SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Inclusion, Multiculturalism and Didactic Approaches - OPB03N501A
Title: Inkluze, multikulturalita a didaktické přístupy
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Pre-requisite : OPB03N402A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (27.01.2020)
Kurz se zaměřuje na rozvoj kompetencí studentů v oblasti podpory společného vzdělávání v mateřské škole. Studenti se seznání s vývojem pojetí integrativních a inkluzivních přístupů v předškolním vzdělávání v širším pojetí, získají vhled to teoretického ukotvení přístupů, které se zabývají rozmanitostí kulturního zázemí dětí a jejich identitou (multikulturní, interkulturní, transkulturní přístup ve vzdělávání). Zvláštní pozornost je věnována dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, možnostem podpory těchto dětí a jejich rodin ze strany pedagogů a předškolních institucí. Kurz cílí na rozvoj smyslu studentů ve vztahu ke spravedlnosti, solidaritě, toleranci a sociokulturní rozmanitosti. Vede studenty k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu v MŠ a tomu, aby dokázali didakticky transformovat tuto problematiku v práci s dětmi v předškolním věku. Témata: 1) Multikulturalita, interkulturní a transkulturní přístup, resp. přístupy zabývající se rozmanitostí kulturního zázemí dětí a jejich identitou. 2) Vývoj pojetí integrativních a inkluzivních přístupů v předškolním vzdělávání v širším pojetí. 3) Legislativní zakotvení interkulturní výchovy v českém vzdělávacím systému; interkulturní výchova a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 4) Protipředsudková výchova v mateřské škole a didaktické uchopení pedagogické práce s rozmanitostí (seznámení s vybranými didaktickými materiály pro předškolní vzdělávání: např. Persona Dolls, Carly apod.) 5) Didaktické přístupy zaměřené na podporu dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (metoda Grunnlaget apod.) 6) Podpora interkulturního a mezináboženského porozumění v prostředí mateřské školy; komunikace s dětmi a rodiči.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (26.01.2020)

BOOTH, T., AINSCOW, M. a D. KINGSTON. Index for inclusion. Developing play, learning and participation in early years and childcare. CSIE, 2006.

FELCMANOVÁ, Alena a kol. Persona dolls: panenky s osobností: jak rozvíjet prosociální postoje dětí. Překlad Klára Jansová. 1. vydání. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., Vzdělávací program Varianty, 2015. 118 stran. ISBN 978-80-87456-62-0.

HALL, Nadia Saderman. Creative resources for the anti-bias classroom. Albany: Delmar, 1999. xiv, 354 s. ISBN 0-8273-8015-1.

LECHTA, Viktor, ed. Inkluzivní pedagogika. Překlad Tereza Hubáčková. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 463 stran. ISBN 978-80-262-1123-5.

LINHARTOVÁ, Tereza a LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. Praha: Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2018. 190 stran. ISBN 978-80-88171-18-8.

MOREE, Dana. Základy interkulturního soužití. Portál, 2015, 204 s., ISBN 978-80-262-0915-7

MORVAYOVÁ, P. -  MOREE, D. Od multikulturní výchovy k vhledu. 1. vyd. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-86961-86-6. s 75 - 111.

PREISSOVÁ, Andrea, ed. a ŠVACHOVÁ, Irena, ed. Protipředsudkové vzdělávání v kontextu multikulturalismu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 206 s. Sborník; č. 2013/54. ISBN 978-80-244-3413-1.

SUCHÁNKOVÁ, Hana a kol. Multikulturně v teorii i praxi [CD-ROM]. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. Monografie. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7414-617-6. Dostupné také z: http://neflt.ujep.cz/sites/default/files/multikulturne_v_teorii_i_praxi.pdf.

Elektronické zdroje:

inkluzivniskola.cz

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/persona-dolls

https://mkc.cz/cz/

https://www.eduin.cz/

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (26.01.2020)

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8657 (heslo pro hosta je akreditaceUMS2020).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html