SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Romistic studies - OKNSP18330
Title: Romistika
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level: specialized
Is provided by: OKNS1S117A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Pre-requisite : OKNSP18131
Annotation - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (28.01.2018)
Současný stav a význam studia romistiky. Základní historické souvislosti. Romský jazyk a komunikace. Evropská Charta regionálních či menšinových jazyků. Vzdělávání Romů v ČR. Základní příčiny školní neúspěšnosti, jejich řešení v současných podmínkách, přístupy zaměřené na integraci a inkluzi Romů. Přístupy ke vzdělání ve vybraných evropských zemích. Nejvýznamnější organizace Romů a jejich historický přínos.
Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (28.01.2018)

Cina, S., Cinová, E. Využitie rómského jazyka na 1. stupni ZŠ. (online). 2010 (cit. 2013-01-15). Dostupné z: http://www.mpc-edu.sk/library/files/romsky_jazyk.pdf.

Horňak, L. Rómsky žiak v škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-8068-356-5.

Liégeois, J. P. Rómovia, Cigáni, Kočovníci. Bratislava: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, 1995, s. 253. ISBN 80-967380-4-6.

Nečas, C. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Masarykova univerzita, Brno, 1994.

ISBN: 8021009454.

Nečas, C. Romové v ČR včera a dnes. Olomouc 1994. ISBN: 978-80-244-0497-4.

Šebková, H. Bilingvismus Romů v České republice. In Balvín, J. a kol. Romové a pedagogika. Ústí n. Labem: Hnutí R, 2000, s. 94. ISBN 80-902461-3-3.

Školský zákon (online).Bratislava: minedu, 2008. Dostupné na:

www.http://www.minedu.sk.

Šotolová, E. Vzdělávání Romů. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1909-5.

Štátny vzdelavaci program Rómsky jazyk a literatúra: príloha ISCED I. (online). Bratislava: minedu, 2011. Dostupné z: www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isced1/vzdelavacie_oblasti/romsky_jazyk_isced1

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. (online). 2008. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-1/Vychova-a-vzdelavanie-ziakov-so-SVVP/Vzdelavanie-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia.alej.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (28.01.2018)

Nejvýznamnější historické souvislosti důležité pro pochopení Romů v současnosti:

-          Romové na území Indie

-          nejstarší zprávy o jejich pobytu v Evropě, na našem území

-          pronásledování Romů v 15., 16., 17. a v první pol. 18. století

-          asimilační snahy Marie Terezie a Josefa II.

-          Romové v Českých zemích a na Slovensku do r. 1918

-          pronásledování Romů v období II. sv. války

-          poválečný vývoj do r. 1989.

Romský jazyk a komunikace:

-          jazyková bariéra jako jedna z příčin zaostávání romských žáků

-          konference a dokument vztahující se k neteritoriálním jazykům

-          základní charakteristika romského jazyka.

Výchova a vzdělávání romských žáků:

-          některé možnosti pozitivního ovlivnění školní neúspěšnosti

-          přípravné třídy

-          asistenti pedagoga

-          celodenní výchovný systém a další.

Současné publikace, časopisy, noviny, organizace (International Romani Union) a další.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (30.01.2018)

Studium literatury,účast na přednáškách, splnění zápočtového testu.Zápočet lze 1x opakovat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html