SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human and animal physiology - OPBB2B118A
Title: Fyziologie živočichů a člověka
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 56 / 56 (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBB2B102A
Interchangeability : OB2302023
Is interchangeable with: OKBB2B118A
Annotation -
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (14.09.2021)
The course is a follow-up to the relevant morphological and anatomical courses. It focuses on the interpretation of functions and processes taking place in individual organ systems. Emphasis is placed primarily on understanding the regulatory systems of mammals, with a specific focus on humans, especially the endocrine, nervous and immune systems. An integral part of the course content are metabolic processes at the appropriate levels of the body, as well as the mention of some typical pathologies that are caused by dysfunction of bodily functions. Attention is also paid to physiological adaptations and their significance for vertebrates
Descriptors - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (11.10.2022)

Výuka předmětu bude probíhat distančně na platformě MS Teams (v případě nepříznivé epidemické situace nebo jiných okolností).

Odkaz na třídu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd22a317921d4cfea6dd561508046df0%40thread.tacv2/conversations?groupId=57eb7282-e981-4593-a8c0-a69121c71d34&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Přednášky (bloková výuka) proběhnou online.

 

Cvičení proběhne distanční formou zadávání samostatné práce a jejím průběžným odevzdáváním on-line.

Počet zadání záleží na délce distanční/on-line výuky. Zadání bude zasláno nejvýše pět, podle času, kdy bude spuštěna on-line/distanční výuka. Nejdříve však ve čtvrtek 14. října 2021, a následně vždy po 14 dnech. Pro splnění zápočtu je nezbytné průběžné odevzdávání elektronických protokolů z jednotlivých cvičení, a finální zaslání tabulky s vyplněnými naměřenými hodnotami (tabulka se jako jediná odevzdává e-mailem). Průběžné protokoly budou adepti odevzdávat do vlastní složky pojmenované svým příjmením a jménem na google-disku na této adrese: https://drive.google.com/drive/folders/1GIelNk6qH2M7AC9MYg-uAKxbjlU8PJxp

Literature - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (07.01.2018)

Základní literatura:

Ganong WF. Přehled lékařské fyziologie. Galén, Praha, 2005

LANGMEIER M a kol. Základy lékařské fyziologie. Grada Publishing, Praha, 2009

Mourek J. Fyziologie - učebnice pro studenty zdravotnických oborů, 2. vydání. Grada Publishing, Praha 2012

Rokyta R. Fyziologie. ISV nakladatelství, Praha 2000

ROKYTA R a kol. Fyziologie (pro bakalářská studia). Galén. Praha 2016

Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha 2004

Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie. Grada-Avicenum, Praha 1999

 

Další studijní pomůcky a doporučená literatura:

Schmidt RF. Fyziologie – memorix. Scientia medica, Praha 1993

Hruška M. Fyziologie živočichů a člověka I, II. Gaudeamus, Hradec Králové 1994

Mysliveček J, Trojan S. Fyziologie do kapsy. Triton, Praha 2004

WARD J, LINDEN RWA. Základy fyziologie. Galén, Praha, 2010

Silbernagl S, LANG F. atlas patofyziologie. Grada, Praha, 2010

KITTNAR O a kol. Lékařská fyziologie. Grada, Praha, 2011

Elektronická učebnice fyziologie, Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze (http://fyziologie.lf1.cuni.cz/ucebnice)

SILBERNAGL S, DESPOPOULOS A. Color Atlas of Physiology, 6/7th edition. Thieme, New York, 2008/2015

SILBERNAGL S, LANG F. Atlas patofyziologie. Grada, Praha, 2012

WIDMAIER EP et al. Vander‘s Human Physiology, 14th edition. McGraw-Hill Education, New York, 2016

GUNGA H-Ch et al. Human Physiology in Extreme Environments. Academic Press, London 2015

http://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Fyziologie

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (07.01.2018)

Hlavní tematické bloky kurzu:

Základy fyziologie buňky - základní životní fukce buňky, transport, buněčná membrána, transport přes membránu a rovnováha iontů na membráně, kontakty mezi buňkami

Fyziologie svalu a nervosvalové ploténky - svalové vlákno, kontrakce, aktin, myozin a další svalové bílkoviny, propriorecepce, svalové vřeténko

