History of the Czech literature III - OPBC4C053A
Title: Dějiny české literatury III
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 80 / 63 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC4C044A
Is pre-requisite for: OPBC4L061B
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2023)
The course, in the chosen retrograde logic, builds on the History of Czech Literature II and afflicts the 19th century. The issue of the first half of the century will be introduced in the traditional perspective of the awakeners themselves, when literature is secondary to national self-awareness; we will try to reflect this view and derive from it the specific character of Czech culture. We will then verify the conclusions in a confrontation with the European context. We will discuss the transformation of historical poetics and make clear the importance of phrasing literary historical developments (classicism, pre/romanticism, biedermeier, realism, naturalism and turn-of-the-century currents). In the period context, we focus on key creative figures (K. H. Mácha, B. Nemcova, J. Neruda or K. V. Rais), on the development of the genre spectrum as well as on the transformation of Czech prosodia.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)

Kurs posiluje hlubší vhled i orientaci ve specifické situaci zrodu moderní české kultury a absolventa zároveň v širším kontextu i v dotyku s bezprostřední čtenářskou zkušeností seznamuje s řadou kanonických autorů (především Mácha, Němcová, Neruda, Rais). Prohlubují se interpretační dovednosti, schopnost využívat terminologii literární historie a literární teorie i samostatně vyhledávat relevantní odborné informace ke zvolené problematice. V semináři je důraz kladen na aplikaci odborných znalostí při práci s literárním textem a na schopnost soustavné argumentace a kritického myšlení nad literárním textem. Diskusní a interpretační práce v semináři se prosím odvíjí od domácí přípravy nad zadanými texty a nad interpretačními okruhy k nim.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)

Doporučené primární tituly

Arbes, Jakub. Romaneta. Praha: SNKLU, 1963 [Obsahuje romaneta Svatý Xaverius, Ukřižovaná, Newtonův mozek]

Bezruč, Petr. Slezské písně. II. vydání v KHE. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022.

BŘEZINA, Otokar: Básnické spisy. Praha, Brno: Nadační fond Česká knižnice, ÚČL AV ČR, Host, 2018

Čapek Chod, Karel Matěj. Kašpar Lén mstitel. Praha: SNKLU, 1962.

Čelakovský, František Ladislav a Dvořák, Karel, ed. Ohlas písní ruských; Ohlas písní českých. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.

Erben, Karel Jaromír, Otruba, Mojmír, ed. a Stejskal, Tomáš, ed. Kytice; České pohádky. Brno: Host, 2013.

Hálek, Vítězslav a Otruba, Mojmír, ed. Kresby křídou i tuší. Praha: Československý spisovatel, 1988

Havlíček Borovský, Karel. Básně a prózy. V České knižnici vydání první. Praha: Nadační fond Česká knižnice, 2018.

Herrmann, Ignát. U snědeného krámu: líčení z pražského života. Praha: Československý spisovatel, 1962.

Herrmann, Ignát. Otec Kondelík a ženich Vejvara: drobné příběhy ze života spořádané pražské rodiny. Praha: Odeon, 1974.

Jirásek, Alois. F. L. Věk

Jirásek, Alois. Temno: historický obraz. Doslov J. Janáčková. Praha: Československý spisovatel, 1985

Kollár, Ján. Slávy dcera: báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Komentář Martin C. Putna. Praha: Academia, 2014.

Mácha, Karel Hynek, Hrbata, Zdeněk, ed. a Procházka, Martin, ed. Prózy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

Mácha, Karel Hynek. Básně a dramatické zlomky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

Mrštík, Alois, Mrštík, Vilém. Maryša: drama v 5 jednáních: děj na moravské dědině. Praha: SNKLHU, 1956.

Mrštík, Vilém. Santa Lucia. Praha: Československý spisovatel, 1990.

Neruda, Jan a Haman, Aleš, ed. Knihy básní. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

Neruda, Jan a Vaněk, Václav, ed. Arabesky; Povídky malostranské. Brno: Host, 2012.

Němcová, Božena. Babička. Praha: Nadační fond Česká knižnice, 2017.

Němcová, Božena. Divá Bára. Praha: SNDK, 1951.

Nováková, Teréza a Menclová, Věra, ed. Úlomky žuly. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

Nováková, Teréza. Jiří Šmatlán. Praha: Československý spisovatel, 1972

Rais, Karel Václav. Kalibův zločin. Praha: SNKLHU, 1959.

