SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human ontogeny - OPBB2B104A
Title: Ontogeneze člověka
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / 0 (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Pre-requisite : OPBB2B102A
Interchangeability : OB2302006, OKBB2B104A
Is interchangeable with: OKBB2B104A
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (08.10.2017)
The lecture is tied to the passing of the anatomy and morphology of human and general biology. It focuses on the interpretation of all the relevant stages of prenatal and postnatal growth and human development, including the most important genetic and epigenetic and physiological mechanisms. It focuses on understanding the basic principles of the diferenciačního process, its relation to the specific genetic aspects such as HOX genes and other features of the structural genes in the early stages of ontogeny. Characterizes the essential characteristics of physiological and morphological, organogenesis, pays attention to the critical periods in the evolution of organ systems and the individual stages of germinačního, embryonic and foetal development, perinatal conditions, describing and evaluate key processes in postnatal development, with an emphasis on key period before-adult growth. Ends with the interpretation during adulthood and aging.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

Cilem je pochopení lidské ontogeneze z hlediska jejího současného chápání, tedy procesu ontogeneze jako fenoménu zahrnující genetické, vývojové i sociobiologické aspekty. Důležité je i pochopení ontogeneze člověka z hlediska životního cyklu a životních historií lidksých populací. Součástí je i praktické zvládnutí přípravy projektu výzkumu lidské ontogeneze/růstu, praktické zvládnutí základních antropometrických metod

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (11.02.2021)

Ontogeneze člověka - online výuka - budou čtyři základní přednášky – Úvod, Prenatální a perinatální období, Novorozenecké období, dětství a maturace a Dospělost, stárnutí, reprodukce a zivotni historie- v prostředí Ms Teams s využitím prostředí Google (Sites). MsTeams –  Tým Ontogeneze člověka - základní informace přednášky a filmy- dále pak https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogenezehttps://sites.google.com/view/antropology-books/homehttps://sites.google.com/view/biologielovka1/home

Ontogeneze člověka – v distanční kurzu budou zadány 4 úkoly s využitím přednášek, doporučené literatury a analýzy filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat v MsTeams nebo v krajním případě a zcela výjimečně a po dohodě i mailem:

1.       Prenatální a perinatální období – hlavní etapy a charakteristiky jednotlivých období. Úkol vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materálů a videa Lidské tělo 1.

2.       Ontogeneze před obdobím pohlavní zralosti - charakterizuj rozdíly mezi novorozeneckým kojeneckým obdobím, batolecím obdobím a ranným dětstím, hlavní fáze dětství s přihlédnutím k období školní zralosti, pozdní dětství a prepuberta - Přednášky, literatura filmy Lidské tělo 1, 2,;

3.       Ontogeneze v období pohlavního dozrávání - Proces maturace - charakteristika jednotlivých fází maturace - adrenarche, prepuberta, puberta a stárnutí, Přednášky, studijní materiály a videa  Lidské tělo 3, 4; vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materálů a videí Lidské tělo 3, 4

4.       Dospělost, reprodukce a stárnutí - adolescence a dospělost - životní cyklus a životní historie, význam stárnutí a teorie stárnutí - Přednášky, literatura film Lidské tělo 1, 4; vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materiálů a videí Lidské tělo 1, 4

Každý úkol by měl být v rozsahu cca dvou normostran, tedy jedné strany v MsWord.

Pokud student nebude průběžně v daných termínech odevzdávat úkoly, bude to považováno za neplnění studijních povinností a nebude připuštěn k zápočtu.

V rámci distanční výuky je cvičení Ontogeneze člověka přesunuto do prostředí Microsoft Teams – Ontogeneze člověka - cvičení (PS). V tomto prostředí bude probíhat:

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů (v den výuky dle rozvrhu), - odevzdávání úkolů - zpětná vazba vyučujícího

Pokud student neodevzdá úkoly dle časového harmonogramu bude mu to počítáno jako absence na cvičení. První upozornění o zadaných úkolech bude studentům zasláno emailem.

