Lexicology - OPBA4A011A
Title: Lexikologie
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 180 / 180 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.
Is incompatible with: OPBZ1A013B, OKBZ1A013B
Is pre-requisite for: OPBA4A043B, OPBA4A045B, OPBA4A052B, OPBA4A042B, OPBA4A021A, OPBA4A044B
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (04.09.2023)
The aim of the course is to acquaint students with the basic issues of the Modern English lexicology. The course addresses the following major areas: the morphological structure of words, word-formation processes, lexical semantics, stylistic stratification of the lexicon and the processes of borrowing. Although the primary perspective will be synchronic, where relevant, the most important historical (linguistic, social-cultural) milestones in the development of the English language will be taken into account. Téma 1: Basic terminology. Characteristic features of the English vocabulary. Téma 2: Morphological structure of words; major and minor word-formation processes. Téma 3: Historical development of the English vocabulary. Téma 4: Collocation. Téma 5: Set expressions. Téma 6: Word meaning; paradigmatic sense relations; figures of speech. Téma 7: Stylistic stratification of the English vocabulary.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (07.09.2023)

Samostudium literatury:  8 hodin

Práce se studijními materiály:  20 hodin

Seminární práce:  5 hodin

Příprava na zápočet:  15 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška:  25 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (04.09.2023)

BAUER, Laurie. English Word-formation, 4th reprint. Cambridge: CUP, 1993. 

BAUER, Laurie. Vocabulary, 4th reprint. London: Routledge, 1998.

BEJAN, Camelia. English Words: Structure, Origin and Meaning, New York: Addleton Academic Publishers, 2017.

CARSTAIRS-MCCARTHY, Andrew. An Introduction to English Morphology: Words and their Structure, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002.

CRUSE, David. A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3rd edition. Oxford: OUP, 2011.

CRYSTAL, David.  The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: CUP, 2018.

ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná, Praha: Karolinum, 2007.

ČERMÁK, František. Lexikon a Sémantika. Praha: NLN, 2010. 

JACKSON, Howard; ZÉ AMVELA, Etienne. Words, Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology. 2nd edition. New York: Bloomsbury Academic, 2007. 

KATAMBA, Francis.  English Words. London: Routledge, 1994.

LAKOFF, George and JOHNSON, Mark. Metaphors we Live by, Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

MCCARTHY, Michael. Vocabulary. Oxford: OUP, 1990.

MOON, Rosamond.  Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach, Oxford: Clarendon Press, 1998.

MURPHY, Lynne. Semantic Relations and the Lexicon: Antonymy, Synonymy, and Other Paradigms. Cambridge: CUP, 2003.

MURPHY, Lynne. Lexical Meaning. Cambridge: CUP, 2010.

PEPRNÍK, Jaroslav. English Lexicology. 2nd edition. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 

QUIRK, Randolph. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. 2nd Revised edition. London: Longman, 1985. 

VACHEK, Josef. Chapters from Modern English Lexicology and Stylistics. Praha: SPN, 1991. 

VOGEL, Radek. Terminologies, Lexical Hierarchies and Other Configurations. Brno: Masaryk University, 2017.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (07.09.2023)

K úspěšnému absolvování zkoušky musí student dosáhnout minimální hranice 70%.  Zkouška má podobu písemného testu a je založena na tématech diskutovaných v přednáškách a seminářích.  Student má dva opravné pokusy.  Připuštění ke zkoušce je podmíněno udělením zápočtu. 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (04.09.2023)

Week 1  Introduction to lexicology; key terms (word-morpheme-lexeme-sign). Lexical and grammatical system; open and closed word classes. 

Week 2 Morphological structure of words. Word formation – affixation.

Week 3 Word formation – compounding, conversion.

Week 4 Minor word-formation processes (blending, back-formation, clipping, abbreviations, acronyms)

Week 5 Historical development of the English word-stock. Borrowing and etymology; types of loans and the process of domestication. Linguistic characterology of the English word-stock. 

Week 6 Syntagmatic sense relations. Collocation.  

Week 7 Set expressions (e.g. phrasal verbs, idioms, proverbs, sayings, catch-phrases). Transparent vs opaque words.

Week 8 Word Meaning. Meaning and form (arbitrariness and motivation). Types of meaning (denotation, connotation).  

Week 9 Paradigmatic sense relations (synonymy, oppositeness, meronymy, hyperonymy-hyponymy)

Week 10 Polysemy. Figures of speech (metaphor, metonymy, synecdoche, personification).

Week 11 Word-stock Layers. Registers. Style. Centre and periphery of the English word-stock. 

Week 12 Revision.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (07.09.2023)

1. Aktivní účast v seminářích  - plnění zadaných úkolů a diskuse v rámci semináře; samostatná domácí příprava, práce s relevantní doporučenou literaturou a následná ústní prezentace domácích úkolů. Konkrétní podoba zadání samostatné práce se specificky váže k jednotlivým tématům sylabu kurzu a je kontrolována průběžně každý týden během seminářů.  

2. Seminární práce má formu samostnatně plněných povinných cvičení a úkolů mimo semináře reflektujících témata probíraná v rámci přednášky a procvičovaná v semináři. Kontrola splnění proběhne ke stanovenému datu - časový plán a konkrétní zadání budou studentům sděleny v prvních týdnech výuky zimního semestru. Splnění této práce je podmínkou k udělení zápočtu. Nesplnění těchto podmínek má za následek nepřipuštění ke zkoušce.

3. Zkouška - písemný test. Minimální hranice, kterou student musí dosáhnout, je 70%. Student má dva opravné pokusy.