SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Regional Studies of the Czech Lands - OPBD4D033A
Title: Historická regionalistika českých zemí
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 110 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Mgr. Dušan Foltýn
Teacher(s): Mgr. Dušan Foltýn
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)
Cílem kurzu je seznámení studentů s historickou disciplínou, jejíž poznání prohloubí znalosti získané v úvodu do studia dějepisu a v kurzech českých a obecných dějin na prostředí konkrétní studentem/kou vybrané lokality či regionu. Získané znalosti a kompetence by zároveň měly studentům umožnit v jejich budoucích působištích začleňování regionálních dějin a místních památek do výuky. Cvičení se zaměří zejména na relevantní primární prameny, a to nejen prameny písemné, ale též vizuální (kartografické, ikonografické a fotografické) a hmotné (movité a nemovité). Náplní úvodní části kurzu bude práce s edicemi pramenů. Následovat bude seznámení s vybranými odbornými a popularizačními díly s důrazem na schopnost studentů je samostatně kriticky číst. Z vizuálních pramenů budou prakticky využívány v první řadě dobové kartografické prameny (mapy stabilního katastru ad.). U hmotných pramenů bude důraz kladen na nemovité památky (časové zařazení, interpretace, terminologie).
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Aplikace a prohloubení poznatků a kompetencí získaných v úvodu do studia dějepisu a dalších předmětech na prostředí konkrétní lokality a regionu zvoleného studentem/kou.

Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 0 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 6 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 16 hodin
Příprava na zápočet 18 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literature - Czech
Last update: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Petr VOREL, Základy historické regionalistiky, Pardubice 2005

František ROUBÍK, Příručka vlastivědné práce, 2. dopl. vydání, Praha 1947

Dušan FOLTÝN a kol., Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha 2008

Václav RAMEŠ, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005

Jaroslav HEROUT, Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978 (a další vydání)

Pozn. Literatura k jednotlivým užším tématům je součástí studijních opor. Každý ze studentů si vypracuje vlastní seznam literatury ke své zkoumané lokalitě.

 

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Základem práce v seminářích jsou vystoupení studentů, při nicž jsou ověřovány a procvičovány znalosti a kompetence. Důraz je přitom kladen na schopnost vyhledávání a kritické interpretace různých typů pramenů (písemných, vizuálních, kartografických a hmotných). Při práci s literaturou je důraz kladen na heuristiku a kritické čtení. Výuka probíhá formou samostudia, cvičení na učebně, cvičení v terénu, exkurzí a konzultací.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Tematické okruhy:

1. Písemné prameny a archivní fondy v HR

2. Typologie literatury v HR, heuristika a kritické čtení

3. Kartografické, ikonografické a fotografické prameny v HR

4. Hmotné prameny nemovité a památková péče v ČR

5. Hmotné prameny movité a sbírkové instituce v ČR

6. Kulturní krajina jako pramen HR

7. Využití HR ve výchovné a vzdělávací praxi (průběžně)

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je osmdesátiprocetní účast na seminářích, úspěšné absolvání závěrečného testu a vypracování odborné práce týkající se zkoumané lokality (6 normostran + pracovní list). V případě nařízené distanční výuky je účast na seminářích nahrazena splněním domácích úkolů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html