SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human biology I - OPBB4B011A
Title: Biologie člověka I
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 80 / 60 (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Teacher(s): RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Is pre-requisite for: OPBB4B023A
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)
The aim of the course is theoretical and practical mastery of basic knowledge from anatomy, morphology and somatology and human ontogenesis. An overview of the basic organ systems and their morphological and functional relationships is given. Attention is paid to the central nervous system, its construction and the relationship of brain structure and function, and sensory organs. Other organ systems are discussed with an emphasis on their most important parts, such as the heart and its activity. Interpretation of all relevant phases of prenatal and postnatal growth and human development, including the most important genetic and epigenetic and physiological mechanisms. It will also focus on understanding the basic principles of the differentiation process, its relationship to specific genetic aspects. It characterizes the essential features of physiological and morphological, pays attention to organogenesis, critical periods in the development of organ systems. It describes and evaluates key processes of postnatal development, with an emphasis on key periods of pre-adult growth. As part of the exercise, the student acquires practical knowledge of the construction of the human body and basic knowledge about ontogenesis and study of growth and developmental changes.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)

Získat zákiadní znalosti o stavbě lidského těla, jeho funkčních vlastnostech včetně nervového systému, ontogenezi člověka od početí do dospělosti, a to včetně genetických a epigenetických mechanismů, a pochopení významu životního cykluý a lidské životní historie.

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (13.09.2022)

Biologie člověka 1 – presenční/online výuka – Přenášky ze dvou základních oblastí: Lidská morfologie a ontogeneze člověka, Úvod, Regulace a nervový systém, Mozek a smysly, v prostředí Ms Teams s využitím prostředí Google (Sites, Hangouts, Classroom). MsTeams –  Tým Biologie člověka 1 - základní informace přednášky a další, dále pak https://sites.google.com/view/biologielovka1/home literatura a také presentace, také https://sites.google.com/site/docvancatafhs/prehled-biologie-a-neuropsychologie-cloveka.

Přednášky, studijní opory, videa a další důležité informace jsou přehledně uspořádány v MsTeams Biologie člověka 1 2022

Link na MsTeam Biologie člověka 1 2022

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9DWXcJZvVwTxhsVts-iLW8rJ2trANtDTWC-8LxoDlZI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7401b00e-d098-4b8c-958a-947392afb22e&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího v MsTeams (termín odevzdání je daný termínem v MsTeams) Lidská morfologie – v  kurzu budou zadány 4 úkoly s využitím přednášek a učebních textů a anatomických programů např. 3D Organon Anatomy –: Pohybově opěrný aparát a jeho funkce –.- Přednášky, učebnice, software; Systémy zabezpečující metabolismus – dýchání a trávení, homeostáze a vylučování – Přednášky, učebnice, software; Oběhový systém a vegetativní systém - jeho funkce včetně regulačních a homeostatických funkcí – Přednášky, učebnice, software; Smyslové orgány a nervový systém, stavba hlavy jako sídla smyslových orgánů– Přednášky, učebnice, software.

Ontogeneze člověka – v kurzu budou zadány 4 úkoly s využitím přednášek, doporučené literatury a analýzy filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat v MsTeams:  Prenatální a perinatální období – hlavní etapy a charakteristiky jednotlivých období. Úkol vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materálů a videa Lidské tělo 1. Ontogeneze před obdobím pohlavní zralosti - charakterizuj rozdíly mezi novorozeneckým kojeneckým obdobím, batolecím obdobím a ranným dětstím, hlavní fáze dětství s přihlédnutím k období školní zralosti, pozdní dětství a prepuberta - Přednášky, literatura filmy Lidské tělo 1, 2,; Ontogeneze v období pohlavního dozrávání - Proces maturace - charakteristika jednotlivých fází maturace - adrenarche, prepuberta, puberta a stárnutí, Přednášky, studijní materiály a videa  Lidské tělo 3, 4; vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materálů a videí Lidské tělo 3, 4, Dospělost, reprodukce a stárnutí - adolescence a dospělost - životní cyklus a životní historie, význam stárnutí a teorie stárnutí - Přednášky, literatura film Lidské tělo 1, 4; vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materiálů a videí Lidské tělo 1, 4.

