SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of Politics - OPBO4O065B
Title: Sociologie politiky
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 41 / 41 (41)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O023A
Annotation - Czech
Kurz představí klíčové pojmy politické sociologie a základy kvalitativního výzkumu. Teoretická část kurzu se zaměří především na volební a nevolební politickou participaci, demokratické a nedemokratické režimy, politickou socializaci v rodině a ve škole a kulturní aspekty politiky. V praktické části se studující naučí základy provádění a analýzy kvalitativního rozhovoru. Zvláštní důraz bude kladen na současný sociopolitický kontext a aplikaci poznatků z politické sociologie v učitelské praxi.
Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (30.01.2024)
Aim of the course - Czech

Kurz seznámí studující se zahraničními i domácími teoriemi a výzkumy v oblasti politické sociologie s důrazem na rozvoj kritického myšlení a na osvojení základů metod analýzy kvalitativních dat. Cílem kurzu je propojit teoretické znalosti z přednášek s praktickými úkoly na seminářích. Studující se naučí provést kvalitativní rozhovor a interpretovat jej za pomocí probíraných teorií. Díky tomu získají hlubší porozumění oblastem politické sociologie a empirického výzkumu. Kurz povede studující ke kritické reflexi vztahu mezi společností a politikou a umožní jim získat znalosti a dovednosti, které mohou využít v pedagogické praxi.

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (30.01.2024)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

5 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

25 hodin

Plnění předmětu:

Příprava na prezentaci

6 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (30.01.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura

Mišovič, J. (2019). Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor. Slon.

Novák, M. (2023). Úvod do studia politiky. Univerzita Karlova, Karolinum.

 

Doporučená

Císař, O., Navrátil, J., & Vráblíková, K. (2011). Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Sociologický časopis, 47(1), 137–167.

Heywood, A. (2004). Politologie. Eurolex Bohemia.

Hloušek, V., & Kopeček, L. (Eds.). (2003). Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. MPÚ.

Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I., & Vráblíková, K. (2017). Občanství a politická participace v České republice. Sociologické nakladatelství (Slon).

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2011). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Skovajsa, M. (2006). Politická kultura: Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky. Nakladatelství Karolinum.

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (01.02.2024)
Syllabus - Czech

(1) Základní pojmy politické sociologie: co je a není politické, politická legitimita, politická socializace, autorita, moc a stát

(2) Politická kultura, hodnoty, postoje: materiální a post-materiální hodnoty, sociální kapitál a sociální důvěra, interpretace dat z dotazníkových šetření

(3) Volební politická participace: voliči a volby, volební chování, průzkumy volebních preferencí, důvody volební neúčasti

(4) Nevolební politická participace: stará a nová sociální hnutí, typy nevolební participace, občanská společnost, motivace pro vstup do politiky

(5) Demokracie a její výzvy: modely demokracie, kvalita demokracie, problémy demokracie, demokracie a globalizace

(6) Nedemokratické režimy: autoritářské a totalitní režimy, politická psychologie, autoritářská osobnost, Stanfordský vězeňský experiment a Milgramův experiment

 

Na seminářích se zaměříme na metody zkoumání politiky, zejména práci s kvalitativními daty a texty o empirickém výzkumu. Studující provedenou a zanalyzují kvalitativní polostrukturovaný rozhovor. Na seminářích budou rovněž prezentovány seminární skupinové práce, které si každá skupina zvolí v návaznosti na téma přednášky.

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (01.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Zápočet:

·       vypracování tří průběžných úkolů: (1) příprava osnovy rozhovoru, (2) přepis relevantních části rozhovoru a (3) analýza části rozhovoru

-        úkoly budou v daných termínech během semestru odevzdány na Moodle a diskutovány na seminářích

-        tyto úkoly budou základem závěrečné písemné práce, kterou studující využijí ke zkoušce

·       příprava a přednesení prezentace (ve skupinách) na semináři:

-        téma prezentace se bude vztahovat k probírané látce na přednáškách, délka vystoupení bude 30 minut, následná diskuse 15 minut

-        studující nahrají vypracovanou prezentaci na Moodle nejpozději den před prezentací

·       aktivní a pravidelná účast na seminářích (maximálně 1 absence): v případě více absencí vypracování seminární práce a jejího odevzdání před začátkem zkouškového období

 

Zkouška:

·       získání zápočtu a rozprava nad písemnou prací (která spočívá v analýze kvalitativního rozhovoru a jeho interpretaci za pomocí probíraných teorií z politické sociologie)

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (01.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html