SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practice in Alternative Pre-School Facilities with Seminar - OPB03N505A
Title: Praxe v alternativním zařízení se seminářem
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPB03N603A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (26.01.2020)
Kurz integruje pedagogickou praxi studentů v alternativních zařízeních s reflektivními semináři zaměřenými na osvojení poznatků o alternativních a inovativních programech a jejich reflexi v kontextu praxe. Kurz uvádí studenty do problematiky alternativních a inovativních pedagogických programů a konceptů, které se uplatňují v předškolním vzdělávání v České republice a v zahraničí. Studenti se seznámí se základními principy, společnými i odlišnými prvky daných konceptů. V rámci kurzu absolvují studenti týdenní hospitační praxi v jimi vybraném předškolním zařízení s alternativním či inovativním programem - kurz tak umožní studentům nahlédnout do současné podoby fungování předškolních zařízení, které tyto koncepty implementují v praxi. Studenti mohou týdenní praxi absolvovat také v předškolním zařízení s alternativním či inovativním programem v zahraničí (např. v rámci studijní stáže, ERASMUS pobytu či jiných typů studentských/učitelských mobilit). Témata: 1) Shrnutí poznatků k alternativním a inovativním pedagogickým programům v 20. a 21. století. 2) Montessori pedagogika a její vztah k současné praxi v předškolním vzdělávání. 3) Waldorfská pedagogika a její vztah k současné praxi v předškolním vzdělávání. 4) Lesní mateřské školy v historickém vývoji v zahraničí a v současné pedagogické praxe v ČR. 5) Pedagogika Reggio Emilia v mezinárodním kontextu a implikace pro inovace praxe v ČR. 6) Situační přístup (Situationsansatz) jako podnět pro otevření předškolního zařízení. 7) Pedagogika Emmi Pikler a vztah k institucionální výchově dítěte v raném věku. 8) Vzdělávací program Začít spolu a předškolní vzdělávání. 9) Mateřská škola podporující zdraví. 10) Průběžně ve vztahu k vybranému programu: prezentace a reflexe zkušeností studentů z navštívených inovativních a alternativních předškolních zařízení v rámce týdne praxí i předchozích zkušeností studentů; reflexe teorie a praxe alternativních směrů.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (26.01.2020)

BUMANN, Gregor. Bildungsprozesse in Kindertageseinrichtungen: Padagogische Ansätze : Situationsansatz, Reggio-Padagogik und das Infans Konzept im Vergleich [online]. Hamburg: Diplomica Verlag, 2008, 105, ii-xxix p. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10487661

FODINGER, Diana Gabriela. Das freie Spiel: Emmi Pikler und Maria Montessori im Vergleich [online]. 2. uberarbeitete Aufl. Hamburg: Diplomica Verlag, 2012, 91 p. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10596574

GARDOŠOVÁ, Juliana a Lenka DUJKOVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Vydání druhé. Praha: Portál, 2012, 159 stran. ISBN 978-80-262-0106-9.

HAVLÍNOVÁ, Miluše, Eliška VENCÁLKOVÁ, Nina PETRASOVÁ a Jana HAVLOVÁ. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole: rozšířený a aktualizovaný modelový program : (dokument a metodika). Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 220 s. ISBN 80-7178-383-8.

LUKÁŠOVÁ, Hana. Cesty k pedagogice obratu. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, 2013, 140 s. ISBN 978-80-7464-222-7.

MONTESSORI, Maria. Objevování dítěte. Překlad Vladimíra Henelová. Vydání druhé, v Portále první, revidované. Praha: Portál, 2017. 351 stran. ISBN 978-80-262-1234-8.

POUND, Linda. How children learn: from Montessori to Vygotsky - educational theories and approaches made easy. London: Step Forward Publ., 2008, 80 s. ISBN 978-1-90457-509-2.

RIEBER, D. Der Kultur der Kinder auf der Spur. Ein Vergleich von Reggio-Pädogogik und Situationsansatz. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag, 2002.

RÁDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori, Nakladatelství Public History, Praha, 1999

SMOLKOVÁ, Táňa. Dítě v úctě přijmout: vzdělávací program waldorfské mateřské školy. 1. vyd. Praha: Maitrea, 2007, 112 s. ISBN 978-80-903761-2-0.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (21.01.2020)

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8666 (heslo pro hosta je akreditaceUMS2020).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html