36 hodin přímé výuky, z toho 24 H přednáška, 12 H cvičení, obsahem nepřímé výuky(celkem 72 hodin - 35 hodin příprave na zápočet a zkoušku, 37 hodin na studium literatury a plnění průběžných úkolů) bude samostudium studijních opor (viz doporučená literatura a hlavní okruhy v anatomii a morfologii člověka a cvičení z ontogeneze člověka, viz MsTeams a https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze), v návaznosti na probíranou problematiku příprava vypracování řešení 8 problémových úloh z anatomie i ontogeneze dle zadání vyučujícího v MsTeams (například význam mozku pro pohybový aparát, základní stavba těla z hlediska pohybu a manipulace, trávení a vylučování, pohlavní orgány a jejich funkce z hlediska nervového systému, základní etapy prenatální ontogeneze, porod, ranné dětství, vlastní dětství, maturace, dospělost a stárnutí), vycházejících ze studijních opor, cvičení a přenášek v MsTeams a na webových stránkách, které by měly být zaměřeny na pochopení souvislostí v součinnosti jednotlivých orgánových soustav i hlubšího vhledu do nejdůležitějších etap lidské ontogeneze. Vypracování portfolia z problematiky lidské ontogeneze (viz https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze) v týmu Biologie člověka 1 MsTeams.

Zápočet bude probíhat ústně, je povoleno jedno jeho opakování. Bez zápočtu nebude student připuštěn k závěrečnému testu. Splnění 4 úkolů v MsTeams je nezbytnou podmínkou k připuštění k závěrečnému testu. Zkouška bude zakončena online testem v MsTeam, který bude zahrnovat nejdůležitější problematiku lidské morfologie a, ve větší míře, ontogeneze člověka. Test má 64 otázek a ke splnění na známkou dobře bude nutno zodpovědět 35 otázek správně na známku dobře, 44 na známku velmi dobře a 54 na známku výborně. Je povoleno jedno opakování testu.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (27.08.2019)

DYLEVSKÝ I., DRUGA, R, MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Grada 2000

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha, SPN, 1994 (a další přepracovaná vydání).

NAŇKA O., ELIŠKOVÁ M. (2009). Přehled anatomie (Druhé, doplněné a přepracované vydání). Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 978-80-246-1717-6

ČIHÁK, R. Anatomie 1, 2, 3 (druhé přepracované vydání). Grada, Praha (event. první vydání SPN, Praha 1989). 2002

FLEISCHMANN, J., LINC, R. Anatomie člověka I, II, SPN, Praha 1964.

KISS F., SZENTÁGOTHAI J. Atlas anatómie človeka, Vydavatelstvo Osveta Martin 1975 (nebo jiný anatomický atlas, např. Sinělnikov)

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Uliasek S.J., et al., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Zápočet bude probíhat ústně, je povoleno jedno jeho opakování. Bez zápočtu nebude student připuštěn k závěrečnému testu. Splnění 4 úkolů v MsTeams je nezbytnou podmínou k připuštění k závěrečnému testu. Úspěšné absovování závěrečného testu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)

Úvod - lidské tělo jako funkční systém, tkáně a orgány, funkční celky a systémy, regulace činnosti těla. Základní členění lidského těla.

Stavba lidského skeletu. Soustava svalová a kloubní.

Stavba srdce a krevní oběh,. soustava dýchací a spolupráce obou soustav. Tělní tekutiny.

Soustava trávicí - metabolismus a enzymy, vitamíny. Vylučovací ústrojí, stavba a funkce pohlavních orgánů.

Žlázy s vnitřní sekrecí. Soustava nervová, význam a funkce CNS. Smyslové orgány.

Životní cyklus. Problematika životní historie a základní specifika lidské životní historie. Srovnání životního cyklu a životní historie.

Ontogeneze člověka – její základní fáze.

Germinační a embryonální období. Fetální období - význam placenty. Perinatální období a porod. Novorozenec a ranné dětství.

Období středního dětství a adrenarche, prepuberta a počátky maturace.

Proces maturace, Pohlavní diferenciace v procesu maturace a její význam. Sexualita a životní cyklus a životní historie člověka.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Odevzdání zadaných úkolů v MsTeams, absolvování čvičení a úspěšné složení zápočtu, jehož jsou zadané úkoly nedílnou součástí. Úspěšné absolvování závěrečného testu. Zkouška bude zakončena online testem v MsTeam, který bude zahrnovat nejdůležitější problematiku lidské morfologie a, ve větší míře, ontogeneze člověka. Test má 64 otázek a ke splnění na známkou dobře bude nutno zodpovědět 35 otázek správně na známku dobře, 44 na známku velmi dobře a 54 na známku výborně. Na absolvování zápočtu jsou 2 termíny, stejně jako na absolvování testu. Pokud nebude mít daný student zápočet, nebude připuštěn k závěrečnému testu který je možno jednou opakovat.

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Studijní opory se nacházejí V MsTesms tým Biologie člověka 1 a Biologie člověka 1 2022 (nový tým) a dále pak

https://sites.google.com/view/biologielovka1/home

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/site/docvancatafhs/prehled-biologie-a-neuropsychologie-cloveka

Různé studijní materiály naleznete na stránkách (chybí nervový systém)

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js10/panorama/web/moduly.html

http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html