SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech language didactics III - OKNC2C109A
Title: Didaktika českého jazyka III
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : OKNC2C105A
Interchangeability : OPNC2C109A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (13.09.2021)
Cílem předmětu je získat kompetence v oblasti komunikační a slohové výchovy, získat vědomosti o didaktickém pojetí vztahů mezi funkcí komunikátu, slohovými postupy a útvary a funkčními styly, o rozvoji řečových dovedností. // Studenti se zejména naučí modelovat vhodné didaktické strategie a zapojovat do výuky nové didaktické technologie; zapojovat do výuky výsledky pomezních lingvistických disciplín (zejména kognitivně orientovaná didaktika českého jazyka). Důraz bude položen na rozvoj gramotností. // Nově je zařazeno velké téma evaluace a autoevaluace v českém jazyce, jež ke podpořeno i samostatným kurzem v moodle (Didaktika českého jazyka III: Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12142 // Kurz je zaměřen na komunikační a slohovou výchovu (včetně její formativní stránky), a to s akcentem na následující oblasti: // 1 Písemné slohové kompetence, produktivní i receptivní // // 2 Ústní slohové kompetence, produktivní i receptivní // 3 Pragmatické aspekty komunikace // 4 Jazyková gramotnost, její rozvoj, kognitivní psychodidaktika // 5 Evaluace a autoevaluace ve výuce českého jazyka // 1) Úvodní hodina – organizační záležitosti, cíle a obsah slohové složky předmětu, způsob zakončení, zadání literatury // Nástin vývoje slohové a komunikační výchovy - počátky výuky slohu - cíle - současná koncepce komunikační a slohové výchovy - komunikační a slohová výchova v RVP ZV, v RVP G (jako „jazyk a jazyková komunikace“) a v pojetí SOŠ - vstupní seznámení s otázkami evaluace a autoevaluace ve výuce českého jazyka // Prezentace studentů: vybraná výuková situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III // 2) Komunikační a slohová výchova v edukačních materiálech - analýza vybraných učebnic a dalších edukačních materiálů Prezentace studentů: vybraná výuková situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III // // 3) Komunikační a slohová výchova na ZŠ a SŠ jako složka předmětu český jazyk a literatura a možnosti integrace - metody a formy práce ve výuce - program RWCT Prezentace studentů: vybraná výuková situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III // // 4) Písemné slohové kompetence, produktivní i receptivní Prezentace studentů: vybraná výuková situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III // 5) Ústní slohové kompetence, produktivní i receptivní Prezentace studentů: vybraná výuková situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III // 6) Formativní stránka komunikační a slohové výchovy - motivace a tvořivost žáků - výběr textů a témat Prezentace studentů: vybraná výuková situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III // 7) Pragmatické aspekty komunikace Prezentace studentů: vybraná výuková situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III // 8) Hodnocení a klasifikace v komunikační a slohové výchově // (téma bude obsaženo průběžně v tématech 1–7) - formativní hodnocení - testování - práce s chybou Prezentace studentů: vybraná výuková situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III
Literature - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (13.09.2021)

 

ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. 1. vyd. Praha: ISV, 1998.
ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK,V. Čeština a její vyučování. 1. vyd. Praha : SPN, 1998.
CHEJNOVÁ, P. Didaktické transformace pragmalingvistikých témat. Praha : PedF UK 2010.
ČAPKOVÁ (HOLANOVÁ), R. Kompetence SŠ studentů k vnímání mezitextového navazování v reklamních textech a řeči o ní. Didaktické studie V, 2009, s. 65-78

HOLANOVÁ, R. Jak reklamní texty ovlivňují vyjadřování středoškolských studentů. Český jazyk a literatura, 2010-2011, roč. 61, č. 3, s. 118-125.
JANÍK, T. a kol. Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Výzkumná zpráva. Praha : VÚP, 2010; Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. Výzkumná zpráva. Praha : VÚP, 2011. (pro český jazyk)
JIRÁK, J.; WOLÁK, R. (eds.) Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání. Praha : Radioservis, 2007.
MACHOVÁ, S. a kol. Pragmatické aspekty řečové komunikace na vyšším stupni gymnázií a SOŠ. Praha: PedF UK, 2005 a další vydání.

PACOVSKÁ J. Didaktika českého jazyka pohledem kognitivní lingvistiky. Didaktické studie, 2011, roč. 3, č. 2, s. 61-71.

