SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Old Czech literature - OPBC4L061B
Title: Starší česká literatura
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 22 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC4C053A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (27.01.2024)
Seminář nabídne předvším na základě četby a následné diskuze interpretaci založenou na nejnovějších směrech bádání o J. A. Komenském, jeho díle, textových praxích a širších kontextech. Zahrne nové pohledy na vývoj jeho českých spisů, literární a stylový rozbor jeho latinských děl i dramatických prací, všimne si blíže Komenského filosoficko-teologických idejí a etiky zejména v kontextu pansofických snah, stranou nezůstane ani jeho korespondence v kontextu dobové komunikace či vydávání proroctví jako specifického dobového žánru souvisejícího jak s politickou propagandou, tak s radikálními náboženskými proudy, k nimž patřil chiliasmus, a biblické textové inspirace v Komenského spisech.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (27.01.2024)

Zkratky:
DJAK = Dílo Jana Amose Komenského, Praha Academia 1969-
VSK = Vybrané spisy Komenského
SCetH = Studia Comeniana et historica

Výběrová literatura:
Kumpera, Jan. Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků. Vyd. 1. Ostrava : Praha: Amosium servis ; Svoboda, 1992, Muzeum Jana Amose Komenského 2024.
Urbánek,
Vladimír: K otázce zájmu o Komenského a jeho dílo v Čechách v 17. a 18. století. Filosofický časopis Roč. 40, č. 1 (1992), s. 57-68.
Brambora,
Josef: Od rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho nápravu. Praha 1963.
Řezníková, Lenka a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Scriptorium 2014.
Válka, Josef. Manýrismus a baroko v české kultuře 17. a první poloviny 18. století, SCetH VIII, 1978, č. 19, s. 155–213.
Čapek, J
an Blahoslav. Komenský a směry jeho doby, Několik pohledů na Komenského, s. 17–23;
Škarka, A
ntonín. Baroknost literárního stylu J. A. Komenského, O barokní kultuře, Brno 1968, s. 9–39.
Válka, Josef. Problém výkladu revelací v Komenského životě a díle, SCetH VII, 1977, č. 17, s. 114–127.
Bernát, Libor. K otázke chiliazmu v diele Komenského „Rerum humanarum emendatione consultatio catholica“. In: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie. Pšenák, J., Bugáňová, Z. (eds.), Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava 2001, s. 140–145.
Urbánek, V
ladimír. Proroctví astrologie, in: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998. [Uspoř.]: Hrubá, Michaela. Ústí nad Labem: Albis international, 2001.
Urbánek, V
ladimír. Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, Jihočeská univerzita. Filozofická fakulta 2008
Klosová, Markéta. Divadelní svět Jana Amose Komenského, Praha 2016.
Hendrich, Josef. Diogenes cynicus, České Budějovice 1920;
Rádl,
Emanuel. Věda a víra u Komenského, Praha 1939.
Kvačala, Jozef. Prielomy vo viere u Komenského a Mickiewicza, Petrohrad 1907
Čapková, D
agmar. Myslitelsko-vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského, Praha 1987.
Komenský, Jan Amos. Fortius redivivus (VSK 2, s. 227ss.)
Komenský, Jan Amos. Česká didaktika (DJAK 11, s. 33ss.)
Kyrášek, Jiří. Vývoj pedagogické soustavy J. A. Komenského. Praha: Academia, 1967.
Molnár,
Amedeo. Komenského Jeremiášovský sen, Křesťanská revue, 1970, s. 174–177.
Beyer
, Jürgen. Lay Prophets In Lutheran Europe, Brill 2017.
Schmidt-Biggemann,
Wilhelm. Apocalyptic political concepts: Comenius‘ collection of prophecies Lux in tenebris, XXXVIII, 2008, č. 79 (Studien zu Comenius und zur Comeniusrezeption in Deutschland), s. 132–152.
DJAK 19/I,
předmluva;
Schifferová,
Věra – Balík, Vojtěch. Spisy o první filosofii, OIKOYMENH 2017.
DJAK 23
(Nováková, J, ed.);
Beneš, J
iří. Clamores Eliae – Křiky Eliášovy, Praha 1992.
Miškovská-Kozáková, Vlasta Taťána. Autobiografické prvky v kodexu Clamores Eliae, SCetH VI, 1976, č. 14, s. 5–22.
Nováková, Julie. Čtvrt století nad Komenským, Praha 1990.
Čyževs’kyj, Dmytro. K Labyrintu světa. Editoval Jana Stejskalová. Parva philosophica. Praha: Filosofia, 2017.

