SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physical anthropology - ON2302001
Title: Fyzická antropologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Interchangeability : O02302025
Is interchangeable with: O02302025, OPNB2B101A
Annotation - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2014)
Přednáška z fyzické antropologie se soustředí především na evoluční aspekty fyzické antropologie a biologickou a kulturní podstatu vlastností člověka a jeho předků a jejich biologickou variabilitu. Přednáška se v první části zaměřuje na primáty, poloopice a vyšší primáty, zvláště pak na lidoopy. Důraz je kladen na pochopení základních aspektů adaptací, chování a ekologie primátů. U lidoopů pak také na funkci sociální struktury, a vybrané aspekty genetiky a fyziologie. Část fylogenetická se zaměřuje na otázky vzniku a evoluce člověka a jeho předků se zvláštním zřetelem na evoluci rodu Homo, dále postupný vznik specifické lidské ekologie a kultury, zejména v evoluci na konci pleistocénu a na počátku holocénu. Závěr je věnován vzniku moderní lidské civilizace v neolitu a základním etapám kolonizace světa.
Literature - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2016)

Aiello L. and Dean C., 1990: An Introduction to Human Evolutionary Anatomy. Academic Press, London, San Diego.

de Waal Frans B.M., 1996: Conflict as negotiation. In: W.C. McGrew; L.F. Marchant; T. Nishida (eds.). Great Ape Societies, pp. 159-172. Cambridge, Cambridge University Press.

de Wahl F., (ed.) 2001: Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd ed.). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology Longman Scientific and Technical, Harlow.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Přívratský V. 2003.  Prostředí a tvar v lidské evoluci. Universita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. East Hampton, New York.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1  Evoluce, ekologie a chování primátů - Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2  Catarrhina  - opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

Vančata,V., (2013). Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie 3: 18 - 35.

Vančata,V., (2013): 7 milionů-50 000 př. Kr.: Od hominidů k modernímu člověku. In: Bárta Miroslav, Kovář Martin a kol. - Civilizace a dějiny. Praha: Academia str. 25 - 47.

Wilson A. C.: O lidské přirozenosti, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1993

Wolpoff M.H., 1999: Paleoantropology. Second edition. McGraw-Hill, Boston.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka  http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Vančata V. and Vančatová M., 2002. Growth of Common Chimpanzee (Pan troglodytes) in Captivity: Specific Features of Growth in Genetically Related Individuals. Variability and Evolution 10: 19-38.

Vančatová, M., Vančata, V., Jeřábková, Z., Zlámalová, H., Skřivánková, J., Janeček, J., 1999. The longitudinal study of the growth and development of captive chimpanzees and orangutans. Variability and Evolution, 7: 31-45.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/historicka-a-evolucni-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/primatologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

 

Syllabus -
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (04.11.2014)

Lectures are focused mainly on primatology, evolutionary, paleobiological and biosocial topics of physical anthropology. It will concentrate on general evolution of hominids, apes biology and behavior, phylogeny of primates in general, evolution of hominids with a special regards to origin and evolution of genus Homo and human colonisation of the World.

Course completion requirements - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2014)

Podmínky k ústní zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html