Link na Team Ontogeneze člověka

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5bf5916e4ae642ca863cf1cb901ee24a%40thread.tacv2/conversations?groupId=079ba307-d3da-46a7-821e-26f333580bd4&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Link na cvičení PS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c4b0eda74034d6fb11f1e2c72d266f1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8858ec54-9677-4238-b95e-bdefa9ba1239&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Cvičení:

V rámci distanční výuky je cvičení přesunuto do prostředí Microsoft Teams. Název týmu: Ontogeneze člověka – cvičení (PS). V tomto prostředí bude probíhat:

 

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů, respektive vypracovávání portfolia (v den výuky dle rozvrhu)

- odevzdávání úkolů, respektive dílčích částí portfolia (dle předem stanoveného termínu odevzdání)

- zpětná vazba vyučujícího (v případě nedostatečně zpracovaného úkolu bude daný úkol zaslán studentovi zpět s připomínkami k přepracování a opětovnému zaslání)

 

Hlavní témata obsahu portfolia:

Prenatální a postnatální vývoj

Kojenecké a batolecí období

Dospělost a reprodukce

Somatometrie

+ doplňující úlohy dle zadání

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (20.09.2018)

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

Čuta M. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia Ingegra, Series Monografica. Svazek 4. Brno 2014. https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/viewFile/2419/1994

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult. Nakl. H + H, Praha 1993.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Vančata V. and Vančatová M., 2002. Growth of Common Chimpanzee (Pan troglodytes) in Captivity: Specific Features of Growth in Genetically Related Individuals. Variability and Evolution 10: 19-38.

Vančatová, M., Vančata, V., Jeřábková, Z., Zlámalová, H., Skřivánková, J., Janeček, J., 1999. The longitudinal study of the growth and development of captive chimpanzees and orangutans. Variability and Evolution, 7: 31-45.

Uliasek S.J., et al., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Zkouška bude probíhat testem, který zahrnuje problematiku, která je obsažena v presentacích a doporučené literatuře. Prosím věnujte zvláštní pozornost všem presentacím, jsou v nich některé důležité poznatky, které nejsou obsaženy v doporučených studijních materiálech.
Test bude mít 43  otázek a verze A a B. Pro absolvování testu se známkou dobře je třeba odpovědět správně 25 otázek, na velmi dobře pak 32 otázek a na výborně minimálně 38 otázek (hranice jsou orientační, záleží na finální verzi testu). Změny v počtu otázek a podmínky klasifikace budou případně upřesnovány prostřednictvím mailu přes SIS.

První dva termíny budou písemně, třetí pak ústně, otázky k třetímu termínu zkoušky jsou uvedeny na webu https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze.

Podmínky ke zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou studenti, kteří půdou na třetí termín, u zkoušky losovat. Otázky ústní zkoušky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat, to pouze v případě, že se může znovu zapsat na předmět, nebo za jiných podmínek odpovídajících studijnímu řádu PedF UK v Praze.

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu, které je bezpodmínečné pro připuštění ke zkoušce.

Studenti presenčního studia vypracovávají  výzkumnou práci, která vznikne na základě činnosti v rámci cvičení, případně v aktivitách mimo cvičení (měření doma, v kolektivu dané skupiny, měření na kolejích apod.). Vypracování prací může organizovat a koordinovat vedoucí týmu, kterého si daná skupina zvolí, a který bude mít možnost vše konzultovat s Doc. Vančatou, eventuálně Dr. Němečkovu i mimo samotná cvičení.
Téma práce si vybírá po konzultaci každý tým a výsledná práce má mít strukturu podobnou vědeckému článku, tedy úvod, teoretický přehled, metodickou část, výsledky, diskuzi a použitou literaturu. Vodítka jsou i v prezentacích na cvičeních. Prezentace výzkumných prací proběhne na závěrečném cvičení. Základní podmínkou je presentace výsledků v rámci cvičení.

