SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Gender and Education - ONPP13157
Title: Gender a škola
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 1/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (50)
summer:unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Incompatibility : ONPP13047, ONPP13145, ONPP13151, ONPP13200
Pre-requisite : ONPP13101
Interchangeability : ONPP13048, ONPP13057
Is incompatible with: ONPP13047, ON2314501, ONPP13153, ONPP13200, ONPP13145, ONPP13151
Is interchangeable with: ONPP13048, ONPP13057, ON2314502, OPNZ0Q132B
Annotation - Czech
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2013)
Cílem kurzu je představit genderovou perspektivu vůči sociální realitě a dále specificky vůči školnímu vzdělávání a úlohu školy v genderové socializaci. Studentky a studenti se seznámí s genderovým rozměrem v jednotlivých oblastech společenského života a následovně v životě školy tak, aby rozuměli strukturálním omezením prosazování genderové rovnosti ve vzdělávání. V rámci semináře budou diskutována různá pojetí genderové rovnosti, a to v kontextu jednotlivých pedagogických přístupů a aktuálních podmínek českého školství.
Literature - Czech
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2010)

Renzetti, C. M.; Curran, D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Oakley, A. (2000). Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál.

Valdrová, J. (2006). Gender a společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Kimmel, M. S. (2000). The Gendered Society. New York: Oxford University Press.

Bem, S. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven: Yale University.

Bourdieu, P. (2000). Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

Syllabus - Czech
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2010)

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tématům:

1) Vymezení základních pojmů - gender, genderové role, genderová identita, genderový stereotyp, biologický esencialismus, sociální konstruktivismus, konstrukce a dekonstrukce genderu, genderová rovnost atd.

2) Biologická podmíněnost mužů a žen - vztah biologického pohlaví a genderu

3) Dějiny feministického hnutí

4) Proces budování genderové identity

5) Genderové stereotypy v médiích

6) Soukromá a veřejná sféra - trh práce a domácnost

7) Genderovanost fyzického prostoru

8)Zastoupení žen a mužů v učitelské populaci

9) Genderové zatížení obsahu vzdělávání

10) Genderové zatížení pedagogické komunikace

11) Genderové zatížení školních výsledků a vzdělávacích trajektorií

12) Pojetí genderové rovnosti ve vzdělávání

13) Aktivity státní, neziskové a akademické sféry v ČR

Course completion requirements - Czech
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2013)

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu jsou:

1. účast na seminářích (tolerovány je jedna absence v případě zkráceného semestru kvůli praxi či SZZ, dvě absence u plného semestru)

2. aktivní účast na seminářích, vypracovávání průběžných úkolů, které jsou zadávány a odevzdávány prostřednictvím Moodlu (vstup do Moodlu studující získají na prvním setkání)

3. závěrečný písemný test 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html