SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Romistic Studies - OKNS1S117A
Title: Romistika
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 MC [hours/week]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Pre-requisite : OKNS1S108A
Interchangeability : OPNS1S117A
Annotation -
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.05.2019)
The current status and importance of the Romistic studies. Basic historical context. Romistic language and communication. European Charter for Regional or Minority Languages. Roma's educaition in the Czech Republic. Bacis causes of school failure, its solution in current conditions, approaches focused on integration and inclusion of Romas. Approaches to education in selected European countries. The most important Roma organizations and their historical contribution.
Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.01.2018)

Cina, S., Cinová, E. Využitie rómského jazyka na 1. stupni ZŠ. (online). 2010 (cit. 2013-01-15). Dostupné z: http://www.mpc-edu.sk/library/files/romsky_jazyk.pdf.

Horňak, L. Rómsky žiak v škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-8068-356-5.

Liégeois, J. P. Rómovia, Cigáni, Kočovníci. Bratislava: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, 1995, s. 253. ISBN 80-967380-4-6.

Nečas, C. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Masarykova univerzita, Brno, 1994.

ISBN: 8021009454.

Nečas, C. Romové v ČR včera a dnes. Olomouc 1994. ISBN: 978-80-244-0497-4.

Šebková, H. Bilingvismus Romů v České republice. In Balvín, J. a kol. Romové a pedagogika. Ústí n. Labem: Hnutí R, 2000, s. 94. ISBN 80-902461-3-3.

Školský zákon (online).Bratislava: minedu, 2008. Dostupné na:

www.http://www.minedu.sk.

Šotolová, E. Vzdělávání Romů. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1909-5.

Štátny vzdelavaci program Rómsky jazyk a literatúra: príloha ISCED I. (online). Bratislava: minedu, 2011. Dostupné z: www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isced1/vzdelavacie_oblasti/romsky_jazyk_isced1

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. (online). 2008. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-1/Vychova-a-vzdelavanie-ziakov-so-SVVP/Vzdelavanie-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia.alej.

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.01.2018)

Nejvýznamnější historické souvislosti důležité pro pochopení Romů v současnosti:

-          Romové na území Indie

-          nejstarší zprávy o jejich pobytu v Evropě, na našem území

-          pronásledování Romů v 15., 16., 17. a v první pol. 18. století

-          asimilační snahy Marie Terezie a Josefa II.

-          Romové v Českých zemích a na Slovensku do r. 1918

-          pronásledování Romů v období II. sv. války

-          poválečný vývoj do r. 1989.

Romský jazyk a komunikace:

-          jazyková bariéra jako jedna z příčin zaostávání romských žáků

-          konference a dokument vztahující se k neteritoriálním jazykům

-          základní charakteristika romského jazyka.

Výchova a vzdělávání romských žáků:

-          některé možnosti pozitivního ovlivnění školní neúspěšnosti

-          přípravné třídy

-          asistenti pedagoga

-          celodenní výchovný systém a další.

Současné publikace, časopisy, noviny, organizace (International Romani Union) a další.

Nejvýznamnější historické souvislosti důležité pro pochopení Romů v současnosti:

-          Romové na území Indie

-          nejstarší zprávy o jejich pobytu v Evropě, na našem území

-          pronásledování Romů v 15., 16., 17. a v první pol. 18. století

-          asimilační snahy Marie Terezie a Josefa II.

-          Romové v Českých zemích a na Slovensku do r. 1918

-          pronásledování Romů v období II. sv. války

-          poválečný vývoj do r. 1989.

Romský jazyk a komunikace:

-          jazyková bariéra jako jedna z příčin zaostávání romských žáků

-          konference a dokument vztahující se k neteritoriálním jazykům

-          základní charakteristika romského jazyka.

Výchova a vzdělávání romských žáků:

-          některé možnosti pozitivního ovlivnění školní neúspěšnosti

-          přípravné třídy

-          asistenti pedagoga

-          celodenní výchovný systém a další.

Současné publikace, časopisy, noviny, organizace (International Romani Union) a další.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.01.2018)

Účast na přednáškách, nastudovaná literatura, zápočtový test.

Test je možné opakovat 1 x.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html