SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special education at school age - OKNS1S106A
Title: Speciální pedagogika školního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Pre-requisite : OKNS1S101A
Interchangeability : OPNS1S106A
P//Is pre-requisite for: OKNS1S109A
Annotation -
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.05.2019)
After completing the discipline, the student is able to manage intervetion and approaches to pupils with special educational needs, approaches to pupils with special educational needs in the context of inclusive didactics. Teaching methods: interactive lectures, seminar, discussion in the context of their own teaching practice.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (04.02.2019)

Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí inkluzivní školy a prostředí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Osvojit si aktuální poznatky a možnosti speciálněpedagogické diagnostiky, hodnocení, postavení speciálního pedagoga v edukaci.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (17.01.2020)

BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Brno: Paido, 2007.ISBN 978-80- 7315-144-7.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

HÁJKOVÁ,V., STRNADOVÁ, I. Inkluzívní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: GradaPublishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

HORT, VL., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000.

JEDLIČKA, R., KOŤA, J. A kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004.         ISBN 80-7312-038-0.

KALEJA, M. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7510-159-4.

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Praha: Psychiatrické centrum, 2006, aktualizace 2012.

MULLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0231-9.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001, 304s. ISBN 80-246-0181-8.

VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001.

Zákon č. 109/2002 Sb., novela z.č. 333/2012 Sb.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (24.02.2020)

Základní terminologie vztahující se k problematice jednotlivých cílových skupin ve školním věku.

Současná legislativa.

Analýza podpůrných opatření.

Školy a školská poradenská zařízení.

Osobnost speciálního pedagoga.

Činnost asistenta pedagoga.

Mezinárodní klasifikace MKN-10, Klasifikace ICF (2001).

Diagnostika poruch chování dle MKN-10, diagnostické přístupy v zařízeních pro děti a mladistvé s poruchami chování.

Současná legislativa při řešení ústavní, ochranné výchovy, extrémních poruch chování.

Základní faktory a komunikační techniky narušující integrovaný vývoj osobnosti (psychická deprivace, frustrace, stres, konflikt, traumatické krizové situace)

Podpůrná opatření pro žáky s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, žáky s odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami k jejich zajištění v prostředí běžných škol i škol zřízených pro žáky se SVP.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (17.02.2020)

Účast na cvičení – nastudovaná literatura a legislativa.
Písemný test -  k úspěšnému absolvování předmětu je nutné 65% správných odpovědí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html