SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special education of early and preschool age - OKNSP18111
Title: Speciální pedagogika raného a předškolního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level: specialized
Is provided by: OKNS1S101A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Co-requisite : OKNSP18115, OKNSP18410
Interchangeability : ONSP18111, ONSP18811
K//Is co-requisite for: OKNSP18120, OKNSP18211, OKNSP18115, OKNSP18212
P//Is pre-requisite for: OKNSP18121, OKNSP18126
Annotation - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Ontogenetický vývoj dítěte v období novorozeneckém, kojeneckém, batolecím a předškolním. Psychomotorický vývoj, jeho zákonitosti a vliv postižení. Potřeby dítěte. Role rodiče, pedagoga a speciálního pedagoga. Role hry v předškolním věku. Charakteristika podpory v raném a předškolním věku. Pediatrická péče v České republice. Problematika diagnostiky postižení. Provádění odpovídající speciálně pedagogické podpory. Institucionální výchova. Mateřská škola, stacionář, speciálně pedagogické centrum. Rámcově vzdělávací programy. Školní zralost, připravenost dítěte pro školu. Výchovně vzdělávací principy. Poradenství, raná intervence.
Literature - Czech
Last update: HUBALOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2014)

MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha, SPN 1989.
BENEŠOVÁ,E.,JANOTOVÁ,N. Logopedie. Cvičné texty - říkanky. Praha, SPN 1990.
OHNESORG,K. Fonetika pro logopedy. Praha, SPN 1974.
MIKULAJOVÁ M., RAFAJDUSOVÁ I.: Vývinová dysfázie. Bratislava 1993.
VYŠTEJN J.: Vady výslovnosti. Praha, SPN 1991.
Sborník Balbuties. Praha, Logopedický ústav 1957.
PAVLOVÁ-ZÁHALKOVÁ,A.,SVATÝ,J.: Použití léčebného spánku v pediatrii a dětské logopedii. Praha, SZN 1961.
PEUTELSCHMIEDOVÁ,A.: Etiologie a terapie koktavosti. UPPedF,Olomouc 1994.
_______¨
JANOTOVÁ, N.,ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Praha, SPN 1990.
KORSUNSKAJA,B. Metodika vyučování řeči neslyšících dětí. Praha, SPN 1978. KRAHULCOVÁ,B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha, Karolinum 1996.
POUL, L. Dítě s vadou sluchu. Jeho včasná výchova v rodině. Praha, Svoboda 1992.
PULDA, M Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno, Masarykova univerzita 1994. ISBN 80-210-0476-2.
____
Realizace rehabilitační péče v jednotlivých etapách života člověka s tělesným postižením. Sborník Somatopedické společnosti, Praha 1996
VÍTKOVÁ,M. Somatopedické aspekty. Paido, Brno 1999
KVĚTOŇOVÁ, L.A KOL. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno, Paido 1996.
NIELSENOVÁ, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku . Praha, ISV nakladatelství 1998.
ŘEHŮŘEK, J. Oční onemocnění v dětském věku. In kompendium očního lékařství, Praha, Grada 1997.
VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha, UK Karolinum 1995.
VÍTKOVÁ, M (ed). Možnosti reedukace zraku u dětí s kombinovaným postižením. Paido, Brno, 1999.

OPATŘILOVÁ, Dagmar, Zita NOVÁKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku: texty k distančnímu vzdělávání. ISBN 978-80-7315-240-6.

BAZALOVÁ, Barbora, Zita NOVÁKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje: texty k distančnímu vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, 183 s. ISBN 978-802-6206-934.

Syllabus - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Speciální pedagogika raného a předškolního věku - dítě s mentálním postižením

Ontogenetický vývoj dítěte v období novorozeneckém, kojeneckém, batolecím a předškolním, psychomotorický vývoj, jeho zákonitosti, a vliv postižení, rodičovská role, pedagog a speciální pedagog, problematika diagnostiky postižení, provádění odpovídající speciálně pedagogické podpory vývoje dítěte, institucionální výchova, mateřská škola, speciální mateřská škola, stacionář, speciálně pedagogické centrum, školní zralost, připravenost dítěte pro školu.

: Speciální pedagogika raného a předškolního věku - dítě s řečovým postižením

Charakteristika mluvních funkcí, jejich vývoje a patologie v dětském věku. Patologie vývoje řeči: příčiny, stupně, typy, diagnostika. Logopedická péče při narušeném vývoji řeči: zásady, metody, prognóza, možnosti prevence. Dysfázie. Dyslalie. Mutizmus. Balbuties. Breptavost.

Metodika logopedické péče, postup, zásady, pomůcky a přístroje.

: Speciální pedagogika raného a předškolního věku - dítě se sluchovým postižením

Ontogeneze řeči dětí se sluchovými vadami. Ontogeneze řeči dítěte s lehkým sluchovým postižením. Ontogeneze řeči dítěte s těžkým sluchovým postižením. Ontogeneze řeči prelingválně a postlingválně sluchově postižených. Základní diagnostické znaky. Problematika vývoje řeči a systémů dorozumívání později ohluchlých osob. Děti s více vadami, poruchy sluchu a intelektu, porucha sluchu a zraku, poruchy sluchu a tělesná postižení, souběžné poruchy chování a učení.

Význam verbálních a nonverbálních jazykových systémů ve vývoji sluchově postiženého dítěte. Podmínky volby typu rehabilitačního programu. Úloha speciálněpedagogického centra surdopedického typu v rehabilitaci sluchového postižení.

Technické prostředky a pomůcky tvoření a rozvoje orální řeči sluchově postižených.

: Speciální pedagogika raného a předškolního věku - dítě s tělesným postižením

Psychomotorické zvláštnosti dětí s tělesným postižením v předškolním věku. Nejčastější typy tělesných postižení a psychosociální situace dítěte s těmito typy tělesných vad , jeho rodiny, role vychovatelů a učitelů. Speciálně pedagogická diagnostika v somatopedii. Didaktická a technická podpora TPdítěte v předškolním věku. Využití hry v terapeutickém kontextu u TP dětí předškolního věku a principy herní práce. Systém spec.pedagogických zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání TP dětí. Raná péče, principy, formy, zásady. Příprava jemné motoriky dítěte s TP pro grafomotorické a sebeobslužné činnosti. Dítě s TP před nástupem školní docházky, otázky školní zralosti a školní připravenosti TP dětí. Nemocné dítě a zdravotně oslabené dítě předškolního věku - problematika přijetí, prožívání a racionálního zpracování nemoci, odraz v projevech, zásady psychoterapeutického a výchovného vedení dětí po čas jejich hospitalizace.

Speciální pedagogika raného a předškolního věku - dítě se zrakovým postižením

Znalost specifičnosti vývoje zrakově postiženého dítěte v raném a předškolním věku, důsledky senzorické deprivace na psychomotorický vývoj, možnosti speciálně pedagogické intervence. Poznatky o systému a formách rané péče (návštěvy spec. pedagoga v rodině, rehabilitační pobyty, ambulantní služby); reedukace zraku - zraková stimulace, pomůcky a techniky zrakově stimulačních aktivit. Kompenzace zraku - nácvik užívání a rozvoje dalších smyslů. Výběr předškolního zařízení, speciální mateřská škola, mateřská škola a podpora speciálně pedagogického centra. Speciálně pedagogické působení v předškolním zařízení - reedukace zraku u dětí s poruchou binokulárního vidění. Školní zralost resp. připravenost dítěte na školu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html