SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar for preparation of a bachelor thesis - OPBH4H034A
Title: Seminář k přípravě bakalářské práce (hudební výchova)
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (9999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)
Methodology and logic of music education research, orientation in basic stages of scientific research work and research methods. Closer knowledge of basic informational primary and secondary sources in music pedagogy. Preparation for the solution of the bachelor's thesis in terms of its structural, formal and linguistic requirements.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (01.02.2024)

Obecnější cíle:

·         respektovat logiku a etapový charakter vědeckovýzkumné práce v hudební pedagogice;

·         orientovat se v základních tištěných i elektronických informačních zdrojích oboru;

·         dbát na etiku práce s informačními zdroji;

·         znát klasifikaci a charakteristiku teoretických a empirických výzkumných metod, použitelných při řešení bakalářské práce s výzkumným zaměřením;

Konkrétní cíle:

·         znát strukturu muzikologie, soustředit se zejména na společensko-hudební disciplíny a jejich vztahy;

·         obeznámit se s režimem bakalářské práce;

·         prostudovat dostupné dokumenty k bakalářské práci fakultní i katedrální povahy;

·         zvážit volbu tématu bakalářské práce podle metodiky SMART;

·         kategorizovat základní informační zdroje v oboru tištěné i elektronické povahy;

·         referovat o zadaném informačním zdroji formou prezentace;

·         analyzovat přínos těchto informačních zdrojů z hlediska zadané bakalářské práce i budoucí hudebně výchovné praxe;

·         osvojit si prakticky základní techniky tvorby bibliografických citací podle ČSN ISO 690;

·         stanovit cíle teoretické části bakalářské práce;

·         strukturovat teoretickou část práce s ohledem na stanovené cíle a běžný úzus požadovaných kapitol;

·         diskutovat nad možnostmi tvůrčího přínosu studenta v teoretické části práce;

·         zamyslet se nad principy etiky vědecké práce;

·         osvojit si techniky autentických citací a odkazů na citace;

·         stanovit předmět zamýšleného výzkumu, jeho cíle a základní pracovní hypotézy;

·         plánovat organizační průběh výzkumu a jeho metodiku;

·         znát možnosti kvantitativní a kvalitativní analýzy zkoumaných jevů;

·         strukturovat výzkumnou část práce dle požadovaného sledu kapitol;

·         seznámit se s formálními a jazykovými náležitostmi bakalářské práce;

·         prezentovat výsledky práce v semináři před studentským kolektivem;

·         diskutovat nad možností využití jednotlivých empirických metod při výzkumu hudebně výchovné praxe.

Descriptors - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (01.02.2024)

2 kredity/60 hod: 12 hodin přímé výuky, 3 hodiny příprava referátu, 3 hodiny plnění průběžných úkolů, 12 hodin samostudium, 10 hodin příprava na zápočet, 20 hodin samostatné práce na přípravných fázích řešení diplomové práce (ve spolupráci s vedoucím práce).

Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Základní studijní literatura:

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha : Karolinum 2017.

Doporučená literatura:

HOLAS, M, VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha : SPN 1987.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum 1998.

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido 1996.

POLACH, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice 1997.

Bui, Yvonne N. How to Write a Master′s Thesis. University of San Francisco, 2014. ISBN: 978-1452203515.

Murray, R. How to write the thesis. Buckingham : Open University Press, 2002. ISBN: 978-0335207190.

Winstanley, C. Writing a Dissretation for Dummies. Chichester : John Wiley&Sons, Ltd, 2009. ISBN 978-0-470-74270-9

Další literatura dle tématu diplomové nebo bakalářské práce.

Dle tématu bakalářské práce.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Výuka probíhá prezenčně za podpory kurzu v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11580.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

1.      Úvod do muzikologické problematiky, hudební pedagogika, primární a sekundární informační zdroje v hudební pedagogice. Režim bakalářské práce.

2       Techniky práce s informačními zdroji. Bibliografické citace a odkazy na citaci. 

3.      Zpracování a třídění poznatků. Etika vědecké práce. Strukturace teoretické části bakalářské práce.

4.      Logika výzkumu, obsahová a metodologická stránka výzkumu. Strukturace výzkumné zprávy. Předmět a cíle výzkumu, pracovní hypotézy.

5.      Výzkumné metody a techniky v hudebně výchovné praxi.

6.      Strukturální, obsahové, formální a jazykové náležitosti bakalářské práce.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (07.03.2024)

Prezentace a písemné odevzdání referátu o zvoleném informačním prameni

Vypracování modelů na základní typy bibliografických citací

Strukturace teoretické a výzkumné části bakalářské práce

Specifikace předmětu, cílů a základních pracovních hypotéz bakalářské práce

Kontrolní test  (případně kolokvium) ze znalosti výzkumných metod a možností jejich uplatnění v hudební pedagogice

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html