SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Educational of Adults and Seniors - OKNS1S109A
Title: Speciální pedagogika dospělého věku a seniorů
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Pre-requisite : OKNS1S106A
Interchangeability : OPNS1S109A
K//Is co-requisite for: OKNS1S141B, OKNS1S110A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (24.09.2018)
1. Fenomén dospělosti, pojetí dospělostí (právní, sociální, biologické), sociální role a sociální status v kontextu dospělosti. Související články Úmluvy o právech osob s postižením OSN, 2006 a strategické plány týkající se osob s postižením v ČR– význam, poslání, aktuální témata. 2. Vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání, formální a neformální vzdělávání, význam vzdělávání v období dospělosti, zásady, prostředky. 3. Zaměstnávání osob s postižením, význam pracovního uplatnění, aktivní politika zaměstnanosti, motivační nástroje podpory zaměstnávání osob s postižením příslušné právní normy, možnosti pracovního uplatnění. 4. Poslání sociálních služeb dle zákona č. 106/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Kritéria hodnocení kvality sociální služby. Riziko, přiměřené riziko, náležitý dohled, proces hodnocení rizika, služba zaměřená na člověka. 5. Svéprávnost, zbavení a omezení svéprávnosti - význam, poslání, právní úprava, proces, úloha opatrovníka, podpora, trendy v pojetí svéprávnosti osob s mentálním postižením. 6. Specifika vzdělávání studentů se sluchovým postižením na VŠ, podpůrná opatření. Srovnání podmínek před rokem 1989 a v současnosti. Organizace, které se zaměřují na vzdělávání a zaměstnávání osob se sluchovým postižením. Možnosti pracovního uplatnění. 7. Kultura neslyšících. Identita neslyšících. Neslyšící s velkým N. Tlumočnické služby pro neslyšící. Problematika CODA a jejich pozice v roli tlumočníka. 8. Problematika tlumočení z/do znakového jazyka. Etický kodex tlumočníka znakového jazyka. Tlumočník znakového jazyka, transliterátor znakované češtiny, vizualizátor mluvené češtiny. Centrum zprostředkování tlumočníků znakového jazyka. Neslyšící tlumočník. Umělecké tlumočení. 9. Presbyakuzie. Problematika tinnitu. Prevence sluchových vad v dospělém věku. 10. Organizace a sdružení sluchově postižených osob a jejich rodin. ASNEP, Tichý svět. Zákon o znakové řeči. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 11. ADL (běžné denní aktivity) v životě dospělých osob s tělesným postižením, diagnostický význam ADL, samostatnost a nezávislost v dospělosti tělesně postiženého jedince, nástroje podpory. 12. Profesní příprava, studium a přechod ze školy do zaměstnání u osob s tělesným postižením, podporované zaměstnávání, tranzitní programy, invalidita. 13. Imobilizační syndrom a jeho důsledky pro psychiku jedince, nejčastější příčiny snížené mobility osob v dospělém věku, rehabilitační a relaxační programy pro osoby s tělesným postižením. 14. Neurorehabilitace v dospělém věku, příčiny, projevy a důsledky neurotraumat, obnova funkčního stavu a psychoneurorehabilitace. Rodinný kontext získaného postižení v dospělém věku. 15. Psychické důsledky ztráty zraku v dospělosti, osobnost člověka se zrakovým postižením. 16. Sociální rehabilitace dospělých osob se zrakovým postižením, střediska zajišťující sociální rehabilitaci. Přehled péče o osoby se zrakovým postižením od narození do dospělosti. 17. Pomůcky pro zrakově postižené – neoptické pomůcky, optické pomůcky. Legislativní podmínky pro získávání optických a neoptických pomůcek. 18. Zrakové vady – etiologie zrakových vad, zrakové vady dospělého věku, projevy zrakových vad z hlediska speciálně pedagogické diagnostiky. 19. Klasifikace osob se zrakovým postižením, charakteristika jednotlivých skupin zrakově postižených. 20. Získané narušení řeči na bázi postižení motorických řečových modalit – dysartrie, dysfagie (symptomatologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, prevence). 21. Získané narušení řeči na bázi postižení fatických funkcí – afázie (symptomatologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, prevence). 22. Specifické znaky komunikace u seniorů. Kognitivně – komunikační porucha – syndrom demence (Alzheimerova choroba, symptomatologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, prevence). 23. Logopedická péče při neurodegenerativních (progresivních) onemocněních, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc; rodiny osob se získanou formou narušené komunikační schopnosti. 24. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané působením psychoaktivních látek. 25. Řešení prostituce v České republice (mezinárodní program LA Strada, Rozkoš bez rizika). Přístupy v zahraničí. Aboliční, represivní, reglementační přístup. 26. Násilná trestná činnost. Ochrana společnosti (ochranná léčba, specializovaná oddělení ve výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence). 27. Systém péče o bezdomovce v ČR (noclehárny, denní centra, ubytovny, azylové domy, domy na půl cesty). Významné zastřešující organizace.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (08.10.2018)

Úspěšné absolování ústní zkoušky tématicky orientované na okruhy státní závěrečné zkoušky - SPPG dospělého věku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html