SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Contemporary Philosophy - OPBO4O062B
Title: Současná filosofie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 46 / 46 (46)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O022A, OPBO4O032A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (27.01.2024)
The course introduces students to contemporary thought, familiarizing them with its main concepts and theoretical foundations. Students should not only gain an overview of contemporary philosophy, but also understand its foundations, methodology, the cultural and historical context of its emergence, and its implications in science, art, and politics. The student should be able to navigate the debates that are taking place in this field today. The aim is that the graduate of the course should be able to work with concepts of contemporary philosophy in other fields of social science, including philosophy of education.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (30.07.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenta s autory a koncepcemi, které vytvářejí současnou  filosofii. Dále je to osvojení schopnosti interpretace příslušných textů spolu s orientací v tématu.

Descriptors - Czech
Last update: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (27.04.2021)

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 seminář

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

50 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Příprava na zkoušku a zkouška

16 hodin

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (30.04.2021)

Povinná literatura:

BADIOU, Alain. Manifest za filozofii a jiné texty. Praha: Herrmann a synové, 2014. ISBN 978-80-87054-37-6.

DELEUZE, Gilles; Guattari, Félix. Tisíc plošin. Praha: Herrmann & synové, 2010 (Úvod: Rhizom, s. 9-37; Pojednání o nomádologii: válečný stroj, s. 398-484). ISBN 978-80-87054-25-3

HAUSER, Michael. Doba přechodu. Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua. Praha: Filoosfia, 2021. (Předmluva, Úvod, s. 13-78; Současná kultura a politika jako nekonečná cirkulace, Badiouova tranzitivní ontologie, s. 153-347). 

JAMESON, Frederic. Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Praha: Rybka Publishers, 2016. ISBN 978-80-87950-27-2. (Kulturní logika pozdního kapitalismu, Teorie postmoderny, s. 24-97)

JANOŠČÍK, Václav, LIKAVČAN, Lukáš a RŮŽIČKA, Jiří (eds.). Mysl v terénu. Filosofický realismus v 21. století. Praha: AVU, 2017. ISBN 978-80-87108-72-7. (Úvod do hyperobjektů, s. 91-107).

ŽIŽEK, Slavoj. Nepolapitelný subjekt. Chomutov: Luboš Marek, 2007. ISBN 978-80-87127-02-5. (Úvod, Noc světa, s. 5-135 ).

 

Doporučená literatura:

ADORNO, Theodor W. Žargon autenticity. K německé ideologii. Praha: Academia, 2015.ISBN 978-80-200-2511-1.

BADIOU, Alain. Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu. Praha: Svoboda Servis, 2010. ISBN 978-80-86320-64-9.

DERRIDA, Jacques. Násilí a metafyzika. Praha: Filosofia, 2002. ISBN 80-7007-166-4.

HAUSER, Michael. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-270-7.

HONNETH, Axel. Patologie rozumu. Dějiny a současnost kritické teorie. Praha: Filosofia, 2011. ISBN 978-80-7007-352-0.

JANOŠČÍK, Václav (ed.). Objekt. Praha: Kvalitář, 2015. ISBN 978-80-260-8639-0.

KANDA, Roman (ed.). Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-449-7.

KUŽEL, Petr. Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět. Praha: Filosofia, 2014. ISBN 978-80-7007-417-6.

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1997. ISBN 80-238-1741-8.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (27.04.2021)

1. Vymezení základních proudů současné filosofie, jejich východisek a témat. Kontinentální filosofie a analytická filosofie. Vztah k modernismu a postmodernismu
2. Základní proudy kontinentální filosofie: postmoderní myšlení, kritická teorie, postmarxismus, fenomenologie, feminismus, ekologické myšlení
3. Postmoderní myšlení, jeho vznik, představitelé a témata
4. Postmoderní koncepce: konec velkých vyprávění (Lyotard), epistéma (Foucault), dekonstrukce (Derrida), simulacrum (Baudrillard)
5. Kritická teorie (Adorno, Habermas, Honneth)
6. Fenomenologie (Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty)
7. Postmarxismus a nová ontologie (Althusser, Badiou, Žižek)
8. Posthumánní ontologie (Harman, De Landa, Meillassoux, Laruelle)
9. Feministická filosofie (Butlerová, Irigaray)
10. Ekologické myšlení (hypotéza Gaia, kritika antropocentrismu, vztah civilizace a přírody, apokalyptická vize)
11. České myšlení (Patočka, Kosík, Machovec, Bondy)
12. Hlavní sporné otázky současného myšlení: Co je to lidský subjekt? Existují pouze mnohosti nebo také hranice? Jak pojímat pravdu? (úvod do aktuálních diskusí).

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (27.04.2021)

Atestace: zkouška

Podmínky zakončení předmětu:

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;  
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);


zkouška

 • absolvování písemného testu – zkouška.


Hlavička „otázky“ (list papíru A4):

 • Současná filozofie 
 • datum semináře (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html