SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Curriculum Design and Implementation - ON2314104
Title: Projektování vzdělávacích programů
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Is incompatible with: ON23142104
Annotation - Czech
Last update: DVORD4AP (10.02.2010)
Decentralizace rozhodování o obsahu a pojetí výuky přinesla školám a učitelům na jednu stranu řadu možností. Na druhou stranu u nás chybí s takovou činností zkušenosti a dosud ani nebyla tvorba a analýza kurikula ve větším rozsahu součástí přípravy učitelů. Tato přednáška s navazujícím cvičením tuto mezeru částečně zaplňuje. Za klíčovou průpravu k tvorbě nebo úpravě kurikula považujeme znalost již existujících domácích i zahraničních řešení včetně jejich silných a slabých stránek. Proto bude těžiště naší práce spočívat v práci s různými kurikulárními dokumenty - budeme zkoumat a posuzovat různé česká i zahraniční kurikula a učebnice. Pro tuto činnost budeme samozřejmě potřebovat "teoretickou citlivost", znalost klíčových pojmů a procedur vyvinutých v zemích s delší tradicí decentralizované tvorby kurikula, kterými nás přednáška vybaví. Znalost různých alternativ projektování obsahu vzdělávání bude východiskem pro vlastní vytváření různých kompenet vzdělávacích programů posluchači.
Aim of the course - Czech
Last update: DVORD4AP (10.02.2010)

Absolvent kurzu by měl znát vývoj a současnou podobu vzdělávacích programů v České republice a vybraných vyspělých zemích, být schopen kriticky posuzovat národní a školní kurikula, upravovat je vzhledem k individuálním potřebám svých žáků, případně vytvářet vlastní vzdělávací programy nebo koordinovat tyto činnosti na úrovni školy.

Literature - Czech
Last update: DVORD4AP (10.02.2010)

BERTRAND, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998.

DVOŘÁK, D. Řazení učiva v soudobých teoriích kurikula. Pedagogika, 59, 2009, č. 2, s. 136-152.

KELLY, A. V. The curriculum : Theory and practice. 5. vydání. London : Sage, 2004.

KNECHT, P., JANÍK, T. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2008.

MAŇÁK, J., JANÍK, T., ŠVEC, V.: Kurikulum v současné škole. Brno : Paido, 2008.

MAREŚ, J. Učení z textu. Učení z obrazového materiálu. IN: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha : Portál 2001.

MARSH, C. J. Key concepts for understanding curriculum. London : RoutledgeFalmer, 2004.

PASCH, M., a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998.

POSNER, G. J. Analyzing the Curriculum. New York : McGraw-Hill 1992.

PRŮCHA, J. In: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997, 2002.

PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Brno : Paido 1998.

WALTEROVÁ, E. Kurikulum : Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno : CDVU 1994.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html