SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Study of Civics - OPBO4O011A
Title: Úvod do studia ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 100 / 101 (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7514
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBO4O023A, OPBO4O031A, OPBO4O043A, OPBO4O033A, OPBO4O032A
Annotation -
The main aim of the course Introduction to the Study of the Social Sciences is to introduce students to the basic issues and problems of the social sciences, empirical research and philosophy. In addition, learners will be introduced to the basic aspects of the social sciences in terms of the relationship between theory and empirical research, the definition of philosophy, the characteristics of basic research strategies (quantitative and qualitative strategies), research ethics, and selected epistemic issues in the social sciences and philosophy. In addition, the course facilitates students' entry into and basic orientation to the university and academic environment.
Last update: Hyánková Tereza, PhDr., Ph.D. (09.10.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v anotaci předmětu. Absolvent předmětu bude obeznámen se základními charakteristikami společenských věd, filozofie a jejich vzájemným vztahem. Bude schopen rozumět textům z této oblasti a účinně s nimi pracovat. Rozpozná rozdíl mezi teorií a empirickým výzkumem; bude schopen rozlišit a interpretovat základní charakteristiky kvantitativního a kvalitativního výzkumu ve společenských vědách. Bude rozumět základním pravidlům etiky společenskovědního výzkumu.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

4 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

4 hodin

Příprava na zápočet

2 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Literature - Czech
Povinná literatura:
Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.
Novotná, Hedvika; Špaček, Ondřej a Šťovíčková, Magdaléna (eds.). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK, 2019, s. 15–33, 57–90, 93–114, 257–287.

Doporučená literatura:
Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
Nussbaum, Martha Craven. Ne pro zisk: proč demokracie potřebuje humanitní vědy. Praha: Filosofia, 2017.
Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Teaching methods - Czech

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se společenských věd.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám.
E-learning: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12679

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (15.10.2021)
Syllabus - Czech
 1. Úvodní hodina a seznámení s předmětem
 2. Seznámení s akademickým prostředím katedry, fakulty a univerzity
 3. Předmět, struktura a vymezení společenských věd
 4. Předmět, struktura a vymezení filozofie a její vztah se společenskými vědami
 5. Analýza odborných textů a jejich interpretace
 6. Odborný písemný projev, zásady vypracování odborné práce a vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, excerpta, seminární práce, esej apod.)
 7. Ústní odborný projev: referáty, prezentace, spolupráce apod.
 8. Vztah empirického výzkumu a společenských věd
 9. Vybrané epistemologické spory ve společenských vědách a filozofii
 10. Etika výzkumu
 11. Kvantitativní výzkum
 12. Kvalitativní výzkum
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Course completion requirements - Czech

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

 • docházka a aktivní účast – max. 1 absence na seminářích;  
 • odevzdání dvou seminárních prací:
  • excerpt z vybrané odborné monografie;
  • zadání seminární práce.


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou odbornou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html