SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Adult Age - ONSP18813
Title: Speciální pedagogika dospělého věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Is provided by: OPNS1S109A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Pre-requisite : ONSP18812
P//Is pre-requisite for: ONSP18825
Z//Is interchangeable with: OKNSP18131
Annotation - Czech
Last update: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (12.07.2013)
Teoretické přístupy k podpoře člověka s postižením v období dospělosti a s aplikací těchto přístupů v oblastí vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnávání. Vzdělávání dospělých osob se specifickými potřebami, význam, potřeby, kategorie vzdělávání dospělých. Sociální služby pro osoby s postižením v ČR, typologie služeb podle platné právní úpravy. Historický vývoj. Zahraniční modely. Zaměstnávání osob s postižením. Význam pracovního uplatnění. Formy pracovního uplatnění. Motivace zaměstnavatelů zaměstnávat občany s postižením. Platná právní úprava v oblasti zaměstnanosti.
Literature - Czech
Last update: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (12.07.2013)

JESENSKÝ, J.: Andragogika a gerontogika handicapovaných.I.část. Praha : Karolinum, 2000.

KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál, 1997.

MICHALÍK, J.: Proces transformace ve speciální pedagogice. Postižení, společnost, právo. Organizace občanů se zdravotním postižením. Mezinárodní organizace osob se zdravotním postižením. In Renotiérová, M., Ludíková L. Speciální pedagogika. Olomouc : UP, 2003.

Národní plán pro vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. Usnesení vlády ČR č. 256, 1998.

Střednědobá koncepce politiky státu vůči osobám se zdravotním postižením. 2004.

TOMEŠ, I. A KOL.: Sociální správa. Praha : Portál, 2002.

VÁGNEROVÁ, M.: Patopsychologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999.

VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha : Karolinum, 1999.

VEČEŘA, M.: Sociální stát, východiska a přístupy. Praha : Slon, 1996.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. (11.09.2017)

zpracování seminární práce - případové studie; ústní zkouška

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html