SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Lexicology and Semantics of Czech Language - OPBC4C031A
Title: Lexikologie a sémantika českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC4C022A
Is pre-requisite for: OPBC4C043A
Annotation -
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)
The aim is to understand principles of word formation processes and lexical language subsystem according to Czech langauge teacher´ needs. Lexicology as a linguistic field Lexeme, appelatives and propper names Language sign and its theory Paradigmatic and syntagmatic relationships between meanings Paronyms Expresivity Phraseology and colocability Metaphore from the point of view of cognitive linguistics Czech National Corpora Slangs Word-formation, word-formation processes
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Časová zátěž studenta: 137 hodin

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 3
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 5 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 15 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 35 hodin
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Slovotvorba

Povinná literatura:

Machová, S. - Mališ, O.: Současný český jazyk. Praha 1992, část I.

Slovník afixů užívaných v češtině. Karolinum, Praha 2017. http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-0 

 

 Doporučená literatura:

Adam, R. – Beneš, M. – Bozděchová, I. – Martínek, F. – Prokšová, H. – Synková, P.: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha, Karolinum 2017, s. 43–66 (Slovotvorba).

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. 2. vyd., Praha 2000, kap. III 4 (M. Dokulil: Tvoření slov), s. 92–147.

Daneš, F. - Dokulil, M. - Kuchař, J.: Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha 1967.

Dokulil, M.: Tvoření slov v češtině l. Teorie odvozování slov. Praha 1962.  

 

Otázky lexikologie

Povinná literatura:

Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Praha, NLN, 2010. Vybrané kapitoly.

Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha 2016. https://www.czechency.org/

Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985. Vybrané kapitoly.

Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě. Praha 1981.

 

 Doporučená literatura:

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. 2. vyd., Praha 2011, kap. III 1 a 2 (Pojmenování. Slovo), s. 53–85.

Machová, S. - Mališ, O.: Současný český jazyk. Praha 1992, část II. a III.

Příruční mluvnice češtiny (Lexikologie, s. 65–108). Praha  1995.

 

Povinná literatura k dílčím tématům (je součástí zkoušky):

1. Čermák, F. a kol.: Manuál lexikografie. Praha 1999, kapitola 1 Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového.

2. Jaroslav Hubáček, Marie Krčmová (2017): SOCIOLEKT. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SOCIOLEKT.

3. Jaklová, A. Budeme argot nově definovat? Slovo a slovesnost, 1999, roč. 60, č. 4, s. 293–300.

4. Janovec, L. Neologie. In Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, 2013.

5. Machová, S. – Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha 2000, kapitola Sémantika.

6. Martincová, O. – Savický, N.: Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. Slovo a slovesnost, 48, 1987, s. 124–138.

7. Martinková, M.: O víceznačnosti. In Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, 2013.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.09.2023)

Zápočet má písemnou formu. V zápočtovém testu student prokazuje pochopení slovotvorného rozboru. Za vyhovující práci bude považována taková, v níž student správně analyzuje patnáct slov z dvaceti. Test má dva opravné termíny.

Semináře dr. Nedvědové

Termín písemné práce: úterý 2. 1. 2024, resp. čtvrtek 4. 1. 2024 v době konání seminářů

Opravné termíny budou stanoveny dle domluvy.

Semináře dr. Sojky

Termín písemné práce: čtvrtek 4. 1. 2024 v době konání seminářů

Opravné termíny budou stanoveny dle domluvy.

Zkouška má podobu ústní. Student při ní prokáže orientaci v disciplíně, a to na základě samostudia zadané literatury a seminářů.

Úspěšně složená zkouška je klasifikována výborně – velmi dobře – dobře, do systému bude známka zapsána bezprostředně po zkoušce. Nelze požadovat zkoušení po skončení zkouškového období.

Student dostane u ústní části zkoušky dvě otázky, které vycházejí z okruhů studijní literatury v oddíle Literatura (Otázky lexikologie). První otázka (viz Povinná literatura) bude zaměřena na obecné otázky lexikologie, druhá (Povinná literatura k dílčím tématům) na literaturu vztaženou k vybraným lexikologickým otázkám. Obě otázky si student vylosuje. Student zkoušku úspěšně složí, pokud zodpoví dostatečně obě otázky.

 

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13776

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

1) Úvod do lexikologie – lexikální subsystém, lexikologické disciplíny. Základní jednotka lexikálního systému (slovo, pojmenování, lexém, víceslovné lexikální jednotky, motivovanost slova). Frazeologie.

2) Slovní zásoba češtiny (jádro vs. okrajové vrstvy; neutralita vs. příznakovost). Sociolekty.

3) Význam pojmenovávacích jednotek (struktura významu, jeho konstituování). Mnohoznačnost a jednoznačnost. Polysémie, homonymie, paronymie. Slovo jako jazykový znak a jeho různá pojetí.

4) Významové vztahy lexikálních jednotek – paradigmatické a syntagmatické (synonymie, hyperonymie, hyponymie, opozitnost; kompatibilita, kolokabilita).

5) Změny slovní zásoby – sémantické tvoření (pojetí metafory a metonymie v kognitivní lingvistice), přejímání a adaptace, internacionalismy, neologie

6) Slovotvorba – pojetí slovotvorby, základní pojmy, slovotvorné způsoby, úpravy, postupy a typy; onomaziologické kategorie.

7) Derivace – substantiva

8) Derivace – adjektiva

9) Derivace – slovesa

10) Derivace – adverbia; kompozice a zkracování

11) Vývojové tendence a zachycení slovní zásoby ve slovnících. Český národní korpus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html