SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Departmental Practice II - ON2307011
Title: Oborová praxe II
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [TS]
Extent per academic year: 2 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNG2G113A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Dagmar Švermová
Annotation - Czech
Last update: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)
Cílem předmětu je jednak ověření teoretických poznatků získaných v předmětech Úvod do lingvodidaktiky, Lingvodidaktika, Didaktika reálií a Didaktika literatury v prostředí gymnázií a středních odborných škol, a jednak rozvíjení klíčových kompetencí posluchačů (kompetence diagnostické a sebereflektivní, organizační a řídící, psychodidaktické a komunikační). Oborová praxe II rozvíjí osvojené dovednosti a prohlubuje zkušenosti získané na základních školách v rámci předchozí Oborové praxe I. Studenti praktikují pod vedením zkušených fakultních učitelů, hospitují na jejich hodinách, realizují vlastní výstupy, analyzují je. Průběžně reflektují pozitiva a negativa vlastních výstupů a učí se hledat alternativní přístupy k učebním činnostem ve vyučování cizím jazykům. Některé výstupy jsou nahrávány a následně analyzovány. Na závěr praxe studenti předkládají zprávy, v nichž popisují průběh a formulují závěry z praxe.
Literature - Czech
Last update: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)

1. ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1998.

2. MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

3. POL, M.; LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy : Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha : Strom, 1999. ISBN 80-86106-07-1.

4. CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-7178-014-6

5. HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha : Portál, 1999.

6. KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc : UP, 1995. ISBN.

7. KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.

8. PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.

9. ROSENZWEIG, M. Proměny v projektování obsahu vzdělávání. In. Kapitoly ze školského managementu. BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. Praha : PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-49-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html