SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology in Civics - OPBO4O023A
Title: Sociologie pro ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 107 / 91 (107)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O011A
Is pre-requisite for: OPBO4O052A, OPBO4O051B, OPBO4O042B, OPBO4O055B, OPBO4O065B, OPBO4O064B
Annotation -
The main aim of the course Introduction to the Study of the Social Sciences is to introduce students to the basic issues and problems of the social sciences, empirical research and philosophy. In addition, learners will be introduced to the basic aspects of the social sciences in terms of the relationship between theory and empirical research, the definition of philosophy, the characteristics of basic research strategies (quantitative and qualitative strategies), research ethics, and selected epistemic issues in the social sciences and philosophy. In addition, the course facilitates students' entry into and basic orientation to the university and academic environment.
Last update: Hyánková Tereza, PhDr., Ph.D. (09.10.2023)
Aim of the course - Czech

Seznámit studující se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (12.04.2021)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

8 hodin

Příprava na zápočet

1 hodina

Příprava na zkoušku a zkouška

16 hodin

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura
Bauman, Zygmunt a May, Tim. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.
Giddens, Anthony a Sutton, Philip W. (ed.). Sociologie. Praha: Argo, 2013, s. 23–194, 233–352, 395–436, 481–620, 757–852.
Harari, Yuval N. Sapiens: úchvatný i úděsný příběh lidstva. Voznice: Leda, 2014.

Studijní literatura
Harari, Yuval Noah. Sapiens. Stručné dějiny lidstva. Praha: Leda, 2013, s. 370–422.
Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, s. 16–60.
Jarkovská, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis. 2009, roč. 45, č. 4, s. 727–752.
Mareš, Petr. Od práce emancipující k práci mizející. Sociologický časopis. 2004, roč. 40, č. 1–2, s. 37–48.
Prokop, Daniel. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host, 2020, s. 65–90.

Doporučená literatura
Berger, Peter L. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Brno: Barrister & Principal, 2017.
Jandourek, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2009.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012.
Petrusek, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

Další literatura bude doporučena během výuky.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných sociologických témat.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení.
E-learning: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13158

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Syllabus - Czech
 1. Úvod: představení předmětu.
 2. Co je sociologie: sociologie jako věda o modernitě, vznik, vývoj a struktura, sociologické poznání a jednotlivé sociologické perspektivy: funkcionalistické, konfliktualistické a interpretativní paradigma
 3. Základy sociologického výzkumu: základní přehled, kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie
 4. Kultura, příroda a společnost: definice, vztah kultury a přírody a společnost, kulturní relativismus
 5. Socializace, sociální řád a každodenní interakce: socializace, interakce a jedinec ve společnosti, hodnoty a normy
 6. Vzdělávání: vzdělanost jako projev modernity, sociální, etnické, rasové a genderové nerovnosti ve vzdělávání, vzdělání a sociální reprodukce
 7. Práce, ekonomický život a moderní organizace: zemědělská revoluce, průmyslová revoluce, prekarizace práce, průmysl 4.0, byrokracie a mcdonaldizace společnosti
 8. Sociální stratifikace: typy sociální stratifikace (kasty, stavy, třídy), současné výzkumy a aktuálnost sociální stratifikace
 9. Gender: pohlaví a gender, sexuální orientace, rodina, sexismus, genderové nerovnosti
 10. Etnicita a rasa: přístupy k etnicitě, rasa a rasismus, racializace společnosti
 11. Národy a nacionalismus: definice, modernizace, etnické kořeny a národ jako kulturní konstrukce
 12. Globální změny a životní prostředí: globalizace a s ní spjaté procesy, environmentální otázky a problémy, ekologická udržitelnost a spravedlnost
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:
A) zápočet

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;  
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky k danému tématu (podle předepsané četby) pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);
 • didaktické komentáře k danému tématu (podle předepsané četby) odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; komentář odevzdává každá skupina – musí být vytištěn a odevzdán v dané hodině (komentáře dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají).


B) zkouška

 • získání zápočtu (viz výše),
 • absolvování písemného testu – zkouška.


Hlavička „otázky“ a „didaktického komentáře“ (list papíru A4):

 • Sociologie pro ZSV
 • datum semináře (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html