Ve výjimečných případech, když se student nebude moci zúčastnit závěrečného cvičení, kde budou práce prezentovány (nemoc, mateřské povinnosti apod.) je možné předložit kromě výzkumné práce i práci teoretickou. První práce má mít charakter výzkumný – praktický výzkum ontogeneze člověka (nejlépe měření nebo porovnávání rodinných údajů apod.), metodika, výsledky, diskuze a literatura. Případně druhá odevzdaná práce je pak teoretická z oblasti ontogeneze člověka ve smyslu sylabu. Rozsah každé práce cca 4-5 stran. První práce musí být předložena e-mailem, a to nejpozději sedm dnů před závěrečným cvičením. Případná druhá práce musí být také předložena e-mailem, a to nejpozději tři dny před zkouškou. Výjimky se povolují pouze na základě velmi závažných osobních nebo zdravotních důvodů. Zápočet má jeden řádný termín a dva termíny opravné

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

  Problematika životního cyklu - co je v něm obecně obratlovčí a co typicky lidské, co geneticky životní cyklus podmiňuje. Význam HOX genů, jaké jsou typy HOX genů, NK genů, T-Box genů, Pit1x genu a Sonic Hedgehox genů a dalších, genetické řízení vývoje oka - srovnání obratlovců a bezobratlých. Pilíře lidské ontogeneze - definice základních faktorů lidské ontogeneza a jejich význam. Problematika životní historie a základní specifika lidské životní historie Srovnání životního cyklu a životní historie ve vztahu k hodnocení individuálního vývoje člověka. Ontogeneze člověka -jeji jednotlivé  fáze - vysvětlení významu nejdůležitějších fází lidské ontogeneze

2.      Prenatální období - germinální a embryonální fáze. Počátky životního cyklu člověka - srovnání germinačního a embryonálního období. Oplodnění a germinační období, blastogeneze. Raná embryogeneze - genetické mechanismy, které ji ovlivňují - srovnání vývoje klíčových soustav - nervové, svalové a kosterní.  Pozdní embryogeneze - srovnání embryonální a fetální placenty

3.      První fáze fetálního období - dozrávání jednotlivých soustav - význam placenty. Organogeneze a vývoj nervového systému u plodu. Základní fáze fetálního období a růst plodu - faktory, které jej ovlivňují. Vývoj skeletu u embrya a plodu. Perinatální období a porod

4.      Časné dětství - základní fáze, jejich význam vývoj nervového systému, skeletu a pohybově opěrného aparátu. Vlastní dětství - ranné, střední a pozdní - definice. Období dětství - jeho jednotlivé fáze, definice a mechanismy vývoje. Období středního dětství a adrenarche, prepuberta a počátky maturace

5.      Finální fáze růstového období lidské ontogeneze. Proces maturace, definice, jednotlivé fáze, předpoklady pro úspěšné pohlavní dozrávání, prepuberta a adrenarche. Biologické, biosociální a sociální mechanismy, které ovlivňují kvalitu a rychlost procesu pohlavního dozrávání. Pohlavní diferenciace v procesu maturace a její význam - hodnocení stupně pohlavního dozrávání - puberta a adolescence

6.      Fáze dospělosti - definice a rozdělení - genetické a fyziologické mechanismy reprodukce, specifické biosociálnírysy reprodukčního procesu. Stárnutí - příčiny a základní fáze stárnutí u člověka - menopauza a další fyziologické změny, které se mohou odrážet na zdravotním stavu člověka

7.      Vztah rozmnožování a životního cyklu a životní historie člověka - specifické fyziologické a etologické mechanismy související se sociální strukturou a rozmnožováním.

8.      Životní historie člověka jako biosociální fenomen. Nejdůležitější specifické rysy životní historie člověka a jejich význam pro jednotlivé fáze lidské ontogeneze -porod a raná postnatální ontogeneze, dětství, pohlavní dozrávání a reprodukce

9.      Fylogeneze člověka, její nejdůležitější fáze z hlediska a jejího vlivu na vývoj ontogenetických vlastností a charakteru ontogeneze současného člověka

Cvičení:

Prenatální a postnatální vývoj

Kojenecké a batolecí období

Somatometrie

Dospělost a reprodukce

Prezentace výzkumných prací z oblasti somatometrie

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Zápočet: Vyplněné úkoly portfolia a tvorba i představení výzkumné práce

Zkouška: Úspěšné splnění testu, popř. ústní zkoušky

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Studijní opory

webové stránky

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/view/antropology-books/home

https://sites.google.com/view/biologielovka1/home

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html