SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Education of Individuals with Visual Impairment - OPBO1S112A
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 25 / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Bertlová
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO1S103A
Annotation -
The subject is focused on the issue of the individual with visual impairment. It draws attention to the myths and prejudices on the part of the intact majority and on the side of the people with disability. It explains the types and degrees of visual defects, states the occurrence and etiology of defects. It brings information from the anatomy, physiology and pathophysiology of visual perception, provides orientation in the system of care for the people with visual impairment in the Czech Republic, their education in schools for the pupils with visual impairment and inclusive education in kindergartens, primary schools, secondary schools and universities. It opens up issues of blindness such as stress change in the psychosocial level.
Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Descriptors - Czech

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury a práce se studijními materiály 34 hodin

·         seminární práce 30 hodin

·         plnění úkolů a příprava na semináře 30 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

 

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura:

BENEŠ, P.; VRUBEL, M.  Oftalmologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido 2017. ISBN 978-80-7315-264-2

HAMADOVÁ, P.; KVĚTOŇOVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.

KVĚTOŇOVÁ L. ŠUMNÍKOVÁ,P. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením Praha, UK 2022, ISBN 978-80-7603-337-8

 

LUDÍKOVÁ,L. Tyflopedie. In Valenta.Makol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

ŠUMNÍKOVÁ, P. Možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením.Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018 s. 176. ISBN: 978-80-7603-005

Doporučená literatura:

BENEŠ, P. Zraková postižení. Praha: Grada, 2009, 135s. ISBN: 978-80-271-2110-6.

CORN, A. L.; ERIN,J. N.Foundationsoflow vision: clinical and functionalperspectives. 2nd ed. New York: AFB Press, c2010. ISBN 089128883X.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmologie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.

MASON, H.; MC CALL,S et al. VisualImpairment. London: David Fulton Publisher, 1997. ISBN 1 85346 -412-0

VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-053-x.

VÍTKOVÁ, M.(ed). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3

WIENER, W. R.;. WELSH R. L.; BLASCH,B. B. Foundationsoforientation and mobility. 3rd ed. New York: AFB Press, c2010. ISBN 978-0891284642412-0.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Syllabus - Czech

Obsahové vymezení:

1.      Člověk se zrakovým postižením, mýty, předsudky a zrakový handicap.

2.      Zrakové vady – typy a stupně zrakových vad, senzorická deprivace, informační deficit. Výskyt a etiologie vad.

3.      Anatomie, fysiologie a patofysiologie zrakového vnímání, vybrané diagnózy.

4.      Stupně zrakového postižení, reedukace (zraková stimulace, náprava funkčních poruch zraku) a kompenzace zraku

5.      Systém péče o zrakově postižené v ČR (Centrum zrakových vad, raná péče, speciální mateřské školy, SPC).

6.      Inkluzivní vzdělávání v MŠ a ZŠ, základní škola pro zrakově postižené.

7.      SPC v rámci inkluzivního vzdělávání, podpůrná opatření.

8.      Středoškolská studia, možnosti a podmínky vysokoškolského studia,

9.      Tyfloservis o.p.s., Rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha Dědina, Domov pro zrakově postižené seniory Praha Palata, Brno Chrlice

10.    Oslepnutí jako zátěžová změna v psychosociální rovině. Informační deficit při chybění vizuálních informací.

11.    Prostorová orientace a samostatný pohyb, mobilita

12.    Sebeobsluha, její oblasti, možnosti rozvoje sebeobslužných dovedností osob se zrakovým postižením

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast v seminářích:

3 aktivní výstupy: kontakt s nevidomým, publikace Komunikační schopnosti osob se zrakovým postižením, bariéry v životě osob se zrakovým postižením

Písemná zkouška.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html