SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics education 3 - OKNM3M032A
Title: Didaktika matematiky 3
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Pre-requisite : OKNM3M022A
Annotation -
The course has the same aims as Mathematics Education 1 and 2 and is their direct continuation. In the contents listed below, attention will be paid to the didactic reconstruction of the curriculum, student problems, teaching practices, methodical recommendation and re-education of formal knowledge: Goniometry and trigonometry, Data handling and statistics, Combinatorics and probability, Use of Geogebra and ICT in the teaching of mathematics. Specific attention will be paid to the problem of pupils with special educational needs in mathematics, including pupils with a talent for mathematics, and to the tasks graded in difficulty in teaching and assessment.
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2023)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta

90h

Přímá výuka

 

Prezenční studium

24h

Kombinované studium

10h

Příprava na výuku

(včetně samostudia literatury, práce se studijními materiály a plnění průběžných úkolů)

 

Prezenční studium

46

Kombinované studium

60

 

 

Plnění předmětu

 

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2023)
Literature - Czech

HEJNÝ, M. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN 1990.

Časopisy pro učitele matematiky (Učitel matematiky, Matematika-fyzika-informatika).

Sborníky z konferencí pro učitele matematiky (např. Dva dny s didaktikou matematiky, Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let, Setkání učitelů všech typů a stupňů škol, Ani jeden matematický talent nazmar).

Patáková, E. Metody tvorby úloh pro nadané žáky. Praha: PedF UK, 2013

Ročenky Matematické olympiády a Matematického klokana

BLAŽKOVÁ, R. Specifické  vývojové  poruchy  učení  a  možnosti podpory   žáků  se  specifickými  vzdělávacími  potřebami  v matematice. In  Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP. Materiály k projektu ESF. 1. vyd. Praha : JČMF, 2006. s. 1-31. CD ROM, ISBN 80-7015-097-1. ISBN 80-7015-085-8.

BLAŽKOVÁ, R. a kol. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-89-3

POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-326-9

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Syllabus - Czech

Výuka goniometrie a trigonometrie

Práce s daty a statistika

Kombinatorika a pravděpodobnost

Využití Geogebry a ICT ve výuce matematiky

Gradované úlohy ve výuce matematiky

Žáci s SPU v matematice

Žáci talentovaní v matematice

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast v kurzu (docházka).

Plnění úkolů v Moodle.

Písemný test s rozpravou.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle. Link bude zaslán přihlášeným studentům.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html