Rais, Karel Václav: „Pro číslo“. In Horské kořeny, V Praze: Česká grafická unie, 1927, s. 5–20.

Rais, Karel Václav. Výminkáři. Předmluva J. Janáčková. Praha: Odeon, 1976. [Soubor obsahuje povídku “Konec života”.]

Rais, Karel Václav. Západ. Praha: Akropolis, 2004.

Rais, Karel Václav. Zapadlí vlastenci: pohorský obraz. Doslov J. Janáčková. Praha: Knižní klub, 1996.

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ; Rukopis zelenohorský. Brno: Host, 2010.

Sládek, Josef Václav. Básně IIII. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004–2005.

Sládek, Josef Václav a Janáčková, Jaroslava, ed. Tiché hovory: [výbor z díla]. Praha: Československý spisovatel, 1989.

Světlá, Karolina. Vesnický román. Praha: Nadační fond Česká knižnice, ÚČLK FF UK, 2019.

Světlá, Karolina a Špičák, Josef, ed. Můj Ještěd: ještědské obrázky Karoliny Světlé: povídky, novely a romaneta. Praha: Melantrich, 1951. [Electronicky volně dostupné přes nkp.cz]

Zeyer, Julius. Dům U tonoucí hvězdy: Z pamětí neznámého. Praha: Československý spisovatel, 1972.

Vrchlický, Jaroslav. Intimní lyrika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

 

Povinné příručky a přehledy literární historie:

Lehár, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008

Novák, Arne, Grund, Antonín, ed. a Havel, Rudolf, ed. Stručné dějiny literatury české. Vydání 1. Olomouc: R. Promberger, 1946.

Novák, Jan Václav a Novák, Arne. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 4., přeprac. a rozšíř. vyd. V Olomouci: R. Promberger, 1936–1939. 1804 s. [Digitálně dostupné z nkp.cz nebo Brno: Atlantis, 1995]

 

Další, fakultativní kompendia:

Červenka, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. Dostupné z https://service.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/140-slovnik-basnickych-knih

Haman, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999.

Haman, Aleš. Trvání v proměně: česká literatura devatenáctého století. 2., rev. vyd. Praha: ARSCI, 2010.

HAMAN, Aleš, Tureček, Dalibor a kol.: Český a slovenský literární parnasismus. Brno: Host, 2015.

Hroch, Miroslav. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1999.

Janáčková, Jaroslava. Stoletou alejí: o české próze minulého věku. Praha: Československý spisovatel, 1985.

Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001.

Serke, Jürgen. Böhmische Dörfer: putování opuštěnou literární krajinou. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2001.

Tureček, Dalibor. Fejeton Jana Nerudy. Praha: ARSCI, 2007.

TUREČEK, Dalibor a kol: České literární romantično. Brno, Host: 2012.

TUREČEK, Dalibor, Zajac, Peter a kol.: Český a slovenský literární klasicismus. Brno: Host, 2017.

Řepa, Milan, ed. 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008

Urban, Otto. Česká společnost 18481918. Praha: Svoboda, 1982.

Urban, Otto a Sekera, Martin, ed. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Vyd. 2., V nakl. Lidové noviny 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

Vodička, Felix. Počátky krásné prózy novočeské: příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Jinočany: H & H, 1994. [electronicky dostupné přes nkp.cz]

 

Sekundární literatura (včetně titulů k referátům):

Corbin, Alain. Narcis a miazma: pach a společenské představy 18. a 19. století. 1. vyd. Praha: Argo, 2004.

Černý, Václav. Knížka o Babičce a její autorce. [Voznice]: Leda, 2021.

GALMICHE, Xavier: „Mě to táhne dolů“: podpoetika tůně. In Souvislosti XXXI, 2020, č. 3, s. 5–9.

Grebeníčková, Růžena: „Popis čtyř cest v Marince.“ In: Máchovské studie, Praha: Academia, 2010, s. 9–76.

Grund, Antonín: „Básnické počátky“. In Karel Jaromír Erben. V Praze: Melantrich, 1935, s. 22–33. [Electronicky volně dostupné přes nkp.cz]

FRÁNEK, Michal: “Podoby výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století“. In: Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 107–130. Přístupné z http://hdl.handle.net/11222.digilib/130916

Haman, Aleš, ed. a Kopáč, Radim, ed. Mácha redivivus (18102010): sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy. Praha: Academia, 2010

Haman, Aleš. „Jan Neruda, básník moderního češství“. In Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera. Praha: Karolinum, 2014.

