SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Pedagogical and School Psychology - ONPP13001
Title: Pedagogická a školní psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (120)
summer:unknown / unknown (120)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Interchangeability : ONPP13101
Is pre-requisite for: ONPP13064, ONPP13058, ONPP13059, ONPP13061, ONPP13060
Is interchangeable with: ON213100, ONPP13101
Annotation -
Last update: VALENTO/PEDF.CUNI.CZ (20.01.2010)
The course is focused on school and counseling psychology. Keywords: Pupil and educational situation. Model of psychic structure of educated individual. Psychology of school class. Diagnostics of social and educational environment. Specific development disorders of learning abilities. Counseling for gifted and talented. Pupils and sudents with problems and their marking.
Literature - Czech
Last update: PAVELKOI/PEDF.CUNI.CZ (22.01.2010)

St. Bendl, A. Kucharská (ed.): Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: UK PedF, 2008.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

Elliot, J. Place, M. : Dítě v nesnázích - příčiny, prevence, terapie, Grada 2002.

Hadj Moussová, Z., Duplinský, J. a kol.: Diagnostika.

Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha PedF UK 2002.

Hadj Moussová, Z. a kol..: Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha, PedF UK 2003.

Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí.(Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče.) Praha, Portál 2004.

Fišer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997.

Hrabal, V.: Jaký jsem učitel ? Praha, SPN 1988.

Hrabal, V.: Pedagogicko - psychologická diagnostika žáka. Praha 2002, UK PedF.

Hrabal,Vl. (2002): Sociální psychologie pro učitele, UK, Praha.

Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole.

Praha, SPN 1984, 1989.

Kolář, M.: Bolest šikanování, Portál, Praha 2001.

Kyriacou, Ch.(2005): Řešení výchovných problémů ve škole, portál, Praha.

Kulič, V.: Psychologie řízeného učení. Praha, Academia 1992.

Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.

Mareš, J.: Sociální opora u dětí a dospívajících, Nucleus, HK 2002.

Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Slon 1993.

Matoušek, O.,Kroftová,A.: Mládež a delikvence, Portál, Praha 2000.

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci). Praha, PedF UK 2002.

Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996.

PSŠE: Typy žáků. PF UK Praha 1995.

PSŠE: Čeští žáci po deseti letech. Praha PedF (v tisku).

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody pro praxi.)Praha, Portál 1999.

Vágnerová, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku, UK HTF, Praha 1995.

Vágnerová, M.(1995) : Psychologie školního dítěte, HTF,UK,Praha.

Vágnerová, M. 2005): Školní poradenská psychologie,Praha.Karolinum.

Výrost,J.,Slaměník, I. 2001): Aplikovaná sociální psychologieII.,Portál,Praha.

Syllabus - Czech
Last update: PAVELKOI/PEDF.CUNI.CZ (22.01.2010)

Obsah kurzu:

 • Pedagogická a školní psychologie: Vymezení, pojetí, tématické zaměření pedagogické a školní psychologie (vývoj předmětu a jeho současná podoba), výzkum v pedagogické psychologii - posuny v metodologii (kombinace kvantitativních a kvalitativních metodologických strategií), rozvoj kvalitativních metod (etnografický přístup), nejčastější metody využívané v pedagogické a školní psychologii.

 • Učitelská profese: Navázání a prohloubení témat probíraných v kurzu "Psychologie učitelství" (viz. Bc. studium VVP): Pojetí učitelské profese, osobnost učitele, nároky učitelské profese, nejistoty a zátěže učitelské práce, učitelská profese - změny v dnešní době. Pojetí žáka a jeho zdroje, pojetí výuky učitelem. Utváření obrazu učitele o dítěti jako o žákovi (obraz o osobnosti žáka, obraz o jeho výkonových charakteristikách). Profesní dráha učitele (začínající učitel - učitel expert). Autodiagnostické zdatnosti učitele.

 • Žák: Osobnost žáka, školní "zdatnosti" - stávání se žákem (školní socializace), sociální a jazyková determinovanost školního vzdělávání, žák v širších biodromálních souvislostech, nároky školy vs. struktura žákovských dispozic. Žáci se specifickými edukační potřebami - žáci s potížemi v učení, žáci pracující pod a nad své schopnosti, nadaní žáci, žáci s poruchami chování apod. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka.

 • Školní úspěšnost: Pojetí školní úspěšnosti, školní zdatnost a školní úspěšnost, hlavní příčiny učebních neúspěchů, rozvoj potencialit žáka - facilitující a inhibující faktory. Diagnostika školních zdatností žáka.

