SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Primatology and ethology seminar - ON2302023
Title: Seminář z primatologie a etologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Interchangeability : O02302046
Annotation -
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (04.11.2014)
Obtaining of basic knowledge on relations of primatology, ethology a sociolobiology of primates including human populations. Besides theoretical knowldege a movie sequences on human and primate behaviour will be presented for the deeper understanding of primates behaviour. Observation of selected primate or human behaviour and its scientific analysis should be one of the result of the coarse.
Literature - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2012)

Aiello L. and Dean C., 1990: An Introduction to Human Evolutionary Anatomy. Academic Press, London, San Diego.

Beneš J.: Člověk, edice Orbis Pictus, Mladá fronta, Praha 1994

Boesch-Achrmann, H., and Boesch C., 1994: Hominization in the rainforest: the chimpanzee's piece of the puzzle. Evolutionary Anthropology, 3: 9 - 16.

de Waal Frans B.M., 1996: Conflict as negotiation. In: W.C. McGrew; L.F. Marchant; T. Nishida (eds.). Great Ape Societies, pp. 159-172. Cambridge, Cambridge University Press.

de Waal, Frans B.M. 1982: Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes. New York: Harper & Row.

de Waal Frans B.M., 1996: The Communicative Repertoire of Captive Bonobos (Pan paniscus), Compared to that of Chimpanzees. Behaviour, roč. 106, s 183 ? 251.

de Wahl, Frans B.M. 1991: Peacemaking among Primates. London: Penguins Books.

de Wahl, Frans B.M., ed. (2001): Tree of Origin: What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Cambridge (Massachusetts) and London: Harvard University Press.

Dobroruka L.: Poloopice a opice, SZN, Praha 1979

Fleagle J. G., 1999: Primate Adaptation and Evolution (2nd ed.). Academic Press, Inc., London.

Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology Longman Scientific and Technical, Harlow.

Foley R. A. 1996: Evolution of social behaviour patterns in primates and man. Proceeding of the Brithish Academy 88: 95 - 117.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C. 1992: Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. East Hampton, New York.

Shea B. T., 1995: Ontogenetic scaling and size correction in the comparative study of primate adaptations. Anthropologie, 33: 1- 16.

Shoshani J., Groves C. P., Simons E. L. and Gunnell G. F., 1996: Primate phylogeny: morphological vs molecular results. Molecular Phylogenetics and Evolution, 5: 102 - 154.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Vančata V., 1991: Adaptive radiation in higher primate evolution. In (P.K.Seth & S.Seth, eds.). Perspectives in Primate Biology IV, pp.43-54. Tomorrows & Todays Publishers, New Delhi.

Vančata V., 1997: Velikost a tvar těla jako ukazatel významných evolučních a ekologických změn ve fylogenzi hominioidů. Habilitační práce. PedF UK Praha.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1 ? Evoluce, ekologie a chování primátů ? Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2 ? Catarrhina ? opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata, V., 2003: Paleoantropologie ? Stručný přehled fylogeneze hominidů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Syllabus - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2012)

1) Teoretické aspekty fylogeneze primátů - teorie makroevolučních a mikroevolučních procesů, adaptivní strategie primátů, adaptivní a exaptivní radiace, životní formy,

2) Speciace a evoluční a fylogenetická systematika primátů

3) Morfologie - velikost těla primátů a jeho adaptivní význam, sexuální dimorfismus, potravní adaprace - zuby a čelistí, vnitřní orgány, adaptace lebky, mozku a smyslových orgánů, adaptace lokomočního aparátu,

4) Lokomoce a chování - základní typy lokomoce - kvadrupedalismus a antipronográní lokomoce, lokomoce hominoidů (lidoopi a člověk), adaptivní význam lokomoce,

5) Chování jako adaptivní a sociální mechanismus, základní behaviorální adaptace, sexuální rozdíly v chování

6) Ekologie, reprodukce a sociální struktura - definice ekologických nik pro jednotlivé skupiny primátů (poloopice, Opice Nového a Starého světa, lidoopi)

 

7) Reprodukční strategie a sociální struktura, sociální struktura a chování

 

8) Konkrétní formy ekologie, reprodukce a sociální struktury - definice ekologických nik pro jednotlivé skupiny primátů (poloopice, Opice Nového a Starého světa, lidoopi),

 

9) Behaviorální ekologie a sociobiologie primátů

 

10) Ontogeneze a životní historie (life histories) primátů - komplexní chápání ontogeneze primátů, ontogeneze primátů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a

 

11) Regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů

 

12) Současné metody výzkumu chování primátů ? genetické a hormonální aspekty

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.01.2018)

Podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je předložení dvou seminárních prací. První práce má charakter výzkumný - pozorování chování primátů, člověka, eventuálně dalších savců nebo ptáků, metodika, vyhodnocení a diskuze a literatura. Druhá práce je pak teoretická z oblasti primatologie. Rozsah každé práce cca 10 stran, u výzkumné práce se předpokládá možnost odevzdání v září. Zápočet má jeden řádsný termín a dva termíny opravné.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html