Četba

VSK 1-8
DJAK 1-26
Duchovní traktáty I a II, Havelka, Tomáš (ed.), Brno: Host 2022
Komenský, Jan Amos. Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná ... = Via lucis. Praha: Státní Pedagogické Nakladatelství, 1961.
Komenský, Jan Amos, Anděl miru. Přel. Josef Hendrich, Praha: Kalich, 1938.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (31.10.2019)

Předložit strukturovaný seznam literatury; při ústní zkoušce prokázat pochopení specifik starší české lietarury a vhled do dobových kontextů.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (27.01.2024)

1. Test znalosti života a díla Komenského (cílem je zjistit startovní úroveň znalostí). Přehled života s důrazem na hlavní životní přelomové momenty (na základě výsledku testu).
Literatura:
Kumpera, Jan: Jan Amos Komenský, Praha 1992, 2024; Urbánek, Vladimír: K otázce zájmu o Komenského a jeho dílo v Čechách v 17. a 18. století. Filosofický časopis Roč. 40, č. 1 (1992), s. 57-68; Brambora, Josef: Od rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho nápravu. Praha 1963; Řezníková, Lenka a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Scriptorium 2014.

2. Theatrum mundi. Manýristické a barokní prvky v Komenského osobnosti, divadelní metafora a její význam v Komenského díle. Je Komenský osobností barokní?
Literatura:
Válka, Josef. Manýrismus a baroko v české kultuře 17. a první poloviny 18. století, SCetH VIII, 1978, č. 19, s. 155–213. Čapek, Jan Blahoslav. Komenský a směry jeho doby, Několik pohledů na Komenského, s. 17–23;
Škarka, Antonín. Baroknost literárního stylu J. A. Komenského, O barokní kultuře, Brno 1968, s. 9–39.

3. Eschatologie a chiliasmus Komenského: základ myšlení, tradice a kontexty myšlení 17. století.
Literatura:
Válka, Josef. Problém výkladu revelací v Komenského životě a díle SCetH VII, 1977, č. 17, s. 114–127; Bernát, Libor. K otázke chiliazmu v diele Komenského „Rerum humanarum emendatione consultatio catholica". In: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie. Pšenák, J., Bugáňová, Z. (eds.), Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava 2001, s. 140–145; Urbánek, Vladimír. Proroctví astrologie, in: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998. [Uspoř.]: Hrubá, Michaela. Ústí nad Labem: Albis international, 2001; Urbánek, Vladimír. Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, Jihočeská univerzita. Filozofická fakulta 2008

4. Komenský jako dramatik (a divadelník?), souvislosti s jeho didaktickými metodami, známá dramata.
Literatura:
Klosová, Markéta. Divadelní svět Jana Amose Komenského, Praha 2016; Hendrich, Josef. Diogenes cynicus, České Budějovice 1920;

5. Religijní základ Komenského myšlení, konfesijní otázky, proměna myšlení v životní cestě, snaha o ekumenismus a hledání univerzální církve.
Literatura:
Rádl, Emanuel. Věda a víra u Komenského, Praha 1939; Kvačala, Jozef. Prielomy vo viere u Komenského a Mickiewicza, Petrohrad 1907.

6. Školská soustava jako linie spojující aktivní starost o lidstvo s chiliastickými cíli.
Literatura:
Čapková, Dagmar. Myslitelsko-vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského, Praha 1987; Komenský, Jan Amos. Fortius redivivus (VSK 2, s. 227ss.); Komenský, Jan Amos. Česká didaktika (DJAK 11, s. 33ss.); Kyrášek, Jiří. Vývoj pedagogické soustavy J. A. Komenského. Praha: Academia, 1967.

7. Revelace: Komenského problematická, ale základní životní vrstva.
Literatura:
Molnár, Amedeo. Komenského Jeremiášovský sen, Křesťanská revue, 1970, s. 174–177; Beyer, Jürgen. Lay Prophets In Lutheran Europe, Brill 2017; Schmidt-Biggemann, Wilhelm. Apocalyptic political concepts: Comenius' collection of prophecies Lux in tenebris, XXXVIII, 2008, č. 79 (Studien zu Comenius und zur Comeniusrezeption in Deutschland), s. 132–152.

8. Pansofie, vývoj jejího zrodu a podstata ideové konstrukce. Její chiliastická podstata.
Literatura:
DJAK 19/I, předmluva; Schifferová,Věra – Balík, Vojtěch. Spisy o první filosofii, OIKOYMENH 2017.

9. Clamores Eliae. Intimní sebereflexivní výpověď. Intelektuální a osobnostní pohled na Komenského v 60. letech 17. století.
Literatura:
DJAK 23 (Nováková, J, ed.); Beneš, Jiří. Clamores Eliae – Křiky Eliášovy, Praha 1992; Miškovská-Kozáková, Vlasta Taťána. Autobiografické prvky v kodexu Clamores Eliae, SCetH VI, 1976, č. 14, s. 5–22; Nováková, Julie. Čtvrt století nad Komenským, Praha 1990.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html