 • Motivace k učení: Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty atd.; žákovská sebepercepce motivačních pohnutek k učení; učitelova percepce žákovských motivačních pohnutek; vývoj žákovské motivace k učení na ZŠ; rozdíly mezi chlapci a dívkami v učební motivaci, změny v žákovské motivaci v průběhu posledních 20 let). Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika. Diagnostika žákovské motivace k učení. Rozvíjení motivace žáků aktualizací vybraných potřeb. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole.

 • Hodnocení ve škole: Funkce (význam), psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením, souvislosti s typem vyučování, možnosti a meze jednotlivých druhů hodnocení, vztahové normy, evaluace školních výsledků (měření na národní a mezinárodní úrovni), autodiagnostické postupy učitele v oblasti hodnocení.

 • Učení a poznávání: Pojem učení a podoby učení, vybrané teorie učení a druhy učení (asociační teorie učení, klasické a operantní podmiňování, tvarová koncepce učení - učení vhledem, kognitivní teorie učení). Piaget - pojetí kognitivního vývoje a učení; Bruner - instrumentální konceptualismus; Bloomova taxonomie učebních cílů a procesy učení, transfer a interference v učení. Zákonitosti učení podle jednotlivých druhů učení. Učení ve školním kontextu: paměťové učení, učení senzomotorické (učení dovednostem), pojmové učení, učení poznatkům - vědomostem, učení řešením problémů, učení z textu, učení z obrazového materiálu, sociální učení. Učení a chyba - práce s chybou. Autoregulace učení - vzdělávací autoregulace (diagnostika a rozvoj). Strategie efektivního učení - smysluplné učení.

 • Individuální zvláštnosti učení: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy), ovlivňování (neovlivňování) stylů učení - soulad učitelova a žákova stylu. Vztah žáků k učení a poznávání. Specifické poruchy učení - výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava.

 • Psychologické přístupy k učivu a vyučování: Dětské interpretace světa - žákovo pojetí učiva. Strukturování učiva. Modely vyučování a učení (transmisivní vs. konstruktivistické atd.). Metakognitivně koncipovaná výuka. Skupinové faktory v učení a vyučování.

 • Interakce učitel x žák (žáci): Zákonitosti procesu připisování příčin; kauzální atribuce a školní výkon. Percepce žáka učitelem. Pojetí žáka (pojetí úspěšného žáka). Učitelova očekávání ("sebenaplňující proroctví"), typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Pedagogická interakce a komunikace.

 • Klima ve třídě a škole - pojem a základní dimenze. Výzkumy školního klimatu (diagnostika třídního a školního klimatu).Psychologie školní třídy a možnosti intervence v práci se třídou. Význam funkce"třetí aprobace"- třídní učitel.

 • Rodina - Rodinná socializace a její dysfunkce, rodinné výchovné styly. Rozdíly mezi školní a rodinnou socializací (role rodiče a role učitele). Rodinná očekávání Nové formy komunikace mezi rodinnou a školou.

 • Vývojové problémy v období dospívání ve vztahu ke školní práci a chování žáků a studentů. Akcelerace ve vývoji, problémy v hledání vlastní identity. Možné odchylky ve vývoji ( základní informace z patopsychologie v daném věkovém období).

 • Specifické vývojové problémy v učení (SPU), příčiny, reedukace. Studijní problémy těchto žáků na 2. a 3. stupni školy.

 • Prevence sociopatogenních jevů, preventivní práce se školní třídou a specificky zaměřenými skupinami žáků s rizikovým chováním.

 • Odborné kompetence pracovníků v systém poradenských služeb ve školství: výchovný poradce, školní metodik prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog. Spolupráce s PPP, SPC, SVP./znalost vyhlášky 72,73 / 2005 viz webové stránky MŠMT ČR/.

 • Školní a poradenská psychologie v učitelské přípravě.

 • Nadaný žák ve škole.

 • Žáci s problémovým chováním v období pubescence a adolescence, posuzování normy chování z hlediska práce učitele.

 • Neklidný žák / syndrom ADHD/, neurotické obtíže a jejich problémy v prožívání, poruchy chování v závislosti na výchovných vlivech, možnosti intervence ve škole,spolupráce s PPP,SVP a s rodinou žáka.

 • Profesionální příprava školních poradců a třídního učitele.

 • Specifické poruchy učení , příčiny, reedukace, problémy těchto žáků na 2. stupni ZŠ a ŠS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html