Political Science in Civics - OPBO4O031A
Title: Politologie pro ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 90 / 96 (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O011A
Is pre-requisite for: OPBO4O052A, OPBO4O041B, OPBO4O054B, OPBO4O052B
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course Political Science for Civics is devoted to the introduction to the basic issues and problems of political science and political theory. The student will gain an overview of the essential tasks of political science in contemporary society. In addition to the basic knowledge of political science, the course aims to provide learners with an adequate basic insight into modern politics to prepare them for possible future work as teachers.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v charakteristice předmětu. Studující získá přehled o základních úkolech politické vědy v současné společnosti. Studující bude rozumět moderní politice a problémům, které se v ní objevují.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

10 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

6 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

12 hodin

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura:
Heywood, Andrew. Politické ideologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.
Heywood, Andrew. Politologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.

Doporučená literatura:
Acemoglu, Daron a Robinson, James A. Proč státy selhávají: kořeny moci, prosperity a chudoby. Praha: Argo, 2015.
Cohen, Gerald A. a Hrubec, Marek (ed.). Iluze liberální spravedlnosti. Praha: Filosofia, 2006.
David, Roman. Ústava České republiky; Listina základních práv a svobod: úplné znění doplněné poznámkami, úvodem do problematiky a výběrem ze soudních případů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.
Fukuyama, Francis. Politický řád a politický úpadek: od průmyslové revoluce po globalizaci demokracie. Praha: Argo, 2018.
Krugman, Paul R. Svědomí liberála: Amerika mezi bohatstvím a chudobou. Praha: Vyšehrad, 2011.
Novák, Miroslav et al. Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, vybr. části.
Piketty, Thomas. Kapitál v 21. století. Praha: Knižní klub, 2015.
Swift, Adam. Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. Praha: Portál, 2005.
Tilly, Charles. Politika kolektivního násilí. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006.

Další literatura bude doporučována během semestru.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných politologických témat.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení. Pokud by došlo k tomu, že významný počet studujících nebude mít na texty s sebou, anebo by v průběhu vyšlo najevo, že významný počet studujících nemá text přečtený, tak místo diskuse nad texty bude zadán test vycházející z textu/textů na příslušnou hodinu, jehož výsledky budou započítány do celkového hodnocení.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (11.10.2022)
Syllabus - Czech
 1. Politika a politická věda: rozdíl mezi politikou a politickou vědou, teorie v politické vědě a politická teorie (filosofie) vs. teorie v politické vědě
 2. Politické ideologie: co je ideologie, současné ideologie, otázka konce ideologie
 3. Státy: institucionalizovaná moc, fungující, slabé a zhroucené státy, volební systémy, státy a ekonomie
 4. Ústavy a právní systémy: ústavní systémy a typy shromáždění
 5. Režimy: reprezentativní demokracie, demokracie v praxi: elitismus nebo pluralismus, autoritářské režimy
 6. Politická kultura a veřejné mínění: úpadek politické kultury, elity a masy, subkultury, politická socializace, výzkumy veřejného mínění
 7. Politická komunikace: masová média a politika, sociální média, vztah médií a vlády
 8. Zájmové skupiny a politické strany: všudypřítomnost zájmových skupin, strategie zájmových skupin, funkce politických stran, strany v demokracii, klasifikace politických stran, stranické systémy, budoucnost stran
 9. Volby a politické instituce: proč lidé volí, kdo volí a kdo jak volí, volební strategie; legislativní sbory, exekutiva (byrokracie) a soudy
 10. Politická ekonomie: vymezení politické ekonomie, vláda a ekonomika, chudoba, cena blahobytu
 11. Násilí a revoluce: kolaps systému, typy násilí, terorismus, revoluce a porevoluční stabilizace
 12. Mezinárodní vztahy: moc a národní zájmy, význam ekonomických vztahů, posilování míru, suverenita
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

A) zápočet

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;  
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);
 • didaktické komentáře odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; komentář odevzdává každá skupina – musí být vytištěn a odevzdán v dané hodině (komentáře dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají).


B) zkouška

 • získání zápočtu (viz výše),
 • absolvování písemného testu – zkouška.


Hlavička „otázky“ a „didaktického komentáře“ (list papíru A4):

 • Politologie pro ZSV
 • datum výuky v semináři (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)