SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Anthropology - OKN1302001
Title: Fyzická antropologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Is incompatible with: OB2314V01
Is interchangeable with: OKNB2B101A, OKNB1B101A
Annotation -
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (04.11.2014)
Lectures are focused mainly on primatology, evolutionary, paleobiological and biosocial topics of physical anthropology. It will concentrate on general evolution of hominids, apes biology and behavior, phylogeny of primates in general, evolution of hominids with a special regards to origin and evolution of genus Homo and human colonisation of the World.
Literature - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2016)

Aiello L. and Dean C., 1990: An Introduction to Human Evolutionary Anatomy. Academic Press, London, San Diego.

de Waal Frans B.M., 1996: Conflict as negotiation. In: W.C. McGrew; L.F. Marchant; T. Nishida (eds.). Great Ape Societies, pp. 159-172. Cambridge, Cambridge University Press.

de Wahl F., (ed.) 2001: Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd ed.). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology Longman Scientific and Technical, Harlow.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Přívratský V. 2003.  Prostředí a tvar v lidské evoluci. Universita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. East Hampton, New York.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1  Evoluce, ekologie a chování primátů - Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2  Catarrhina  - opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

Vančata,V., (2013). Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie 3: 18 - 35.

Vančata,V., (2013): 7 milionů-50 000 př. Kr.: Od hominidů k modernímu člověku. In: Bárta Miroslav, Kovář Martin a kol. - Civilizace a dějiny. Praha: Academia str. 25 - 47.

Wilson A. C.: O lidské přirozenosti, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1993

Wolpoff M.H., 1999: Paleoantropology. Second edition. McGraw-Hill, Boston.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka  http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Vančata V. and Vančatová M., 2002. Growth of Common Chimpanzee (Pan troglodytes) in Captivity: Specific Features of Growth in Genetically Related Individuals. Variability and Evolution 10: 19-38.

Vančatová, M., Vančata, V., Jeřábková, Z., Zlámalová, H., Skřivánková, J., Janeček, J., 1999. The longitudinal study of the growth and development of captive chimpanzees and orangutans. Variability and Evolution, 7: 31-45.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/historicka-a-evolucni-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/primatologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

 

Syllabus - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2014)

 

l) Úvod - Fyzická antropologie - předmět zkoumání a metodologie, hlavní směry, postavení člověka v přírodě, člověk a primáti. Teoretické aspekty evoluce a adaptace primátů s příhlédnutím ke specifickým aspektům evoluce hominidů  - přírodní výběr a adaptivní procesy, ontogeneze a fylogeneze, adaptivní strategie, adaptivní radiace, life forms, speciace, evoluční a fylogenetická systematika, ontogeneze a life histories - význam ontogeneze jako adaptivního mechanismu, sexuální dimorfismus a diferenciace pohlaví, adaptace na úrovni populací - idividuální a inklusivní fintness, ontogenetické shifty, fyziologie, ekologie a chování

2) Primáti - úvod do fyzické antropologie a primatologie, základy taxonomie primátů, biogeografie, ekologie, lidoopi a jejich význam pro studium evoluce hominidů. Chování a sociální struktura opic a lidoopů, ekologie, reprodukce a sociální struktura - platyrrhinní a katarrhinní opice a lidoopi, ontogeneze a life histories, odlišnosti a podobnosti lidoopů a člověka v biosociálních a sociálních vlastnostech, stupeň inteligence a kreativní činnost lidoopů

3) Prosimii - taxonomie, rozšíření a ekologie; Afričtí a asijští Prosimii - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie. Madagaskarské poloopice - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie

4) Platyrrhina - opice Nového světa - Callithricidae, Cebidae a Atelidae - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie

5) Catarrhina - primáti Starého světa - opice a lidoopi - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie. Cercopithecoidea - opice Starého světa - kočkodanovití (Cercopithecidae) a hulmanovití (Colobidae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace

6) Hominoidea - giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi (Ponginae, Paninae) a hominidé (Homininae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští pongidae  jedna nebo dvě skupiny?; Gibonovití - systematika s genetické zvláštnosti gibonů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace opic, giboni a orangutani, Orangutan (Pongo) definice rodu a systematika orangutanů, biogeografie a ekologie, základní adaptace a chování

7) Afričtí velcí lidoopi - systematika - Gorilla a Pan - druhy a poddruhy afrických lidoopů, biogeografie a ekologie, sociální struktura a chování, základní adaptace a specializace jednotlivých druhů, Pan troglodytes a Pan paniscus - rozdíly a podobnosti, systematika velkých lidoopů

8) Vznik primátů a základní poznatky o fylogenezi primátů, vývoj primátů ve starších třetihorách, adaptivní radiace, Vznik vyšších primátů, nejstarší hominoidi, svrchně miocenní hominoidi a vznik hominidů. Vznik a  vývoj nejstarších hominidů - jejich charakteristika, základní faktory evoluce hominidů a ekologické aspekty evoluce hominoidů. Evoluce raných hominidů, astralopitéci a jejich diferenciace, vznik nejstarších zástupců Homo  - byl Homo habilis již skutečně člověk, problematika definice rodu Homo - Homo ergaster a Homo erectus, materiální kultura a sociální organizace raných hominidů.

9) Homo ergaster/erectus - klíčová etapa lidské evoluce, proč se vyvinul člověka vzpřímený, starší a střední paleolit, kultura a lidská řeč, základy lidské společnosti, Homo heiderbergensis a archaický Homo sapiens, vznik neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Základní etapy evoluce hominidů, vznik základních biologických, biosociálních a sociálních vlastností a struktur, ekologické aspekty evoluce hominidů, kolonizace světa

10) Vznik a vývoj moderního člověka - monocentrické a multiregionální teorie, neandrtálci a anatomicky moderní člověk, lidé svrchního paleolitu - aurignacién, gravetiém a magdalenién, mladší doba kamenná, neolit, přechod od lovecko-sběračského systému k ranému zemědělství. Ranné zemědělství, doba bronzová a doba železná - migrace a osídlování světa - Amerika, Austrálie atd.,

11) Základy evoluční a vývojové antropologie - problematika ontogeneze a fylogeneze, vliv prostředí a sociální organizace a kultury na ontogenezi a schopnosti adaptace člověka a jeho předků, genetické a epigenetické aspekty evoluce a ontogeneze.

12) Ontogeneze a životní historie (life histories) primátů - komplexní chápání ontogeneze primátů, ontogeneze primátů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů.

13) Kolonizace světa člověkem a jeho předky vývoj moderního člověka, biologické a ekologické aspekty historického vývoje člověka, růstové a sekulární trendy, migrace, etnické skupiny a jejich vlastnosti a ekologie. Variabilita a diversita současných lidských populací, populační genetika. Perspektivy současné antropologie, syntéza fyzické a sociální antropologie, člověk jako primát, molekulární antropologie a evoluce primátů, 

Course completion requirements - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2014)

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu, které je bezpodmínečné pro připuštění k ústní zkoušce.Podmínkou splnění zápočtu je předložení dvou seminárních prací, která jsou teoretické - jedna z oblasti primatologie a druhá paleoantropologie, evoluční nebo vývojové (ontogenetické) antropologie. Rozsah každé z prací je cca 10 stran. Práce musí být předlozeny e-mailem, a to nejpozději tři dny před termínem zkoušky, avšak zpravidla by měly být zaslány nějpozději začátkem zkouškového období. Nejzašší termín určí vyučující - předpokládá se najpozději polovina daného zkouškového období. Výjímky se udělují jednotlivě, a to pouze na základě velmi závažných osobních nebo zdravotních důvodů. Podmínky k ústní zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html