PACOVSKÁ, Jasňa. K hlubinám študákovy duše: didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012. 242 s. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, 166. ISBN 978-80-246-2152-4

RYBOLOVÁ, Jitka. Stylové rysy vybraných psaných projevů adolescentů. Český jazyk a literatura, 2011-2012, 62(3), s. 117-121. ISSN 0009-0786.

SCHNEIDEROVÁ, Soňa et al. Analýza mediálního textu jako předpoklad pro mediální výchovu v českém jazyce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 114 s. ISBN 978-80-7603-239-2.

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 2. vyd. 2005.
ŠKODA, J.; DOULÍK P. Psychodidaktika. Praha : Grada, 2011.
ŠMEJKALOVÁ, M. a kol. (13) (PDF) Gramotnosti ve vzdělávání – na cestě k vymezení jazykové gramotnosti (researchgate.net)

ŠTĚPÁNÍK, S. O nutnosti obsahově zaměřeného přístupu v didaktice češtiny. Didaktické studie, 2019, roč. 11, č. 1, s. 13–25.
ŠTĚPÁNÍK, S. Kognitivně-komunikační princip jako základní východisko výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 2018/2019, roč. 69, č. 5, s. 214–223.
ŠTĚPÁNÍK, S., SLAVÍK, J. Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka. Pedagogická orientace, roč. 27, č. 1, 2017.
ŠTĚPÁNÍK, S., ŠMEJKALOVÁ, M. Průvodce začínajícího češtináře. Praha: PedF UK, 2017.
ŠŤEPÁNÍK, S. et al. Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi. Praha: Karolinum, 2019.

Zahraniční:
CLARKE, S. R.; DICKINSON, P.; WESTBROOK, J. The Complete Guide to Becoming an English Teacher. London : SAGE Publications Ltd, 2010. .Dostupné v Ústřední knihovně UK-PedF.
LOCKE, T. (Ed.) Beyond the Grammar Wars. Oxon: Routledge.
LIPTÁKOVÁ, ľ. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita. 
PALENČÁROVÁ, J., KESSELOVÁ, J., KUPCOVÁ, J. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava: SPN - Mladé letá.
PELECH, J.; PIEPER, G. The Comprehensive Handbook of Constructivist Teaching : From. Theory to Practice. Charlotte : Information Age Publishing, 2010. Dostupné v Ústřední knihovně UK-PedF.
REICH, K. Konstruktivistische Didaktik: Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool, Weinheim : Beltz Verlag, 2008. Dostupné v Ústřední knihovně UK-PedF. (pro germanisty)
SZYMAŃSKA, M. Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo naukowe UP.

Učebnice českého jazyka:
Učebnice českého jazyka pro základní a střední školy, tištené i elektronické.
Každý student prokáže kompetentní znalost alespoň dvou učebnicových řad pro základní a alespoň dvou učebnicových řad pro střední školy.
Každý student prokáže schopnost pracovat s elektronickými učebnicemi a moderní projekční technikou.

Časopisy Český jazyk a literatura, Pedagogická orientace, Komenský, Didaktické studie...

Literatura obsažená v kurzu v moodle: Didaktika českého jazyka III (Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele): Kurz: Didaktika českého jazyka III (Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele) (cuni.cz)

(student zvolí tři tituly dle svého výběru)

 

NEZBYTNÁ JE ZNALOST NEJNOVĚJŠÍCH OBOROVÝCH STYLISTIK A PRAGMATIK ČEŠTINY, O NĚŽ STUDENT OPÍRÁ DIDAKTICKÉ APLIKACE.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (13.09.2021)

Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání úkolu do moodle (Kurz: Didaktika českého jazyka III (Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele) (cuni.cz))

Ústní zkouška prověří teoretickou znalost zadané studijní literatury, kurikulárních a edukačních materiálů a hlavních témat současné didaktiky podle výukových situací pro SSZ - komunikační a slohová výchova (ot. č. 

Otázky: 8, 36, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71). 

Praktická část vychází z výukových situací pro SZK - dostupné na webu katedry (sekce Pro studenty - Státnice).

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (13.09.2021)

Ke zkoušce se smí přihlásit studenti, kteří splnili tyto podmínky:


1. Aktivní účast na seminářích (povolena je jedna neomluvená absence)

2. Příprava jedné výukové situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html) vztahující se obsahově k Didaktice ČJ III a její prezentace v semináři (fokusové skupiny).

3. Odevzdají úkol do moodle (viz požadavky níže).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html