SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Contemporary Problems of Democracy - OPBO4O041B
Title: Současné problémy demokracie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 40 / 40 (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O031A
Annotation - Czech
Předmět Současné problémy demokracie je věnován rozborům aktuálních otázek demokratické teorie a politické praxe. Zejména je předmět věnován populismu, plebiscitarianismu, krizi liberální demokracie a vztahu politiky a sociálních médií (otázka alternativních faktů a dezinformací). Pozornost bude kladena na vysvětlení těchto problémů v souvislosti s budoucí pedagogickou praxí studujících.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (25.01.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v charakteristice předmětu. Na pozadí vybraných teorií demokracie budou studující seznámeni s klíčovými problémy současné demokracie.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (21.08.2019)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

12 hodin

           

Plnění předmětu          

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (25.01.2023)
Literature - Czech

Základní a studijní literatura
Dahl, Robert A. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995.
Fukuyama, Francis. Politický řád a politický úpadek: od průmyslové revoluce po globalizaci demokracie. Praha: Argo, 2018.
Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus?: k jednomu problému modernity. Praha: Filosofia, 2015.
Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. Jak umírá demokracie. Praha: Prostor, 2018.
Manin, Bernard. Principy reprezentativní vlády. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022.
Mchangama, Jacob. Svoboda projevu: od Sokrata po sociální sítě. Praha: Institute H21, 2022.
Norval, Aletta J. Averzivní demokracie: dědictví a originalita v demokratické tradici. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016.
Novák, Miroslav a kol. Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, vybr. části.
Tilly, Charles. Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Tocqueville, Alexis de. Demokracie v Americe. Voznice: Leda, 2018.
Traub, James. Liberalismus. Krize, prameny, přísliby. Praha: Prostor, 2021.
Urbinati, Nadia. Znetvořená demokracie: mínění, pravda a lid. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Zakaria, Fareed. The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs. 1997, roč. 76, č. 6, s. 22–43.

Další literatura bude doporučována během semestru.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Teaching methods - Czech

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných politologických témat.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (25.01.2023)
Syllabus - Czech

1. Vládnutí a demokracie: historický exkurz I (antika a středověk)
2. Vládnutí a demokracie: historický exkurz II (modernita)
3. Vybrané teorie demokracie a praktická politika
4. Neliberální a liberální demokracie
5. Populismus
6. Plebiscitarismus
7. Otázka oligarchie
8. Problém liberalismu: ekonomické, sociální a kulturní otázky
9. Krize reprezentace
10. Dezinformace, politická kultura a veřejný prostor
11. Volby nebo losování?
12. Budoucnost demokracie.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (25.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

  • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;
  • prezentace dvou referátů (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut.

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

  • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
  • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou politologickou monografií,
  • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
  • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
  • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html