SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Historical Development of Language I - OPBC2C114A
Title: Historický vývoj jazyka I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 73 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC2C105A, OPBC2C106A
P//Is pre-requisite for: OPBC2C117A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (05.09.2019)
Cílem předmětu je seznámení s ranými etapami vývoje jazyka a základní slavistickou problematikou jako nezbytným základem pro prohloubené poznání bohemistické. Osnova: Teoretické vývojové zákonitosti jazyků. Praslovanština – datace, vývoj, nářeční štěpení, význam. Vznik slovanských jazyků. Slovanská srovnávací jazykověda, slovanské jazyky a jejich vztah k jazykům indoevropským, dělení slovanských jazyků a jejich typologie Staroslověnština – Velká Morava. Misie Konstantina a Metoděje – politické, ideologické základy misie, staroslověnská tvorba, konec misie a jeho dopady na slovanském území – redakce staroslověnštiny. Fonetický, fonologický, morfologický a syntaktický systém staroslověnštiny. Slovní zásoba. Písmo, četba a rozbor staroslověnských textů
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (05.09.2019)

Povinná

Bogoczová, Irena. Úvod do studia slovanských jazyků a gramatika staroslověnštiny: (textová opora). Vyd. 2., rozš. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 87 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7464-142-8.

Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1987. 196 s.

VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc - Praha: Euroslavica 2006. ISBN 80-244-0889-9.

VONDRÁK, V. – BARTOŇ, J. Vokabulář klasické staroslověnštiny, Praha. KLP, 2003. ISBN 80-85917-60-2.

VEČERKA, R.  Základy slovanské filologie a staroslověnštiny, Masarykova univerzita, Brno, 1996. ISBN  80-210-1375-3

 

Doporučená

Boček, Vít. Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 432 s. Studia etymologica Brunensia; 17. ISBN 978-80-7422-272-6. Výběr.

Večerka, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 112 s. ISBN 80-210-0363-4.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2019)

Aktivní účast v semináři (platí pouze pro prezenční formu studia), komplexní rozbor staroslověnského textu, termín odevzdání: nejpozději do konce 14 ledna.

Aktivní účast v on-line kurzu (platí pouze pro kombinovanou formu studia).

Samostudium dle  zadané literatury, úspěšné plnění zadávaných kontrolních úkolů.

Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4258

komplexní rozbor staroslověnského textu, termín odevzdání: nejpozději do konce zkouškového období.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html