SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
a - OKNZ1Q030B
Title: Vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0, MC [HS]
Capacity: 25 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Pre-requisite : OKNZ1P003A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.08.2019)
Kurz je zaměřen na vybrané aspekty vzdělávání dětí z kulturně odlišného prostředí. Zaměřuje se na povahu sociálních nerovností, které na jedné straně vyplývají z odlišné, ne – majoritní zkušenosti dětí z rodin migrantů a národnostních menšin a na straně druhé které jsou dané povahou školy jako instituce moderní společnosti, jejímž cílem je v rámci sekundární socializace posilovat homogenitu, resp. inkluzi ve společnosti. Významným tématem je identita, kterou žáci a učitelé společně vyjednávají. Zaprvé chce tedy ukázat bariery, které musejí překonat žáci z kulturně odlišného prostředí, když se vzdělávají v rámci majoritní školy. Týká se to např. zapojení těchto žáků do vrstevnických skupin, přístupu ke vzdělání, limitů, které jsou důsledkem odlišného zázemí a preferencí rodin.. Zadruhé se zaměří na školu jako instituci, která je otevřena více či méně inkluzi, na situaci učitelů, kteří se ocitají v kleštích dvou ideologických rámců (národní stát versus globální společnost) v přístupu k diverzitě. Cílem je zcitlivět přístup učitelů k problému kulturní diversity a posílit sebedůvěru a respekt k individualitě své i žáků. Blok I – Moderní stát, etnická diverzita a role školy ve vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného prostředí 1. Kulturní diverzita v globální společnosti, národní stát a role školy (sociální inkluze a mobilita) – institucionální podstata kulturní ne/homogenity ve společnosti, vyjednávání identit v současném světě 2. Příčiny školní neúspěšnosti (kulturní, sociální, biologické teorie) 3. Multikulturní společnost v ČR, resp. v zemích bohatého severu. 4. Zákony garantující právo dítěte na vzdělání Blok II – Žák z kulturně odlišného prostředí a limity, kterým čelí 5. Sociální vyloučení a ne/možnost cesty za vzděláním (primární socializace) 6. Sociální vyloučení a ne/možnost cesty za vzděláním (sekundární socializace, boj o identitu žáka) 7. Nedobrovolná migrace dětí a její důsledky (nedobrovolná migrace a pocity dítěte, jazyk jako klíčová proměnná, integrace do vrstevnických skupin, konstrukce identit) 8. Děti migrantů a jejich vzdělávací trajektorie (lineární versus segmentovaná asimilace, limity sociální mobility) Blok III – Intervence do vzdělání žáků z kulturně odlišného prostředí ze strany rodiny popřípadě komunity 9. Rodičovské strategie (pasivita x empowerment, vyjednávání mezi integrací a etnickou identitou) 10. Vzdělávací aktivity menšin a migrantů jako cesta k uchování výchozí etnicity. Blok IV – Škola a její možnosti ve vzdělání žáků z kulturně odlišného prostředí 11. Učitelé a způsoby ne/zvládání inkluze (zatížení stereotypem, sebereflexe, etnizace přístupu k žákům, respektování žákovské identity, možné strategie) 12. Instituce, které ne/pomáhají škole ve vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí Blok V – Sebereflexe 13. Reflexe situace setkání s žákem z kulturně odlišného prostředí. Předporozumnění, jak žák může zvládat situaci ve škole. Reflektování jeho zkušenosti. Na základě vlastního předporozumění a zprostředkované zkušenosti (deklarovaných postojů) žáka uvažovat o povaze a důsledcích jeho kulturní odlišnosti. Důraz na individuální prožívání každého žáka i učitele.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.08.2019)

ALBA, R., KASINITZ, P., WATERS, M. C. The Kids Are (Mostly) Alright: Second-Generation Assimilation, Comments on Haller, Portes and Lynch. Social Forces. 2011, 89(3). s. 764- 773.

BITTNEROVÁ, D., DOUBEK, D., LEVÍNSKÁ, M. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: FHS UK, 2011.

CUMMINS, J. Beyond language. Academic communication and student success. Linguistics and Education. 2014, 26, s. 145-154.

HADJ MOUSSOVÁ, Z. Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků. In: Bittnerová, D. (ed.): Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Praha: Ermat Praha, 2009, s. 21-78.

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Grada: Praha, 2010.

JARKOVSKÁ, L., LIŠKOVÁ, K., OBROVSKÁ, J., SOURALOVÁ, A. (2015). Etnicka rozmanitost ve škole: stejnost v různosti. Praha : Portal, 2015. 256 s.

KOHOUT–DIAZ, M., BITTNEROVÁ, D., LEVÍNSKÁ, M. Limity inkluze ve vzdělávání romských dětí v České republice: boj o identitu žáka. Pedagogická orientace. 2018, 28(2), s. 235 – 268.

LAUNIKARI, M., PUUKARI, S. (eds.). Multikulturní poradenství. Teoretické základy a osvěčené postupy v Evropě. Praha: Dům zahraničních služem MŠMT, 2009, s.157-169.

MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L. a kol. Interkulturní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 2007.

ŠTECH, S. Sociálně kulturní pojetí handicapu. In: Vágnerová, M., Hadj Moussová, Z., Štech, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2000.

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.08.2019)

Metody podpory distančního studia

Moodle, powerpointová prezentace, četba odborných textů dle klíčových otázek, videa.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.08.2019)

Seminární práce

 

Další požadavky:

Aktivní účast na semináři, samostudium na základě vzdělávacích opor

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (09.12.2019)

Studijní opory v Moodlu jsou dostupné prostřednictvím tohoto odkazu:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8372

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html