SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Theory of Schooling - ON23142101
Title: Teorie školy
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2015 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/3, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Incompatibility : ON2314101
Pre-requisite : ON23142104
Interchangeability : ON2314101
Annotation - Czech
Předmět ozřejmuje vliv sociokulturních faktorů, které determinují podobu školy, její vnitřní organizaci, klima a prostředí. Klade důraz na proměnu modelu školy v evropském kontextu se zřetelem ke specifikům české školy, včetně modelů alternativních a inovačních. Se zřetelem k sociální kulturní a pedagogické funkci školy prohlubuje klíčové koncepty, zejména škola jako komunita, škola jako učící se organizace, škola jako kulturní prostředí, autonomie školy, klima školy, inovující škola, škola ve vztahové síti, otevřená škola. Předmět poskytuje metodologická východiska pro výzkum školy, zejména analytické a konstruktivní činnosti ve školním prostředí, rozvíjí dovednosti aplikovat teoretické poznatky. Vyústí v rozvíjení dovedností spojených s vytvořením pasportu školy, projektu případové studie, návrhu programu spolupráce školy s rodiči či místní komunitou, návrh projektu tvorby řádu školy apod. Výstupem předmětu bude seminární práce, v níž budou tyto dovednosti ověřeny.
Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (19.10.2012)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je utvářet a prohlubovat teoretickou bázi pro pochopení funkcí školy jako sociální instituce, pro porozumění kultuře školy jako prostředí pro cílené vzdělávání, osobností a sociální rozvoj a kultivaci žáků.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (19.10.2012)
Literature - Czech

HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.

HAVLÍNOVÁ, M. (Ed.) Jak měnit a rozvíjet vlastní školu. Praha : Strom, 1994.

POL, M. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita 2007.

POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., & ZOUNEK, J. Kultura školy. Brno: MU 2005.

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál (různá vydání).

WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno : Paido, 2004.

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Sbírka zákonů ČR, část 190, 2004.

DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., & WALTEROVÁ, E. Česká základní škola: Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum 2010.

GOODLAD, J. Place Called School. New York: Mc Graw Hill 1984.

HARRIS, A. School Improvement. London and New York : Routledge Falmer, 2003.

CHVÁL, M., & NOVOTNÁ, J. Pedagogický rozvoj školy. Praha: Portál 2008.

HUSÉN, T.; TUJMAN, A.; HALLS, W. D. (Eds.) Schooling in Modern European Society. Oxford : Pergamon Press, 1992.

MAREŠ, J. Sociální klima školy. In : Pedagogická revue, 52, 2000, 4.3, s. 241-253.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál 1997, 2001, kap. 10.

PŘÍHODA, V. Myšlenka jednotné školy. Praha : Orbis, 1948.

RÝDL, K. Cesta k autonomní škole. Praha : Agentura Strom, 1996.

UNESCO. Učení je skryté bohatství. Praha : UK - pedF, 1997.

What Schools for the Future? Paris . OECD, 2001.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (19.10.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html