SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Digital Competence of Teachers - OKNI1I121B
Title: Digitální kompetence učitele
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Additional information: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2050
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Incompatibility : OKNI1I122B
Pre-requisite : OKNI1I106A
Is incompatible with: OKNI1I122B
Annotation -
Last update: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (01.07.2018)
The aim is to introduce students with the current requirements for the knowledge and skills of a teacher in the field of digital technologies. In relation to the definition of digital standards of teachers competence, it deals with the theoretical models of introducing technologies into teaching at the level of teachers, educational programs and entire schools and their application in CPD. The main topics of the course include the relationship between the development of didactic theories and the use of educational technologies, the development of digital competence frameworks for teachers and citizens/pupils. In particular, they are ISTE, DigComp, DigComEdu, Unesco, MENTEP and Czech tools Profile School21, Profile Teacher21.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (18.09.2021)
BRDIČKA, B., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. ICT v životě školy - Profil školy21. Metodický průvodce. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.
BRDIČKA, B., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. (překlad). Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. Dostupné z https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/.
European Commission/EACEA/Eurydice. Digital Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. ISBN 978-92-9492-994-5
ČERNÝ, M. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Brno: MUNI, 2019. ISBN: 978-80-210-9330-0
KALAŠ, I. a kol. Premeny školy v digitálnom veku. 1. vydání. Bratislava, Slovenská republika: Slovenské pedagogické nakladatelství. 2013. 256 stran. ISBN: 978-80-10-02409-4
KOPECKÝ, K. a kol. Moderní technologie ve výuce (o moderních technologiích ve výuce s pedagogy pro pedagogy). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISBN 978-80-244-5925-7. Dostupné z https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5926-4
Rada Evropské unie. Doporučení rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní učení z 22. 5. 2018. Úřední věstník Evropské unie C 189/1.
STARÝ, K., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DUSCHINSKÁ, K. Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum, 2012.
VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In STUCHLÍKOVÁ I., & JANÍK, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7769-0. Str. 161-164.
ZOUNEK, J. a kol. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-217-7. Online podpora dostupná z http://knihaelearning.cz/.
 
Učitelský Spomocník. https://spomocnik.rvp.cz/
Rámce digitálních kompetencí: DigComp, DigCompEdu, Mentep, ISTE Student, ISTE Teacher, Unesco, Profil Škola21, Profil Učitel21.
Mezinárodní šetření PIAAC, PISA, TIMSS, ICILS a analýzy jejich výsledků.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (27.08.2021)

 

Vymezení digitálních kompetencí, jejich ukotvení v českém kurikulu. Různorodost postavení digitálních kompetencí v kurikulech. Aktuální tendence v oblasti digitálních  kompetencí.
Rámec profesních kvalit učitele, návrh standardu kvality profese učitele.
Rámce digitálních kompetencí studentů/občanů: DigComp, ISTE Standards for Student atp.
Rámce digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu, Mentep, Unesco ICT  Competency, Selfie, Framework for Teachers, ISTE Standards For Educators, Profil Učitel21, SELFIE for Teachers, Profil Škola21. Možnosti a limity online nástrojů a autoevaluačních aplikací.
Mezinárodní šetření zaměřená na digitální dovednosti (PIAAC, PISA, TIMSS, ICILS…) a analýzy jejich výsledků. Tuzemská šetření digitálních kompetencí a podmínek jejich rozvoje (ČŠI, ČSÚ, FDV).
Role ICT metodika/koordinátora v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů. Nástroje státu v podpoře digitálních kompetencí učitelů.
Rámcové vzdělávací programy (RVP) a jejich revize, koncept digitální gramotnosti a informatického myšlení v RVP. Vzdělávací politika státu a její reflexe problematiky digitálních kompetencí učitelů.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (26.06.2018)

Prokázání příslušné úrovně vědomostí a dovedností z oblasti zaměření předmětu.
Prokázání způsobilosti aplikovat příslušné dovednosti při řešení praktických problémů a ve svém dalším profesním rozvoji.
Poskytnutí zpětné vazby, přínosů a rezerv k předmětu.
Součástí zkoušky bude rozbor průběhu a naplnění zadání seminární práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html