Hostinský, Otakar. O realismu uměleckém. V Praze: Bursík a Kohout, 1890. [electronicky volně dostupné přes nkp.cz]

Hrbata, Zdeněk: xxx Romantismus a Čechy: témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H & H, 1999, s. 101–104.

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005.

Hrdina, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou: realismus v českých diskusích o literatuře 18581891. Praha: Academia, 2015.

Janáčková, Jaroslava. Příběh tajemného psaní: o pramenech a genezi Babičky. Praha: Akropolis, 2001.

JEDLIČKOVÁ, Alice. „O konkurenci aktuálního a gnómického časoprostoru. Karolina Světlá: Námluvy.” In Česká Literatura, roč. 50, č. 5, 2002, s. 489–99. Dostupné z http://www.jstor.org/stable/42686784.

Jirát, Vojtěch. „Erben čili Majestát zákona“. In Portréty a studie. Praha: Odeon, 1978, s. 132–148.

Jungmann, Josef a Vodička, Felix, ed. Boj o obrození národa: Výbor z díla Josefa Jungmanna. Praha: F. Kosek, 1948. [Electronicky volně dostupné přes nkp.cz]

Macura, Vladimír. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H & H, 1995

Mocná, Dagmar. Případ Kondelík: (epizoda z estetiky každodennosti). Praha: Karolinum, 2002.

Mocná, Dagmar: „Svět trhlin“. In Záludný svět Povídek malostranských. Praha: Academia, 2012, s.141–182.

MRŠTÍK, Vilém: „O naturalismu v literatuře“. In: HRDIna, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou: realismus v českých diskusích o literatuře 1858-1891, Praha: Academia, 2015, s. 305–312.

Mukařovský, Jan: „Motivický rozbor Máje“ (Kapitola ze studie „Thematická stránka Máje ve srovnání s Hálkovým Alfredem a Vrchlického Satanelou“). In Kapitoly z české poetiky, Díl 3, Máchovské studie, Praha: Svoboda, 1948, s. 151–165.

Mukařovský, Jan, ed. Torzo a tajemství Máchova díla: sborník pojednání Pražského linguistického kroužku. Praha : Fr. Borový, 1938.

Neruda, Jan. „Moderní člověk a umění“. In Studie, krátké a kratší II, Praha: SNKLHU, 1957, s. 22–33.

PELÁN, Jiří. “Kollár, Petrarca a Dante.” Česká Literatura, roč. 53, č. 2, 2005, s. 188–202. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/42687033.

TUREČEK, Dalibor. “Nerudův Papoušek Aneb konfrontace narativních modelů.” Česká Literatura, roč. 48, roč. 6, 2000, s. 617–23. Dostupné z  http://www.jstor.org/stable/42686632.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)

datum

téma

17. 10.

Národ jako kulturní konstrukt a mýtus. První polovina století ve znamení buditelských snah.

31. 10.

Romantismus a romantismy I

14. 11.

Romantismus a romantismy II

28. 11.

Jan Neruda a májovci

12. 12.

Realismus a naturalismus

2. 1.

Konkurenční proudy k realismu–naturalismu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)

Aktivní účast na semináři; absolvování orientačního testu (Z, mix kvízových a vědomostních otázek + identifikace textové ukázky a krátká interpretace textu, obojí z čítanky); Zk formou diskuse nad seznamem četby literatury primární (20 až 30 knižních titulů) a sekundární (min. 5 titulů). Do seznamu prosím zařazujeme reprezentativní knižní tituly a odborné publikace (články, monografie či kapitoly z nich). Nikoli prosím jednotlivé básně, příručky encyklopedického charakteru apod. Citační formát viz např. bibliografie níže. Výběr sekundární literatury by měl ideálně odrážet užší zacílení kandidátova/kandidátčina odborného zájmu. Během semestru student/ka přednese referát, nebo v předstihu před zkouškou a spolu se seznamem četby odevzdá interpretační příspěvek, který analyzuje aspekt díla z probíraného období. Rozsah příspěvku cca 4NS (viz prosím také soubor Interpretační_příspěvek_parametry v MS Teams)

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2023)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abdbirQe_Ghk0IEeHfmbD3YSt3736HZrAW7qgaqzE64g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85ecdd65-9682-4b74-a713-f23460f186fe&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d