SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General Chemistry - OPBE4E012A
Title: Obecná chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 44 / 36 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Mgr. Adam Jaroš, Ph.D.
Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
Mgr. Marta Kuhnová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (17.01.2024)
Obecná chemie zkoumá obecné zákonitosti nejrůznějších chemických dějů, podmínky, za nichž probíhají, a vnitřní stavbu látek, ze které vyplývají jejich vlastnosti. Předmět poskytuje informace z oblasti struktury atomů, molekul a látek, vzniku a vlastností chemické vazby, reakční kinetiky a chemické rovnováhy. Cílem je osvojení základních poznatků a dovedností nezbytných pro studium dalších chemických oborů. Tématy jsou postavení chemie mezi přírodovědnými disciplínami, chemická nomenklatura, základní chemické pojmy, jádro atomu a stavba elektronového obalu, periodický zákon, chemická vazba, skupenské stavy látek, reakční kinetika, chemická termodynamika, rovnovážné stavy a interakce látek s elektrickým a magnetickým polem.
Descriptors - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (17.01.2024)

Výuka bude probíhat v prezenční podobě. V případě nemožnosti prezenční výuky budou přednášky i cvičení probíhat v online prostředí v čase dle rozvhu.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (17.01.2024)

VACÍK, J. Obecná chemie. Praha: SPN, 1986.

POLÁK, R., ZAHRADNÍK, R. Obecná chemie – Stručný úvod. Praha: ACADEMIA, 2000.

KLIKORKA, J., HÁJEK, B.,VOTINSKÝ, J. Obecná a anorganická chemie. Praha: SNTL, 1985.

OLMSTED, J., WILLIAMS, G. M. Chemistry, the molecular science. St.Luis: Mosby-Year Book, Inc., 1994.

BLEI, I., ODIAN, G. General, Organic and Biochemistry – Part I. General Chemistry. New York: Freeman and Co., 1999, s. 1 – 258.

ČIPERA, J. Základy obecné chemie. Praha: SPN, 1980.

MATĚJKA, P., SEDLÁČEK, J., HAVLÍČEK, D. Příklady z obecné chemie. Praha: UK, 1994.

ŠÍPEK, M. Sbírka příkladů z chemie. Praha: SNTL, 1974.

Materiály v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8247

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (17.01.2024)
 • Vývoj a postavení chemie jako vědy
 • Základní chemické pojmy a nomenklatura
 • Základní chemické výpočty
 • Stavba atomu
 • Periodická soustava prvků
 • Chemická vazba
 • Skupenské stavy látek
 • Chemická termodynamika
 • Chemické rovnováhy
 • Rovnováhy v roztocích elektrolytů
 • Interakce látek s elektrickým a magnetickým polem
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (17.01.2024)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních, příprava a odprezentování zadaného tématu vztahujícího se k významné osobnosti obecné chemie a alespoň 75% úspěšnost v zápočtovém testu.

Zkouška probíhá ústně na základě dvou vybraných otázek z okruhů dostupných v Moodle.

Learning resources - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (17.01.2024)

Kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8247

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html