SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Evolutionary Biology Seminary - OKNB3B036B
Title: Seminář z evoluční biologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.05.2020)
Evoluční biologie jako obor zahrnuje i problěmatiku evoluce člověka a cílem kurzu je rozšíření znalostí z evoluční biologie i z oblasti evoluční antropologie, které může učitel využívat při výuce na základní i střední škole. Předmětem semináře budou především následující témata: 1. Přírodní, pohlavní a skupinový výběr v evoluci, 2. Specifika mikroevoluce a makroevoluce s ohledem na vznik a evoluci primátů, 3. Adaptace a jejich význam pro evoluci s přihlédnutím k lidkské evoluci, 4 Evoluční genetika – současné trendy evoluční genetiky, přínos evoluční genetiky pro znalosti z evoluce člověka i antropologie obecně a možnosti výuky v didaktice biologie a na školách, 4. Evoluční systematika a její praktický přínos pro biologické a paleobiologické vědy. 5. Sociobiologie a její souvislosti s evolucí a chováním, včetně lidského chování. 7. Nové směry v evoluční biologii – paleogenetika, evoluční psychologie a neurobiologie a evoluční aspekty fyziologie chování. Vedle přehledu klíčových evolučních pojmů a základních myšlenkových konceptů a vědeckých paradigmat je cílem předmětu aktivizovat posluchače, motivovat je, naučit je vést diskuzi k různým evolučním i obecným tématům a využívat vědomosti získané dosavadním studiem. Což umožňují především cvičení, ve kterých jsou studenti vedeni k tomu aktivně využívání evolučních pojmů a teorií, a interpretovat je na takové úrovni, kterou je možno aplikovat ve školní výuce i v mimoškolních aktivitách.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)

Cílem je získání základních znalostí ze současné evoluční biologie, včetně evoluční antropologie, jež může učitel využívat při výuce na základní či střední škole

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.01.2023)

Seminář z evoluční biologie presmčmé/online výuka - budou 2 základní presnční přednášky: 1) Přírodní a pohlavní výběr, Adaptace, 2) Makro a mikroevoluce a Evoluční genetika. Veškeré informace a odevzdávání prací bude MsTeams –  Tým Seminář z evoluční biologie - základní informace přednášky a filmy- dále pak literatura a presentace a také další studijní opory. Seminář z evoluční biologie – v kurzu budou zadány 4 úkoly s využitím přednášek a analýzy filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat v MsTeams. Z tohoto důvodu se studenti musí zaregistrovat do MsTeams svým oficiálním fakultním mailem. Úkoly: 1) Zamyslete se nad problematikou přírodního výběru, posuďte vztah přírodního, pohlavního a skupinového (příbuzenského) výběru a jejich možného působení v evoluci hominidů; 2) Jaký je význam adaptací v evoluci obecně a jaký v evoluci hominidů - uveďte příklady; 3) Definujte makroevoluci a jejich vztah, uveďte příklady včetně možných makroevolučních změn v evoluci hominoidů. Probíhají mikroevoluční procesy i u současných lidských populací?; 4) Význam evoluční genetiky pro pochopení biologických a evolučních procesů. Práce by měly být na minimálně 6 stran a měly by stručně obsahovat i možný význam dané problematiky pro výuku na ZŠ a SŠ.

5 hodin přímé výuky, z toho 5 H cvičení, obsahem nepřímé výuky bude samostudium studijních opor (viz doporučená literatura), tří úkolů v MsTeams,  vycházejících ze studijních opor a a prezentací na MsTeams, případně webových stránkách (celkem cca 28 hodin), které by měly být zaměřeny na pochopení významu znalostí evoluční biologie s důrazem na evoluci člověka a jeho předků c cílem možného uplatnění možného upratnění znalostí biologie člověka a antropologie ve výuce na základních i středních školách

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.05.2020)

Vančata, V. 2015. Evoluční biologie postmoderní syntéze. Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie

Soukup, M., 2010. Biokulturologie. Evoluce a kultura. Mervart, University Karlova v Praze

DARWIN, CH. O vzniku druhů přírodním výběrem. Nakl. ČSAV, Praha. 1953.

FLEAGLE, J. G. Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London. 1998.

FLEGR J. Evoluční biologie, Academia, Praha 2005

FLEGR, J. Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2006

Gould S. J. 2002. The Structure of Evolutionary Theory, Cambridge MA: Belknap Press of Harvard University Press,

RIDLEY, M. Evolution. Blackwell Science, London.1996.

VANČATA,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

ZRZAVÝ, J., STORCH, D., MIHULKA, S. Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha. 2004.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.01.2023)

Vypracování seminárních prací zadaných v MsTeams a to minimáolně 3 ze 4, pokud ovšem budou k nesplnění všech 4 závažné důvody. Vyučující práce budou hodnoceny jednotlivě, neodevzdaná práce bude známkována nedostatečně, a sdělí výsledek, eventuálně požadavky k přepracování některé z prací. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)
Předmětem semináře budou především následující témata: 1. Přírodní, pohlavní a skupinový výběr v evoluci, 2. Specifika mikroevoluce a makroevoluce s ohledem na vznik a evoluci primátů, 3. Adaptace a jejich význam pro evoluci s přihlédnutím k lidkské evoluci, 4 Evoluční genetika – současné trendy evoluční genetiky, přínos evoluční genetiky pro znalosti z evoluce člověka i antropologie obecně a možnosti výuky v didaktice biologie a na školách, 4. Evoluční systematika a její praktický přínos pro biologické a paleobiologické vědy. 5. Sociobiologie a její souvislosti s evolucí a chováním, včetně lidského chování. 7. Nové směry v evoluční biologii – paleogenetika, evoluční psychologie a neurobiologie a evoluční aspekty fyziologie chování.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.01.2023)
Podmínkou ke splnění předmětu  je odevzdání portfolia, tedy 4 úkolů uvedených v deskriptovu. Úkoly musí být předloženy v MsTems, a musí být plněny podle termínu zadání v MsTeams. Výjímky mohou být uděleny jednotlivě a zcela výjimečně, a to pouze na základě velmi závažných osobních nebo zdravotních důvodů, a po dohodě s garantem předmětu. 
Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.01.2023)

https://sites.google.com/view/evolunbiologiebc/home

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie-cviceni

https://sites.google.com/view/paleoanthropology/home

5 hodin přímé výuky, z toho 5 H cvičení, obsahem nepřímé výuky bude samostudium studijních opor (viz doporučená literatura), tří úkolů v MsTeams,  vycházejících ze studijních opor a a prezentací na MsTeams, případně webových stránkách (celkem cca 28 hodin), které by měly být zaměřeny na pochopení významu znalostí evoluční biologie s důrazem na evoluci člověka a jeho předků c cílem možného uplatnění možného upratnění znalostí biologie člověka a antropologie ve výuce na základních i středních školách

Portfolio vy mělo zahrnovat v jednotliých úkolech také význam a možnosti výuky evoluční biologie na ZŠ i SŠ s ohledem na zlepšení pochopení evoluce člověka a jeho proměnlivosti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html