SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social and Cultural Anthropology - OKNQ1Q110A
Title: Sociální a kulturní antropologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. David Doubek, Ph.D.
Pre-requisite : OKNQ1B108A
Is pre-requisite for: OKNQ1O122A, OKNQ1P128B, OKNQ1P125B
Annotation -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (23.05.2019)
The aim of the course is to introduce Anthropology to students. Anthropology is presented as science that is firmly grounded in fieldwork and based on empirical research. Students will learn about historically defining issues and most influential theoretical frameworks. Then they will learn about basic research areas that anthropology focused on.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (21.02.2019)

Murphy, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha 1999, Sociologické nakladatelství.

Barnard A.: History and theory in anthropology. Cambridge 2000 : Cambridge University Press,

Malinowski, Bronislaw.: Argonauts of the western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea.

Evans-Pritchard, E. E.: Witchcraft, oracles, and magic among the Azande.

Benedictová, R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, Argo

Shostaková M.: Nisa, dcera Kungů, Praha 1993, Mladá Fronta

Mead, M.: Coming of Age in Samoa. American Museum of Natural History. 1973.

 Články:

(A): Spradley, J.P., McCurdy, D.: Conformity & Conflict. Readings in Cultural Anthropology, Eight Edition. New York 1994, HarperCollins College Publishers.

Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha 1996, Karolinum.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (23.05.2019)

1. Úvod

Co je kulturní antropologie. Různá pojetí a definice pojmu kultura. Kultura je natura člověka. Klasické normativní pojetí a antropologické pojetí kultury. Neoténie - Odlišnost hominidizace. Specifická sexualita se zásadními sociálními dopady

 2. Metody

Zlom v antropologické metodologii, který přinesly výzkumy Malinowského a Boase. Specifický antropologický přístup ke zkoumaným lidem, k datům. Základní nástroje antropologického výzkumu: zúčastněné pozorování, rozhovor. Holistický přístup. Fieldwork jako sjednocující element napříč celým spektrem antropologických stylů, podoborů a moderní historií oboru. Výklad je dokládán příklady z vlastní výzkumné praxe.

3. Materiální kulturs

Materiální kultura. Artefakt a objekt. Charakteristika materiální kultury. Výklad rozdílu mezi artefaktem a (fyzikálním) objektem. Materiální kulturu nelze pochopit chemickými ani fyzikálními měřeními, její obsah a význam mohou sdělit pouze její uživatelé. Materiální pbjekty slouží řadě různých kulturních významů. Příklady významových odstínů, které v sobě skrývají dimenze materiální kultury jako jsou jídlo, oblékání, bydlení, architektura.

4. Ekonomická antropologie.

Výzkum hodnotových systémů spojených s různými hospodářskými formacemi, které se během lidské historie vyvinuly. Lov a sběr jako dominantní historický kulturně ekonomický model v němž koření koevoluce moderního lidského typu a kultury. Zahradnické a plužně zemědělské systémy. Pastevecké společnosti. Industriální společnost. Dar, směna, redistribuce, platidla.

Univerzalita směny. Dar (reciprocita) jako elementární forma směny, nacházející se ve všech společnostech. Dar a vztahy mezi lidmi. Dar jako reciprocita, dar jako závazek. M. Mauss a teorie daru. Potlač - dar jako prostředek boje o společenskou prestiž ? dar a zahanbení obdarovaného. Redistribuce. Daně, dávky, desátky. Obchod. Bartering, směnný obchod, obchod duchů. Obchod na trhu. Hledání společného jmenovatele (ceny) a omezení směnitelnosti zboží. Peníze a platidla. Formy peněz. Účelové peníze, možnost vnitřní směnitelnosti ?měny", hodnota peněz.

5. Manželství a rodina.

Výchozí antropologická definice manželství. Manželství jako univerzální instituce s množstvím variant. Zákaz incestu. Incest a biologie. Možné důvody zákazu incestu Zákaz incestu a exogamie - manželství jako směna žen mezi skupinami. Další směna související s manželstvím. Cena za nevěstu a věno. Typy, formy a možnosti manželských svazků. Monogamie a polygamie. Polygynie. Postavení žen v polygynních manželstvích. Polyandrie. Levirát a sororát. Další extravagantní formy: ženské manželství, ghost marriage, symbolické manželství Nayarů.

