SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to mathematics education - OPBM2M120A
Title: Úvod do didaktiky matematiky
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBM2M113A
Files Comments Added by
download Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg Kateřina Esserová, DiS.
Annotation -
Last update: STEHLIKO (20.05.2019)
The goal of the course to acquaint students with some aspects of a teaching profession which are a necessary pre-requisite of the study of mathematics education courses.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (31.01.2022)

V případě přechodu na distanční výuku, bude výuka probíhat v prostředí Zoom. Pokud student není zapsaný v SIS a chce se setkání účastnit, kontaktuje vyučující.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (31.01.2022)

http://www.nuv.cz/t/rvp
www.jcmf.cz, www.suma.jcmf.cz
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA
www.suma.jcmf.cz/dvadny

FUCHS, E. a kol. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy. Praha: Prometheus, 1994.
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-169-8
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro 4letá gymnázia. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 80-7196-095-0
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro SOU. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-294-5
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP základního vzdělávání. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-326-7
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP střední odborné školy. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-323-2
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP střední odborná učiliště. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-324-0

 

a další viz MoodleTeaching methods - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (22.02.2023)

Přednášky s aktivním zapojením studentů, kurz v Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (31.01.2022)

Průběžné skupinové a individuální úkoly v Moodle, docházka je silně doporučená.

Syllabus - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.08.2022)

1. Kurikulární dokumenty

a) vzdělávací soustava ČR

b) dokumenty v ČR (RVP, ŠVP)

c) povinná dokumentace škol

2. Podpora učitele M

a) profesní rozvoj učitele M

b) Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnost učitelů matematiky (SUMA)

c) konference, semináře

d) časopisy

e) vybrané publikace

3. Výzkumy znalostí M

a) mezinárodní výzkumy (PISA, TIMSS)

b) národní výzkumy (Cermat, Scio, Kalibro, ČŠI)

c) JPZ a nová maturita

4. Kultura mluveného projevu

5. Koncipování hodin M

a) transmise vs. konstruktivizmus a další teorie

b) organizační formy výuky

c) styly poznávání a učení

d) porozumění v matematice

e) motivace

f) role učitele M

g) hodnocení a testování

h) učebnice a další materiály ve výuce

i) příprava na výuku

j) plán hodiny

k) cíle výuky

l) management výuky

m) struktura aktivity

a další…

6. (Kognitivní) cíle úloh v hodinách M a jejich hodnocení

7. Diskuze s hosty

Pořadí témat může být permutováno.

V kurzu bude využita metodika na tvorbu písemných prací a testů. Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.

logolink:
https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

* Sylabus byl inovován v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093. Kurz je součástí vzdělávacího modulu pro rozvoj kompetencí studentů v oblasti evaluace a autoevaluace.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (31.01.2022)

Splnění úkolů v Moodle.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html