviza. Valuta. Kurz. Cenné papíry peněžního trhu. Konkrétní příklady. Didaktické zpracování.

4.Finanční trh

Finanční trh – definice. Peněžní a kapitálový trh. Instituce působící na finančním trhu (banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti a jejich podílové fondy, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, leasingové společnosti, splátkové společnosti). Jejich úloha v ekonomice. Ceny produktů na finančním trhu, jejich hodnocení. Didaktické zpracování.

5.Finanční produkty

Kam lze peníze uložit (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry – úvěrové, majetkové).

Kde je možné peníze vypůjčit (účelové a neúčelové úvěry občanům, úvěry podnikatelům, finanční leasing, splátkový prodej).

Pojištění (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)

Úloha finančních produktů v ekonomice a v osobním životě, jejich porovnání. Didaktické zpracování.

6.Finanční plánování

Finanční plán.

Zajištění rizik.

Investování - jak zvýšit naše příjmy v budoucnosti (výnos – riziko – likvidita, investování s nižším a vyšším rizikem, kombinace produktů). Rozbor konkrétních příkladů.

Jak řešit deficit domácího rozpočtu (dobré a špatné dluhy, snížení výdajů, zvýšení příjmů). Rozbor konkrétních příkladů.

Ochrana spotřebitele. Rozbor konkrétních příkladů. Didaktické zpracování.

Last update: Tichá Milena, PhDr., CSc. (15.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Zápočet.

Podmínky získání zápočtu:

 • Aktivní účast na seminářích. Tolerované 2 absence za semestr
 • Zpracování a úspěšná prezentace referátu k zadanému tématu.
 • Splnění všech požadavků průběžné kontroly.

V rámci seminářů budou studující samostatně prezentovat referáty k zadaným tématům zaměřeným na zvyšování finanční gramotnosti na základě povinné a doporučené literatury.  Na jejich podkladě bude probíhat diskuse směřující k rozvoji samostatného ekonomického myšlení a rozhodování. Důraz bude kladen na odborný rozbor konkrétních příkladů z praxe a na jejich didaktické zpracování s ohledem na potřeby budoucích učitelů.

Náměty témat referátů se zaměřením na základy finanční gramotnosti.  - Viz Sylabus oddíl B. Základy finanční gramotnosti. (Literatura viz výše).

Odkaz na sdílenou tabulku pro rozdělení témat ve výuce mezi studenty:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lE58HyQOvnviPwl8sp5NYv9vFk7RZgX8/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

Pokud studující nesplní podmínky požadavků průběžné kontroly a přesto bude chtít získat zápočet, bude muset napsat písemnou seminární práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou monografií,
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru a její závěry budou povinně prezentovány na konzultaci.
Last update: Tichá Milena, PhDr., CSc. (16.01.2024)