SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
The Ethics for Teachers - ONUZ12106
Title: Profesní etika
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 1/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (10)
summer:unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: PRET
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Interchangeability : OBUZ12106, O03111011
Is interchangeable with: OBUZ12106, O03111011
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)
The course interconnects theory with practical problems and dilematic questions. The core of the course lies in specifications of teachers´ethics, problems of teachers´codex and normative legal documents that must be followed by a teacher.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Cílem je rozvoj schopnosti propojovat teoretické poznatky etiky s konkrétními a aktuálními problémy morálky, morálního rozhodování, jednání a hodnocení. Reflexe vývoje morálního vědomí u jedince a identifikace vlivů, podmínek a okolností ovlivňujících jeho kvalitu či naopak deficity. Student musí pochopit, že proměna mravního smýšlení se "rodí" z vnitřního duševního habitu ,  nekonstruuje se. Základem je péče o duši - epimeleia peri tés psychés, tak jak se ustavila evropská duchovnost na základě sókratovskéhé dialogu. Cílem je naučit studenty zvnitřňovat mravní problematiku v myšlení a hodnocení svých budoucích žáků. To je možné jen v napětí bytostných otázek, proto díáváme přednost schopnosti se tázat, zde je jediná možnost, jak předávat "celky bez marga", kterými jsou základní etické fenomény a pojmy.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Patočka, J. Péče o diši I. Praha : Oikumene 1996.

Hogenová, A. Bytí a rozumění. Praha : Karolinum, 2016.

Jonas, H. Princip odpovědnosti

Hogenová, A. Bloudění jako úděl. Praha : Karolinum, 2011.

Hogenová, A. Intencionalita a fenomenologie. Praha Karolinum, 2015.

Dorotíková, S. /Ed./: Etika učitelské profese

Jaspers, K.: Otázka viny

Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.

Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2

Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5

 

 

Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Přednášky, dialog se studenty

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Vymezení etiky, morálky, morálních vztahů a morálního vědomí. Typologie etik. Paradox základní etické otázky, zdroje a řešení. Otázka zdůvodnění morálky. Teorie vývoje morálního vědomí. Novodobé badatelské směry v etice. Metaetiky. Deontika, deontologie a jejich využití v profesních etikách. problém manipulace v komunikaci a argumentaci. Profesní etiky a etické kodexy. Profesní etika učitelská, kasuistiky a případové studie z učitelské praxe.  

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Porozumění přednáškám a jejich znalost, dialog s volně vybranou monografií přednášejícího

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html