SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Mathematical software and numerical methods - OPBM2M123C
Title: Matematický software a numerické metody
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Pre-requisite : OPBM2M103A
Annotation -
Last update: STEHLIKO (20.05.2019)
The course is focused on the use of spreadsheets in calculations in mathematics. Students will be acquainted with basic procedures for solving selected numeric problems which stem from problem solving in real life.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (28.12.2017)

JANČAŘÍK, A.; HOŠPESOVÁ, A.; DVOŘÁK, P. Využití programu MS Excel v práci učitele matematiky, Praha: UK v Praze, PedF, 2007, ISBN 978-80-7290-300-9 (dostupné on-line)

RALSTON, A. Základy numerické matematiky, Praha: Academia, 1973

VLACH, M. Základní numerické metody, Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1971

On-line: http://homel.vsb.cz/~kuc14/teach_NM.html

On-line: http://mathonline.fme.vutbr.cz/Numericke-metody-I/sc-8-sr-1-a-11/default.aspx

On-line: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~felcman/nm.pdf

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (28.12.2017)

I. Tabulkové procesory 

3 hodiny – Relativní a absolutní odkazy, matematické funkce, maticové funkce.

3 hodiny – Hromadné zpracovnání dat, statistické funkce, nástroje Řešitel a doplňky.

3 hodiny – CAS a numerické x algebraické řešení

 

II: Numerická matematika

3 hodiny – Úvod do problematiky numerické matematiky

3 hodiny – Odhady kořenů polynomů

3 hodiny – Řešení nelineárních rovnic

3 hodiny – Řešení soustav nelineárních rovnic

3 hodiny – Řešení soustav lineárních rovnic

3 hodiny – Interpolace, metoda nejmenších čtverců

3 hodiny – Numerické derivování a integrování funkce jedné proměnné.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (28.12.2017)

Zápočet bude udělen po napsání dvou praktických testů – řešení úloh pomocí matematického software v počítačové učebně.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html