SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading of Old Czech Texts - ON2303110
Title: Četba starých českých textů
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : ON2303100
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.01.2017)
The reading and interpretation of Old Czech texts. Analysis of the manuscripts from the 14th - 18th centuries; their transliteration; types of letters used in these texts. Development of the writing systems.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (01.02.2018)

Povinná:

Pleskalová, Jana. Stará čeština pro nefilology. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 13n.

Porák, Jaroslav. Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.-18. století): Vysokošk. učebnice pro filozof. a pedagog. fakulty. 1. vyd. Praha: SPN, 1979. Kap. Etapy vývoje českého jazyka v starším období a poznámky o staročeských pravopisných systémech.

KŘÍSTEK, Václav. Dodatek o staročes. pravopisných systémech a Abecední přehled běžnějších případů záznamu hlásek pravopisem primitivním a oběma systémy spřežkového pravopisu. In Bělič, Jaromír, Kučera, Karel a Kamiš, Adolf. Malý staročeský slovník. 1. vyd. Praha: SPN, 1979 [on-line]. Verze 0.4.2. [citováno ze dne 23. 2. 2015]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na https://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=MSS_Dodatek&o=slovniky.

Internetové zdroje (budou představeny na prvním semináři).

 

Doporučená:

ČERNÁ, M. Poznámka k problematice grafické stránky staročeských rukopisů. In N. Kvítková (ed.). Filologické studie XX., Praha : Karolinum, l997, s. 73 - 87.
HLAVÁČEK, I.; KAŠPAR, J.; NOVÝ, Rost. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany : H & H, 2002.
HLEDÍKOVÁ, Zd.; KAŠPAR, J. Paleografická čítanka. Praha : Karolinum, 2000.
HÚŠČAVA, A. Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava : Slovenská akadémie vied a umení, 1951.
KAŠPAR, J. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. 1. svazek. Textová část. Praha : Karlova univerzita, 1979.
KAŠPAR, J. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. 2. svazek. Obrazová část. Praha : SPN, 1987.
KAŠPAR, J. Novogotické písmo v Čechách v letech 1500 - 1750. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica 1 - 3, 1971, Praha : Karolinum.
KOPECKÝ, M. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha : SPN, 1978.
KVÍTKOVÁ, N. Proměny textu a jazyka Dalimilovy kroniky ve 14. a 15. století. Praha : Karolinum, 1992.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (03.02.2018)

Klíčové úkoly:

20.3.2018:

Studenti se seznámí se sylabem předmětu a požadavky k zápočtu v SIS.

Naučí se pracovat s elektronickými zdroji obsahujícími staročeské památky.

20.4.2018:

Studenti si zopakují poznatky z historické mluvnice nezbytné pro čtení textů, nastudují problematiku vývoje českých pravopisných systémů a obeznámí se s principy transliterace a transkripce (viz sylabus předmětu, povinná literatura).

V breviářích dostupných z databáze Manuscriptorium vyhledají podle popisu památky dva zápisy tzv. Kunhutiny modllitby a dokáží je přečíst:
1) http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=request_document&docId=rep_remake109
2) http://www.manuscriptorium.com/apps/main/mns_direct.php?docId=set20060203_21_7

Výše uvedené zápisy transliterují a transkribují (od prvního verše po ..."popa všelikého"). Navzájem je porovnají po stránce obsahové, grafické a hláskové.

18.5.2018:

Četba dalších textů dle volby vedoucí semináře, zápočtový úkol (viz požadavky k zápočtu).

 

Zbytek: práce dle pokynů vedoucí semináře.

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (02.03.2018)

Základní orientace ve vybrané staročeské rukopisné památce a bezpečná znalost zadané povinné literatury (výše). Examinace se uskuteční na posledním semináři 18. 5. 2018 - povinná účast jako podmínka k udělení zápočtu. Nebude vypisován žádný další nebo náhradní termín (s výjimkou onemocnění, které bude doloženo lékařským potvrzením).

EDIT.: Předmět se kvůli malému počtu zapsaných nerozvrhuje. Po prvním setkání a zjištění časových možností zapsaných studentů určen jako termín povinné účasti (udělení zápočtu) 18. 5. 2018, 13:00 hod.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html