Seminar for preparation of a bachelor thesis - OPBI3I040A
Title: Seminář k přípravě bakalářské práce (informatika)
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / 15 (9999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (02.01.2024)
The course has both theoretical and practical point of logical line processing research or application work: topic selection, procedure after assign the bachelor thesis (BT), formulation of objectives, methodology, work with printed and electronic information sources and their citations, methods suitable for the realization of practical part of the BT solution model, examples BT processing, processing of results and their interpretation, requirements for a formal organization, presentation of selected sections of BT.
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (02.01.2024)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 120 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 8 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 3 hodiny
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (02.01.2024)

ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
ČSN 01 6910.  Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 1997.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: Paido, 2010, 261 s. ISBN 978-80-7315-185-0.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012, 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.
HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 1995.
KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská universita, Pedagogická fakulta, 1998.
POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1997.
PRUCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník : 3. doplnené  a aktualizované vydání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998. ISBN: 80-86039-56-0

Syllabus -
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (02.01.2024)
Information resources and materials for BP processing
Method of processing a professional study
Information sources in professional work
Methods used in the empirical part of the thesis
Processing of collected information and research results
Interpretation and presentation of the results obtained
Defense of the final bachelor thesis
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (13.02.2024)

Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů.
Vypracování zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu. Prezentace zápočtové práce. Není-li uvedeno jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci uvedené literatury a informačních zdrojů. Termín odevzdání bude upřesněn na prvním semináři.
Odevzdaný úkol může být vrácen k úpravě či přepracování.
Uznané úkoly zakládají důvod k udělení zápočtu.
Zápočet má řádný a dva opravné termíny.

V případě, že vedení fakulty stanoví, že není možno konat prezenční formu výuky na fakultě a výuka bude realizována distanční formou, bude distanční forma výuky prováděna on-line v MS Teams. On-line výuka bude probíhat v časech podle rozvrhu. Současně bude distanční výuka posílena zasíláním podkladových materiálů a úkolů k vypracování e-mailem na e-mailovou adresu studentů, která je uvedena v SISu.