6. Úvod do studia příbuzenství.

Rozšířená rodina. Dva typy rodové posloupnosti. Rozdíly mezi patri a matriliniemi a jejich důvody. Klany. Totemismus. Manželská výměna. Vztahy vyhýbání se a vtipkování. Terminologie příbuzenství. Eskymácký typ. Súdánský typ. Havajský typ. Irokézský typ. Crow-omaha. Místo bydliště manželů.

7. Politická antropologie.

Otázky sociální koheze, kontroly, pořádku a násilí, práva, výkonu a distribuce moci ve všech lidských společnostech (se zvláštním důrazem na nestátní společnosti a neformální rovinu v moderních společnostech). Moc a politická organizace v předstátních společnostech. Moc a právo bez náčelníků a centrálních autorit. Big man v Melanésii. Autorita mimo rody a mimo stát. Formální a neformální prostředky sociální kontroly.

Konflikt a násilí. Násilí a agresivita. Jak je to s násilnou přirozeností člověka? Chtějí všechny společnosti na světě stejně válčit? Jsou všichni muži na celém světě bojovní? Dochází všude k týmž násilným trestným činům?Jak je to s instinktivní agresivitou a adaptací? Definice násilí u člověka. Boj jako komplexním kulturní odpověď. Je válka vyjádřením agresivity? Jak interpretovat válečné konflikty a kde hledat jejich zdroje? Válka jako veskrze kulturní fenomén. Příklady různých typů válek.

8. Světový názor.

Náboženství, kosmologie, nadpřirozené, sakrální a profánní. Odlišení pojmů magie a náboženství. Lze najít univerzální definici náboženství? Jeden nebo mnoho bohů, veřejná nebo soukromá náboženství, náboženství bez bohů a bez nadpřirozené moci, světská náboženství jako nacionalismy či totalitní ideologie. Teorie náboženství v antropologické tradici. Tylor a animismus. Marrett a animatismus. Moc nadpřirozeného. Náboženství a společnost. Funkcionalistická koncepce: Durkheim a sakrální vs. profánní. Marxistická koncepce. Náboženství jako ideologický prostředek ve třídním boji. Weberovo dědictví dialektiky mezi ideologií a ekonomickým životem ? protestantství a kapitalismus.

9. Magie a čarodějnictví.

Magie jako individuální metoda řešení problémů, domorodá metodologie. Frazerova definice magie. Sympatetická a homeopatická magie. ?Falešná? kauzalita. Magie a poezie ? principy magie a principy trópů. Metafora a metonymie. Malinovského koncepce magie. Magie a zvládání nebezpečí. Evans Pritchardova koncepce magie. Magie a kauzalita. Kauzalita věcná a kauzalita společenská. Kouzelnictví a čarodějnictví. Moderní věda a magie. Claude Lévi-Strauss a ?věda konkrétního? versus moderní věda abstraktního.

10. Náboženství.

Durkheimovo pojetí náboženství, sakrální a profánní. Rituály přechodu. Rituál - inscenovaná událost se standardními předpisy jako symbolický nástroj proměny společenské identity, nástroj proměny prostoru a času. Iniciace. Struktura rituálu přechodu podle Van Gennepa. Revitalizační hnutí. Problematika kulturní změny. Revitalizační hnutí jako výrazný příklad souhry individuálního činitele a nadindividuálních kulturních procesů. Cargo kulty na Nové Guineji. James Mooney a jaho cesta po stopách Ghost dance v Severní Americe.

11. Jazyk.

symbolické systémy, písmo Kultura jakožto symbolický systém. Jazyk jakožto model pro teorii kultury, zdroj antropologických dat, vztah mezi kulturou a jazykem. Základní témata lingvistické antropologie. Jak se projevují v mluvě různé sociální procesy, jak uvažovat o vztahu myšlení a kultury. Problematika vztahu mezi gramotností a kulturním vývojem.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (21.02.2019)

Kurz je zakončen zápočtem, jehož podmínkou je aktivní účast na přednáškách a seminářích a zkouškou, která vychází z písemné práce ze zadaného textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html