Economy in Civics - OPBO4O013A
Title: Ekonomie pro ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 100 / 102 (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Teacher(s): PhDr. Milena Tichá, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (15.04.2021)
The aim of this course is to provide students with the basics of economics. The course defines economics as a scientific discipline, Lectures and seminars are focused on the main trends in economic development (in developed countriesand the Czech Republic) and introduce the basic methods of appraisal of economic development in individual countries and economic blocs. This course includes the introduction to microeconomics and the main legal forms of business. Attention is given also to financial literacy.The course is focused on the groundings of economics, including the introduction to macroeconomics, the issue of economic cycles, unemployment and inflation. Other realms covered in the course: the role of stock market and the elementary types of commercial instruments, economic policy (its definition, aims, tools and forms), world economy (its definition, development and structure), the process of regionalization and simultaneous processes of world economy globalisation, European integration and European Union. Seminars are focused on the financial literacy.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (15.04.2021)

Cílem předmětu je seznámit studující se základními problémy a pojmy ekonomie. Osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2021)

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

50 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

2 hodiny

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

2 hodiny

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

5 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

16 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (06.09.2023)

Literatura povinná: 

 • Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 15 – 477. ISBN 978-80-7552-190-3.
 • Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000. s 1 – 64, 76 – 106, 135 – 228, 236 – 345. ISBN 80-7179-434-1.
 • TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018,  s. 247- 319. ISBN 978-80-7290-984-4.
 • KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s 3 – 90. ISBN  978-80-87063-13-2. Dostupné z WWW: <http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

Literatura doporučená:

1. Publikace

 • Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998. ISBN 80-85963-66-3.
 • Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-46-4.
 • KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2021-1-21].  Dostupné z WWW:<http://www.nuov.cz/uploads/FG/Fingramotnost.pdf>.
 • Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6.
 • SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-41-2.
 • SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4
 • KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013. s. 3 – 179. ISBN 978-80-87204-82-5.
 • BERNAU, P; Petersdorff, W. Chyby, které nás stojí peníze. Praha : Ikar, 2016. s. 9 – 338.  ISBN 978-80-249-2882-1

2. Prezentace k opakování a studiu kurzu naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filosofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

Kurz ekonomie pro ZSV - OPBO4O013A:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15078

Nebo také na:

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

3.      Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na: Metodický portál RVP, v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (15.04.2021)

Vědomosti a dovednosti z daného předmětu v rozsahu vymezeném anotací, sylabami a povinnou literaturou

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (15.04.2021)

 1. Ekonomie jako věda                           

 2. Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a postavení ČR ve světové    

    ekonomice. Ekonomický vývoj ČR. Hrubý domácí produkt

 3. Základy mikroekonomie. Trh a jeho úloha v ekonomice

 4. Podnikání a jeho formy. Hospodaření s penězi

 5. Základy makroekonomie

 6. Hospodářské cykly

 7. Zaměstnanost a nezaměstnanost

 8. Peníze, ceny, inflace

 9. Cenné papíry a burzy

10. Hospodářská politika

11. Světová ekonomika. Světové hospodářství

12. Globalizace a regionalizace světového hospodářství. Evropská unie

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (19.01.2024)

Zápočet. Zkouška.

A)    Zkouška

 • Zkouška prověřuje vědomosti a dovednosti z daného předmětu v rozsahu vymezeném anotací, sylabami a povinnou literaturou. Podmínkou konání zkoušky je získání zápočtu.

B)    Zápočet – podmínky získání:

 • Aktivní účast na seminářích. Tolerovaná 1 absence za semestr.
 • Zpracování a úspěšná prezentace referátu k zadanému tématu.
 • Splnění všech požadavků průběžné kontroly.

 V rámci seminářů budou studující samostatně prezentovat referáty k zadaným tématům zaměřeným na zvyšování finanční gramotnosti na základě povinné a doporučené literatury.  Na jejich podkladě bude probíhat diskuse směřující k rozvoji samostatného ekonomického myšlení a rozhodování. Důraz bude kladen na odborný rozbor konkrétních příkladů z praxe a na jejich didaktické zpracování s ohledem na potřeby výuky OV a ZSV.

 Náměty témat seminárních prací se zaměřením na základy finanční gramotnosti (literatura viz výše)

      1. Hospodaření domácnosti

Osobní rozpočet. Vzácnost a obětovaná příležitost. Rozpočet domácnosti. Majetek a závazky domácnosti. Osobní aktiva a osobní pasiva. Rozbor konkrétních příkladů. Životní úroveň. Životní a existenční minimum. Výpočet, kritéria hodnocení, aplikace uvedených ukazatelův oblasti sociální politiky

 1. Ceny

Trh. Nabídka. Poptávka. Cena. Způsoby stanovení ceny. Cenové „praktiky“. Konkurence, nekalá soutěž. Reklama. Rozbor konkrétních příkladů. Inflace, její podstat a důsledky. Ekonomické rozhodování s ohledem na inflaci a deflaci..

 1. Peníze, placení, cenné papíry

Peníze. Hotovostní placení. Bezhotovostní placení. Měna. Deviza. Valuta. Kurz. Cenné papíry peněžního trhu. Konkrétní příklady.

 1. Finanční trh

Finanční trh – definice. Peněžní a kapitálový trh. Instituce působící na finančním trhu (banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti a jejich podílové fondy, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, leasingové společnosti, splátkové společnosti). Jejich úloha v ekonomice. Ceny produktů na finančním trhu, jejich hodnocení.

 1. Finanční produkty

Kam lze peníze uložit (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry – úvěrové, majetkové).

Kde je možné peníze vypůjčit (účelové a neúčelové úvěry občanům, úvěry podnikatelům, finanční leasing, splátkový prodej).

Pojištění (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)

Úloha finančních produktů v ekonomice a v osobním životě, jejich porovnání.

 1. Finanční plánování

Finanční plán. Zajištění rizik.

Investování - jak zvýšit naše příjmy v budoucnosti (výnos – riziko – likvidita, investování s nižším a vyšším rizikem, kombinace produktů). Rozbor konkrétních příkladů.

Jak řešit deficit domácího rozpočtu (dobré a špatné dluhy, snížení výdajů, zvýšení příjmů). Rozbor konkrétních příkladů.

Ochrana spotřebitele. Rozbor konkrétních příkladů.

 

Odkazy na sdílené tabulky pro rozdělení témat v jednotlivých seminářích mezi studenty dané seminární skupiny (datum, téma, jména studentů):

2023/4

Seminář č. 1, čtvrtek 8:00-9:30 lichý týden, R 217

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPAE_inNRA-QJjfqpFJ6xBXnCL-dvT5p/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

Seminář č. 2, čtvrtek 11:40-13:10 lichý týden, R 207/E

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oOFD7PpOTvTyf2yirHbZ3euUWypMau8R/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

Seminář č. 3, čtvrtek 8:00-9:30 sudý týden R 209

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AvSbze0A4rldkXOGg2-9qwlokL-gVmwN/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

Seminář č. 4, čtvrtek 11:40-13:10 sudý týden R 209

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dVxw9MtxINqsyHQImNgUwIyfRvUcX_jx/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

 

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti v semináři, ani požadavky průběžné kontroly a přesto bude chtít získat zápočet, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou monografií,
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru  odesláním na e-mail vyučujícího a její závěry budou povinně prezentovány na konzultaci.

 

 

 

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (18.09.2023)

1.      Prezentace k opakování a studiu kurzu naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filozofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

Kurz ekonomie pro ZSV - OPBO4O013A:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15078

Nebo také na:

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

2.      Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na: Metodický portál RVP, v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module