SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Anthropology of Family - OPBO4O042B
Title: Antropologie rodiny
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 40 / 40 (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O012A, OPBO4O023A
Annotation - Czech
K nejstarším oborům sociální a kulturní antropologie patří výzkum příbuzenství jako integračního principu všech typů společností. Na jeho základě vzniká řada menších i větších skupin včetně rodiny, jejíž evropská forma je mylně považována za univerzální. Kurz seznamuje nejen s pojetím rodiny a rodinných rolí v různých kulturách světa, nýbrž zasazuje tuto problematiku i do širšího rámce studií příbuzenských systémů a jejich proměny v prostoru a čase. Zkoumá tedy i to, jakou funkci mohou příbuzenské systémy získávat v různých typech společností. Z antropologické a sociologické perspektivy nahlíží kurz nejen na elementární pojmy, které si typicky spojujeme s termínem rodina v českém prostředí, nýbrž i na takové projevy sociability, o jejichž společenský status se vedou spory ve veřejném prostoru. Studující se tak učí chápat rodinu a s ní související pojmy jako součást synchronních a diachronních procesů, které se podílejí na utváření společenské podstaty člověka a jeho individuální totožnosti.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojit si poznatky a vědomosti vymezené anotací a sylabem kurzu a naučit studující chápat rodinu a příbuzenské systémy v jejich mnohostranných funkcích, jejich vazbách na další společenské jevy a v jejich rozmanitosti, která je podmíněna kulturně, sociálně i historicky. Tím výrazně rozšiřuje obzor za rámec ahistorismu, etnocentrismu a europocentrismu, jimiž bývá v neodborné veřejnosti často poznamenána veřejná debata na toto klíčové téma, jež souvisí s celou řadou otázek probíraných v rámci základů společenských věd na školách základního i středního stupně.

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.08.2019)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

12 hodin

           

Plnění předmětu          

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (26.01.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

ERIKSEN, Thomas. H. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.

FROMM, Erich. Teorie lásky. In: Fromm, Erich. Umění milovat. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0806-8.

GOODY, Jack. Proměny rodiny v evropské historii: historicko-antropologická esej. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-396-7.

MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-25-3.

 

Doporučená literatura:

Horský, Jan a Pražáková Seligová, Markéta. Rodina našich předků. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-195-6.

Kuchařová, Věra a kol. Česká rodina na počátku 21. století: životní podmínky, vztahy a potřeby. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7416-333-3.

MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál 1995. ISBN 978-80-7367-504-2.

Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-19-9.

MOŽNÝ, IVO. RODINA A SPOLEČNOST. PRAHA: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), 2008. ISBN 978-80-86429-87-8.

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON 1999. ISBN 80-85850-75-3.

Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-86429-01-6.

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Syllabus - Czech

1. Příbuzenství a původ
2. Manželství a aliance
3. Rodina jako proměnlivá instituce
4. Klasické teorie rodiny
5. Novější teorie rodiny
6. Rodina jako základ nerovnosti
7. Teorie lásky a sociální pouto
8. Založení rodiny
9. Rodiče, dítě a socializace
10. Konec rodiny?
11. Současná rodina v praxi
12. Alternativní formy soužití.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Course completion requirements - Czech
  • Aktivní účast v seminářích
  • Prezentace skupinové práce
  • Průběžné plnění úkolů
  • Písemné ověření znalostí 
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.08.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html