SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor Thesis Seminar - OPBI2I113A
Title: Seminář k bakalářské práci
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBI4I045A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Annotation -
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (25.01.2022)
The course has both theoretical and practical point of logical line processing research or application work: topic selection, procedure after assign the bachelor thesis (BT), formulation of objectives, methodology, work with printed and electronic information sources and their citations, methods suitable for the realization of practical part of the BT solution model, examples BT processing, processing of results and their interpretation, requirements for a formal organization, presentation of selected sections of BT.
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (25.01.2022)

V případě, že nebude možno konat prezenční výuku na fakultě a výuka bude realizována distanční formu v souvislosti s COVID-19, bude distanční forma výuky prováděna on-line v MS Teams. On-line výuka bude vždy v časech výuky podle rozvrhu. Současně bude distanční výuka posílena zasíláním podkladových materiálů a úkolů k vypracování e-mailem.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (25.01.2022)

ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
ČSN 01 6910.  Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 1997.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: Paido, 2010, 261 s. ISBN 978-80-7315-185-0.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012, 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.
HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 1995.
KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská universita, Pedagogická fakulta, 1998.
POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1997.
PRUCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník : 3. doplnené  a aktualizované vydání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998. ISBN: 80-86039-56-0

Syllabus -
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (25.01.2022)
Information resources and materials for BP processing
Method of processing a professional study
Information sources in professional work
Methods used in the empirical part of the thesis
Processing of collected information and research results
Interpretation and presentation of the results obtained
Defense of the final bachelor thesis
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (20.12.2022)

Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů.
Závěrečná prezentace zvoleného tématu.

V případě, že děkan (vedení) fakulty stanoví, že není možno konat prezenční výuku na fakultě a výuka bude realizována distanční formu, bude distanční forma výuky prováděna on-line v MS Teams. On-line výuka bude probíhat vždy v časech výuky podle rozvrhu. Současně bude distanční výuka posílena zasíláním podkladových materiálů a úkolů studentům k vypracování e-mailem na e-mailovou adresu studentů, která je uvedena v SISu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html