Dýchání a acidobazická rovnováha organismu - základní stavba dýchací soustavy, dýchací svaly, respirační kvocient, řízení dýchání, dýchací rytmus, výměna dýchacích plynů, pneumothorax, tracheotomie

Ledviny, hospodaření s vodou a homeostáza - nefron, glomerulus + tubulární část, glomerulární filtrace, tubulární (re)absorbce a sekrece, vliv ledvin na acidobazickou rovnováhu, systém renin-angiotensin

Výživa, trávení a metabolismus - funkce gastrointestinální soustavy, regulace funkce, trávicí enzymy, tělesná teplota a její regulace

Fyziologie kardiovaskulárního systému a fyziologie krve - krevní buňky, hemoglobin, transport O2 a CO2, acidobazická rovnováha krve, imunita, protilátky, hemostáza, převodní systém srdeční, srdeční práce, projevy srdeční činnosti, ejekční frakce, vasodilatace, vasokonstrikce

Hormony a jejich vliv na regulaci, vývoj organismu a rozmnožování - hypotalamo-hypofyzální osa, somatotropin, osa hormonů štítné žlázy, nadledvin, a pohlavních hormonů, endokrinní funkce slinivky, epifýza

Fyziologie nervové soustavy - neuron, synapse, klidový a akční potenciál, základní stavba CNS a dělení periferního nervového systému, reflex, motorika, funkce mozečku, bazálních ganglií, limbický systém, šedá kůra koncového mozku

Fyziologie smyslového vnímání - zrak, sluch, statokinetický aparát vnitřního ucha, chuť, čich, kůže a kožní receptory

 

Témata cvičení:

1. Dýchací soustava: funkce plic; spirometrie a NKP, dechová frekvence, apnoické pauzy a Stangeho zkouška

2. Kardiovaskulární soustava: funkce srdce, měření TK a TF, Harvardský výstupový test; EKG

3. Svalová soustava a smysly I: fyziologie svalového stahu, myografie, síla stisku a svalová únava; hmat – doteková a teplotní citlivost, relativita vnímání teploty; pokožka a dermatoglyfy

4. Smysly II: chuť a čich (smyslová habituace, mapování chuťových oblastí na jazyku, sluch (kostní slyšení a zjišťování rozsahu sluchového pole), zrak (zornicový reflex, slepá skvrna, blízký bod a testování barvocitu)

5. Trávicí a vylučovací soustava: funkce ledvin, vyšetření bílkovin a pH moči + důkaz potních žláz; funkce trávicí soustavy, důkaz bílkovin v potravě, hrátky s trávením sacharidů

 

Materiály ke kurzu jsou dostupné na moodlu:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5629

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (10.09.2022)

Podmínky zakončení předmětu (budou upřesněny na první přednášce):

zápočet:

- aktivní účast na praktických cvičeních (nejméně čtyři z pěti hodin)

- odevzdání písemných protokolů z jednotlivých hodin (bližší specifikace bude poskytnuta na úvodním cvičení)

- vyplnění konkrétních, v průběhu praktik naměřených hodnot do Google-tabulky (vzor tabulky bude poskytnut na posledním cvičení -- dříve to není možné, protože tabulka musí obsahovat pouze ty hodnoty, které byly měřeny v průběhu všech cvičení))

zkouška:

- písemný test

 

 

V případě přepnutí prezenční výuky v důsledku koronaviru do distanční verze bude postup v případě praktických cvičení následující:

- každý první týden ve čtvrtek ráno bude rozeslán návod na domácí práci (písemná forma + audiokomentář). Zápis (z přípravy, průběhu a) výsledku úkolu/úlohy bude sepsán do protokolu stejným způsobem, jako by byl sepsán v případě prezenční výuky. Úlohy/úkoly budou upraveny tak, aby k jejich řešení nebylo potřeba žádné speciální vybavení, ale běžné předměty domácího užití nebo jednoduše opatřitelný kancelářský materiál. Naměřené hodnoty budou sepsány a odevzdány stejně jako výsledky cvičení, která proběhnou prezenčně.

V případě zhoršení epidemiologické situace budou přednášky probíhat online (MS Teams), stejně jako závěrečná písemná zkouška.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html